بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی های شیلات استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 هیئت علمی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

10.22034/ajcoop.2017.50463

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی در میزان موفقیت تعاونی­های شیلات استان ایلام انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری داده‌ها، توصیفی- همبستگی بود. جامعة آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی­های فعال شیلات استان ایلام به تعداد 180 نفر تشکیل دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماری، تمامی اعضا به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه بود که برای تأیید روایی آن  از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان بهره گرفته شد و جهت تعیین پایایی آن پیش‌آزمون انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه) و به کمک نرم­افزار SPSS انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد بین متغیرهای فردی و حرفه‎ایِ سطح تحصیلات و  سابقة عضویت و مؤلفه‎های سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی، آگاهی اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی) با متغیر وابسته یعنی میزان موفقیت تعاونی­های شیلات ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.  همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، متغیرهای سابقه عضویت، آگاهی اجتماعی، سطح تحصیلات و مشارکت اجتماعی حدود 51 درصد از تغییرات را تبیین کردند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on the Success of the Fishery Cooperatives in Ilam Province

چکیده [English]

The main purpose of this research was to investigate the effect of social capital on the success of the fishery cooperatives in Ilam Province. This research, in terms of purpose, was applied and a descriptive-correlational research method was used. The population of this research were all members of the active fishery cooperatives in Ilam province (180 members) that because of limited number of statistical population, all members were studied by census method. The research instrument implemented was a questionnaire that its content validity was confirmed by panel of experts. Reliability of the questionnaire was confirmed through a pilot- test and Cronbach Alpha coefficient was calculated (α=0.81). Data analysis was performed by using descriptive statistical method (frequency, mean, variance, standard deviation) and inferential statistical method (correlation and multiple regression) with using SPSS software. Findings showed that there was positive and a significant relationship between variables of education level, background of membership, social trust, social awareness, social solidarity, and social participation with dependent variable of success of fishery cooperatives. Also findings of regression analysis showed that variables of membership background, social awareness, education, and social participation could explain % 51 of changes in dependence variable of success of fishery cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Success
  • Fishery Cooperatives
  • Ilam province
احمدی، ح.، رمضان نژاد، ی.، خلیفه، ا. و فتاحی، ا. (1394). سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در سکونتگاه های روستایی با استفاده از تکنیک رتبه‌بندی فازی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان اسالم). مجله آمایش جغرافیایی فضا، 6(15)، 95-108.
ترابی، پ. (1389). بررسی میزان تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکت­های تعاونی (مطالعه موردی تعاونی­ها دام و طیور در شهرستان مشهد). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند.
جلیلی جشن آبادی، م. (1386). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی تولید (مطالعه موردی تعاونی‌های تولید مشهد). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی (توسعه اجتماعی)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
حیدری ساربان، و. (1391). بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد). فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی، شماره 14، 151-165.
رضایی، ر.، و زارعی، ش. (1393). بررسی دیدگاه زنان روستایی درباره تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی آنان (مورد مطالعه: روستای حسن خان، شهرستان قروه). فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 12(2)، 287-304.
رنجبر، ا.، کلانتری، خ. و اسدی، ع. (1391). سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونی های تولید کشاورزی استان مرکزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 1(4)، 1-18.
زارع شاه آبادی، ا.، اسلامی، ب. و مهدی پور خراسانی، م. (1391). بررسی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی های تولیدی شهر یزد. فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 11، 183-214.
سرمد،غ. (1389).چرامدیرانهمه‌کاره­اند.فصلنامههمیار،4(١٣)،٦٣.
سیفی، م. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی روستائیان در طرح­های عمرانی اجراشده در شهرستان قائم‌شهر. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
شارع پور، م. (1385). سرمایه اجتماعی(مفهوم‌سازی، سنجش و دلالت­های سیاست گذاری). تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
شیروانیان، ع. و نجفی، ب. (1390). بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رفاه و کاهش فقر روستایی
(مطالعه موردی: محدوده شبکه آبیاری و زهکشی درود زن). مجله اقتصاد کشاورزی، 5(3)، 25-53.
عباسی، ر.، رسول­زاده، ب. و عباسی، پ. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی­های تولید استان اردبیل. مجله تعاون، 20(210 و 211)، 70-90.
عزیزپور فرد، ف.، قبادی علی آبادی، س. و چیذری، م. (1393). تأثیر سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی­های دامداران شهرستان کوهدشت. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(12)، 1-21.
فیروزجانی، ع.، صدیقی،ح. و محمدی، م. (1385). مقایسه مؤلفه­های سرمایه اجتماعی کشاورزان عضو و غیر عضو تعاونی­های تولید روستایی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 6(23)، 93-111.
کاظمی، ف.، خسروی پور، ب.، غنیان، م.، برادران، م. و فروزانی، م. (1392). تبیین وضعیت سرمایه اجتماعی در تعاونی­های دامداری شرق استان خوزستان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(7)، 101-122.
مجردی، غ.، شاهقلیان، ز. و یعقوبی، ج. (1392). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های دامپروری در شهرستان خدابنده. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 2(5)، 103-124.
منتی‌زاده، م. و رضایی­مقدم، ک. (1388). تقویت سرمایه اجتماعی راهبرد نوین ترویج کشاورزی. مجموعه مقالات اولین همایش ملی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی. شیراز. 25 و 26 آذر ماه 1388.
Adhikari,K. P., & Goldey, P. (2010). Social capital and its” downside’’: The impact on sustainability of induced community- based organizations in Nepal. Word Development, 38(2), 184-194.
Benturaki, J. (2000). Cooperatives and poverty allevation. England:IDS TEMA.
Briscoe, T. (2010). Making worker cooperative Effective in South Pacific in the journal of Pacific countries. FAo Regional office for Asia and the pacific. Bangkok. pp.243-248.
Castellini, M. (2014). Stakeholder theory and strategic management in third sector: An analysis on Italian cooperative associations. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 4498-4504.
De Alessi, M., Sullivan, J. M., & Hilborn, R. (2014). The legal, regulatory, and institutional evolution of fishing cooperatives in Alaska and the west  coast of the United States. Marine Policy, 43, 217-225.
John, L., Adrian, Jr., & Wade Green, Th. (2001). Agricultural cooperative managersand the businessenvironment. Journal of Agribusiness, 19(1), 17-33.
Jones, N., & Clark, J.R. A.(2013). Social capital and climate chimate change mitigation in coastal areas: A review of current debates and identification of future research directions. Ocean & Coastal Management, 80, 12- 19.
Rajaein, Y., Yaghoubi, J., & Donyaei, H.(2012). Assessing effective factor in development of entrepreneurship in agricultural cooperative of Zanjan province. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1521- 1525.
Robertson, M., Collins, A., Medeira, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education and Training, 45(6), 308-316.
Rodriguez, J. R. (2003). Education level and training of human resource in farm cooperatives in knowledge based society: An empirical study. Journal of Agricultural Cooperatives, 31(2), 145-156.
Sylvia, G., Cusack, C., & Swanson, J. (2014). Fishery cooperatives and the Pacific whiting conservation cooperative: Lessons and application to
non-industrial fisheries in the Western Pacific. Marine Policy, 44,71-65.
Unal, V., Guclusoy, H., & Franquesa, R. (2009). A comparatives study of success and failure of fishery cooperatives in the Agean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 25, 394-400.