عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‌های تولید روستایی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی- واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

10.22034/ajcoop.2017.50464

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت­های تعاونی تولید  روستایی استان مازندران انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش را کلیة مدیران عامل تعاونی­های تولید روستایی استان مازندران (183 =N) تشکیل دادند که از میان آنها، 125 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه­گیری تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند (125=n). ابزار پژوهش پرسش‌نامه­ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ( 73/0 - 97/0) تأیید شد.  طبق نتایج توصیفی تحقیق،  8/40 درصد پاسخگویان وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در تعاونی‌ها را در سطح متوسط  ارزیابی کردند. بر این اساس می‌توان گفت که وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های تعاونی تولید روستایی در جایگاه مناسب قرار ندارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه  به شیوه گام به گام،  چهار عامل اطلاعاتی- ارتباطی، مشارکتی، شخصیتی و تحصیلات به عنوان عوامل تبیین کننده و تأثیرگزار بر وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی شناسایی شدند که در این میان، عامل مشارکتی با میزان بتای 365/0 بیشترین میزان تأثیر را در تبیین متغیر وابسته دارد. چهار عامل مذکور در مجموع 2/51 درصد از تغییرات  وضعیت نظام اطلاعات بازاریابی را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Rural Production Cooperatives’ Marketing Information System in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • Roja Hashemzade Atoei 1
  • Amir Ahmadpour 2
1 MSc. Of Agricultural Extension and Education, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of agricultural extension and education,sari branch, islamic azad university, sari, iran
چکیده [English]

This study designedto investigate the affecting factors on marketing information system in rural cooperatives in Mazandaran province. The target population was all managers of rural cooperatives in Mazandaran province (N=183), according to Krejcie and Morgan’s Table,125 persons were chosen as sample using sampling (n=125). The instrument of research was the questionnaire that its validity was established by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach alpha coefficient (0.73 to 0.97). The descriptive result of research indicated that the statue of marketing information system in rural cooperatives was at average level as perceived by the %40.8 of respondents' viewpoints. Accordingly, it was stated that status of rural cooperatives marketing information system was not in a proper and expected position. The results of the stepwise multiple regression showedthat four factors including information-communication, participation, personality and education were identified as factors that effect on the marketing information system. Meanwhile, participation factor (beta= 0.365) was most effective in explaining the dependent variable. The results revealed that 51.2 percent of variations in the dependent variable are identified bymentioned four factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Information System
  • Rural Production Cooperative
  • Mazandaran
آزاد، ش. و شریفی، ک. (1390).  بررسی وضعیت سیستم­های اطلاعات بازاریابی شرکت­های متوسط و بزرگ صنایع غذایی. مدیریت بازرگانی، 3 (9)، 1-24.
آزادی احمدآبادی، ق. و آزادی احمدآبادی، ا. (1391). بازاریابی اطلاعات و بررسی نظام­های قیمت‌گذاری منابع و خدمات اطلاعاتی. نظام­ها و خدمات اطلاعاتی، 1(3)، 13-28.
احمدی، ف. و شافعی، ر. (1387). نقش سیستم­های GIS در سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS) جهت تعیین بازارهای هدف. مدیریت، 19(135/136)، 12-15.
رادی­پور، ا. و بریم­نژاد، و. (1392). تعیین عوامل موثر بر بازاریابی محصولات شناسنامه دار (مطالعه موردی: تخم مرغ نشان دار شهر تهران). مدیریت بازاریابی، 19، 47-65.
رضوانی، م. ر.، صادقلو، ط.، فرجی سبکبار، ح. ع. و رکن­الدین افتخاری، ع. ر. (1392). تحلیل و تبیین عوامل مؤثر در شبکه فضایی بازاریابی شیر در نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خدابنده - استان زنجان).  اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 2(1)، 1-28.
صفری، ع.، عباسی، ف. و گلشاهی، ب. (1394). شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد بازاریابی شرکت­های داروسازی: نقش میانجیگری بازاریابی اخلاقی. پژوهش­های مدیریت در ایران، 19(4)، 95-115.
فیروزآبادی، س. ا. و حسینی، س. ر. (1390). بررسی موانع و مشکلات تعاونی­های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی (مورد مطالعه: شرکت تعاونی تولید روستایی روستای کوشک هزار بیضا). توسعه روستایی، 3(1)، 132-148.
قدمی­آقبلاغی، ز.، افشار، پ.،  حسینی، م. ح.، قراباغی، ا. و افشار، م. (1395). بررسی و رتبه­بندی عوامل مؤثر بر گسترش تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی دانش بنیان در ایران با توجه به تغییر اقلیم (کشاورزی ارگانیک: هیدروپونیک، آکواپونیک، ایروپونیک). پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ الگوی پایه پیشرفت، 29 و 30 اردیبهشت.
نجفی، ب. و فرج­زاده، ز. (1389). نقش تعاونی­های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی مطالعه موردی استان فارس. تعاون، 21(1)، 1-25.
Avlonitis, G. J. & Gounaris, S. P. (1999). Marketing orientation and its determinants: an empirical analysis. European Journal of Marketing, 33(11/12), 1003-1037.
Deshpande, R., & Zaltman, G. (1982). Factors Affecting the Use of Market Research Information: A Path Analysis. Journal of Marketing Research, 19(1), 14-31.
Ezekiel, M. S., Eze, J. F., & Anyadighibe, J. A. (2013). A Study of Marketing Information System (MIS) As a Contributory Factor in the Performance of Selected Transport Companies in Calabar Metropolis. American Journal of Tourism Research, 2(2), 154-159.
Khodakarami, F.M., &  Chan, Y. E. (2013). An Investigation of Factors Affecting Marketing Information Systems’ Use. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 7(2), 115-121.
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610.
Low, G. S., & Mohr, J. J. (2001). Factors affecting the use of information in the evaluation of marketing communications productivity. Journal of the Academy of Marketing Science, 29, P.70.
Marmullaku, B., & Ahmeti, F. B. (2015). Factors affecting marketing strategies: Pricing, channel structure and advertising strategies. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(6), 499-509.
Talvinen, J. M. (1995). Information systems in marketing: Identifying opportunities for new applications. European Journal of Marketing, 29(1), 8-26.