عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان گناوه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.22034/ajcoop.2017.50467

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی عوامل اجتماعی و محیطی مؤثر بر عملکرد تعاونی تولید روستایی شهرستان گناوه انجام گرفت. گردآوری داده­های موردنیاز با استفاده از شیوة­ میدانی (پرسش‌نامه) انجام شد. جامعة آماری پژوهش 96 کشاورز عضو تعاونی تولید شهرستان گناوه بودند. برای طراحی پرسش‌نامه از  چهار شاخص اجتماعی در قالب 21 نماگر و سه شاخص محیطی در قالب 25 نماگر بهره گرفته ‌شد. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره در محیط نرم­افزار SPSS استفاده شد. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام شاخص­های عوامل اجتماعی و محیطی و عملکرد تعاونی تولید روستایی رابطة مثبت و معنی­دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین مؤلفه­های عوامل اجتماعی، مؤلفه­ اعتماد اجتماعی  با ضریب 670/0 و از بین مؤلفه­های عوامل محیطی، مؤلفه مدیریت خاک با ضریب 540/0 بیشترین تأثیر را در عملکرد تعاونی­های تولید داشته­اند. برپایة نتایج ضریب بتا نیز مشخص شد که متغیر اعتماد اجتماعی با مقدار 785/0 و مدیریت خاک با مقدار 695/0  متغیرهای عملکرد تعاونی تولید روستایی را پیش‌بینی کردند. علاوه بر این، نتایج آزمون t تک‌نمونه­ای نشان ­داد که متغیرهای عوامل اجتماعی و محیطی بر عملکرد تعاونی تولید مطلوب و تأثیرگذار بوده‎‎اند. از بین متغیرهای ذکرشده، متغیر اعتماد اجتماعی با میانگین 94/3 بیشترین تأثیر و متغیر مدیریت آب با میانگین 24/3 کمترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته­ اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental and Social Factors Affecting on Performance of Rural Productive Cooperatives in Genaveh Township

نویسنده [English]

  • mina ziarati 2
2 Department of geography, faculty of humanities and literature, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The current paper aims to investigate the environmental and social factors affecting on performance of rural production cooperatives in the Township of Genaveh.  The research tool used in measuring the questionnaire was made by the researcher. The population of this research included 96farmer's memberships of productive cooperatives in the Township of Genaveh. The    questionnaire design, were used 4 social indicators in the form of 21 items, and 3 environmental indicators in the form of 25 items. For analyzing of data, were used from Pearson correlation and multivariate regression with SPSS software.  The results of  Pearson correlation coefficient showed that there were significant relationships between all components of social factors, components of social confidence with the value of 0.670  and among of environmental factors components, soil management component with the value of 0.540  had  the most effects on productive cooperatives performance. The results of multivariate regression showed that among of social factors components, the social confidence component with the value of 0.670, and among of environmental factors components, soil management component with the value of 0.540 had the most effects on productive cooperatives performance. The results of the Beta coefficient indicated that the social confidence variable with the value of 0.785 and soil management variable with the value of 0.695 predict the rural 
Productive cooperatives performance. In addition, the results of single sample T test indicated that the social and environmental factors variables had affected on production cooperatives performance. From among of mentioned variables, social confidence variable with a value of 3.94 had the highest effect and soil management variable with a value of 3.24 had the least effect on the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • Environmental Factors
  • Genaveh city
  • Rural Development
احدنژاد، م. (1389). طرح تعیین محدوده روستای مجنون، دهستان رودحله، بخش ریگ، شهرستان گناوه. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر.
امینی، ا. م. و اسماعیلی فلاح، م. (1387). موفقیت شرکت­های تعاون روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه­های مؤثر بر آن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12(46)، 273-288.
باصری، ب.، صادقی، ح. و خاکسار، غ.، (1389). بررسی عملکرد تعاونی­های تولید در کشاورزی ایران. پژوهش­های اقتصادی، شماره 3، 1-24.
بوذرجمهری، خ. و هادیزاده بزاز، م. (1392). واکاوی و بررسی سازه­های مؤثر در توسعه تعاونی­های تولید روستائی استان خراسان رضوی از نظر کارشناسان. جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای، شماره8، 85-100.
پهلوانی، م.، کریم، م. ح. و قربانی، ح. (1387). بررسی و نظرسنجی درباره مشکلات و توانمندی­های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 1، 101-129.
حیدری ساربان، و. و باختر، س. (1395). بررسی نقش تعاونی­های تولید روستایی در توانمندسازی اجتماعی کشاورزان گندمکار، مطالعه موردی: شهرستان اسلام آباد غرب. پژوهش­های جامعه شناختی، 10(2)، 97-113.
حیدری ساربان، و. (1391). بررسیعواملمؤثربرموفقیتتعاونی‌هایتولیدروستایی، مطالعهموردی: شهرستانپارس‌آباد. فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 4(2)، 152-165.
حیدری ساربان، و. (1385). تشکیل تعاونی­های تولید روستایی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار محیطی. جهاد، شماره 275، 258-276.
سازمان تعاون روستایی استان بوشهر(1394).
سرشماری عمومی نفوس و مسکن(1390)، مرکز آمار ایران.
شاه­ولی، م. و  قیصاری، ح. (1390). تعیین توانمندی زیست­محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس. روستا و توسعه، 14(2)، 31-51.
شعبانعلی فمی، ح.، خانی، ف.، چوبچیان، ش. و رستمی، ف. (1387). تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر تشکیل تعاونی­های زنان در ایران. پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره 66، 117-131.
صدیقی، ح. و درویشی‌نیا، ع. ا. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2، 323-313.
قزل، ع. و کوهستانی، ح. (1389). بررسی جایگاه تعاونی­های تولید روستایی تولید محصولات کشاورزی با تأکید بر محصولات استراتژیک، مطالعه موردی: استان گلستان. فصلنامه تعاون روستا، شماره 4 و 5، 79-97.
کرمی، ش. و آگهی، ح. (1389). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­ها، مطالعه موردی تعاونی­های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه. روستا و توسعه، 13(2)، 31-60.
ملکی، ب. و ابراهیم­زاده، ع. (1378). شرکت تعاونی از تصمیم تا تشکیل. تهران: نشر رویکرد.
نکویی نائینی، ع.، علی بیگی، ح. و زرافشانی، ک. (1388). واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای روستایی شهرستان کرمانشاه. فصلنامه روستا و توسعه، شماره 4، 1-22.
Alexander, W.G. )2009(. Cooperation in the European Market Economics.  Bombay: Asia Publishing, 540-549.
Azadi, H., Hosseininia, GH., Zarafshani, K., Heydari, A., & Witlox, F. )2010(. Factors influencing the success of animal husbandry cooperatives: A case study in Southwest Iran. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, 2: 89- 99.
Champoko, N. (2006). Cooperatives GroupWork. Cambridge: Harvard University.
Downinga, M., Timothy, A., & Volkb, D. A. (2005). Development of new generationcooperatives in agriculture for renewableenergy research. development, anddemonstration projects, Biomass and Bioenergy, 28.
Espallardo, M., Lario, N., & Tantius, P. (2009).Farmers satisfaction and intention to continue as members of agricultural marketing cooperatives: a test of the neoclassical and transaction costs theories. Paper prepared for presentation at the 113th EAAE seminar "a resilient European food industry and food chain in a challenging world", chaina, creece, date as in: September 6(3), pp1-11.
Garnevska, E.,  Lio, G., & Shadbolt, M.(2011). Factor for successful development of farmer cooperative in northwest China.  International Food and Agribusiness Management Review, 4: 69- 84.
Harper, M. (2010). The critical factors for the success of cooperatives and other sroups. Washington DC. Journal of Studies in the Social Philosophy of Cooperation, 3(1), 223-240.
ILO (International Labor Office). (2007). Cooperative branch issues fact sheets on how cooperative contribute to addressing ILO priority issues of work. Coop fact sheet, 1: 1-2.
Krause, D. R., Handfield, R., & Beverly, B.T. )2006(. The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance empowerment. Journal of Operations Management, 25: 528- 545.
Muthyalu, M. (2013). The factors that influence the participation of cooperative members in the agricultural input and output Marketing, A Case Study of Adwa District, Ethiopia . Journal of Business Management & Social Sciences Research .Vol. 2, No.4, April 2013 .
Scrimgeour, F., McDermott, A., Saunders, C., Shadbolt, N., & Sheath., G. )2006(. New Zealand agribusiness success: An approach to exploring the roleof strategy, structure and conduct on firm performance, paper Presented at to
 
New Zealand Agricultural and Resource Economics Society, 25-27.
United Nations (2007). Developing women's entrepreneurship and
e-business in green cooperatives in the Asian and Pacific region.
New York.