عوامل تأثیرگذار بر گرایش کشاورزان به انجام فعالیتهای تعاونی در شهرستان نیشابور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 پژوهشگر، پژوهشکده محیط‌های خشک

3 دانش آموخته اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد

10.22034/ajcoop.2017.50462

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر گرایش کشاورزان به فعالیت‌های تعاونی در شهرستان نیشابور انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از بین 100 کشاورز (عضو تعاونی و غیر عضو تعاونی) شهرستان نیشابور در سال 1395 به صورت تصادفی جمع‌آوری گردید. به منظور تحلیل داده‌ها از بسته نرم افزارSHAZAM و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که متغیر وضعیت تأهل تأثیر منفی و معنی‌دار و متغیرهای انگیزه نسبت به فعالیت‌های گروهی، دانش و آگاهی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر روی گرایش کشاورزان نسبت به عضویت در تعاونی‌ها داشته‌اند. بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌گردد که با برگزاری جلسات برای کشاورزان، سطح آگاهی آن‌ها را در مورد تعاونی‌ها افزایش داده و همچنین در قالب مناسبت‌های گوناگون از قبیل هفته تعاون، هفته جهاد کشاورزی از کشاورزان عضوی که سطح عملکردشان نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است، با اعطا کمکهای مالی و یا اختصاص سهمیه بیشتر نهاده‌های لازم، قدردانی شود تا زمینه‌ای برای عضویت دیگر کشاورزان نیز فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Tendency of Farmers to Undertake Cooperative Activities in Neyshabour Township

نویسندگان [English]

  • Alireza karbasi 1
  • Somayeh Ghafouri 2
  • Somayeh Rahimi 3
  • Ali Rahnama 4
1 Professor of Economics and Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Researcher, Arid and Environments Research center
3 MS student of agricultural economic Ferdowsi University Of Mashhad
4 Researcher, Department of Tourism Economics, Iranian Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Mashhad, Islamic Republic of Iran.)
چکیده [English]

This study examined affecting factors on the tendency of farmers to
undertake cooperative activities In Neyshabour. The data were collected randomly
by 100 farmers of Neyshabour through interviews and questionnaires. The logit
model and SHAZAM Software were used for analyzing data. The results showed
that marital status had a significant and negative impact, and, also, motivation
toward group activities and knowledge, had a significant and positive impact on
farmers' attitudes towards membership in cooperatives. Based on the results it was
recommended that Enhance farmers' awareness regarding cooperatives meetings
and also in various events such as cooperative week, week of agriculture, member
farmers that performance level was higher than last year be rewarded by granting
financial aid or more inputs necessary quota in order to providing a context for
member farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • farmers orientation
  • Logit Model
  • Neyshabour
ابراهیمی، ع.، طاعتی، آ.، مهدیه، ا. و کنعانی، ع. 1389. عوامل موثر بر ارتقای مشارکت اعضا در اتحادیه‌ها و تعاونیهایمصرف . ماهنامه تعاون ،21، 129-153.
ابریشمی، ح. 1385. مبانی اقتصاد سنجی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بستانی، ر. م.،حیدری، ع. ق. و صدیقی،ح. 1388. بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان، مجله تعاون، 20(210 -211): 35-53.
تقی پور، م.، عباسی، ع.، چیذری، م. و حیدری، ع.ق. (1392)، تحلیل نگرش کشاورزان شهرستان گچساران نسبت به تشکیل تعاونی­های آب بران، تعاون و کشاورزی، (6)، 1-22.
جلالی، م. و کرمی، ع. 1385. تعیین عوامل موثر برمشارکت مرتع داران در تعاونی­های مرتع داری استان کردستان. پژوهش و سازندگی، 70، 35-45.
چهارسوقی امین، ح.، سعیدی، ح. و آرایش، م.ب. (1393). گرایش دانشجویان سال آخر علوم کشاورزی دانشگاه­­های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون، تعاون و کشاورزی، 3(11)، 53-76.
حجازی، ی. (1375). مهندسی فرایند فعالیتهای آموزشی و ترویجی. تهران : معاونت ترویج و مردمی وزارت جهاد .
شاهرودی ، ع . و چیذری، م. 1387. عوامل تأثیر گذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران ( مطالعه موردی در استان خراسان رضوی). مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 11(42): 299-312.
شمس الدینی،ع.(1388). نقش شرکت‌های تعاونی در توسعه پایدار شهرستان ممسنی. تعاون، 20 (204 و 205)،89-103 .
طاهرخانی، م. و قرنی آرانی، ب. (1382). مطالعه عوامل موثر بر گرایش روستاییان به تشکیل تعاونی‌های روستایی(مطالعه موردی : دهستان قنوات قم). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، 78، 81-101.
کرباسی، ع.ر.، حسین زاده، م. و رهنما، ع.(1391). عوامل مؤثر بر تمایل افراد نسبت به عضویت در تعاونی (مطالعه موردی: مشهد). اولین همایش ملی جهاد اقتصادی 23 آبان 1391. دانشگاه مازندران.
گجراتی، د. (2005). مبانی اقتصاد سنجی (جلد 2). تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
گندم زاده، ر. و ثمری،د. 1388. عوامل موثر برگرایش کشاورزان به عضویت در تعاونی‌های تولید  شهرستان طبس ، مجله تعاون، 20 (212)، 91-114.
لطیفیان، ا. 1385. بررسی عملکرد شرکت­های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ، ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 13(20)، 61-84.
مالکی،ه.(1392).تعیین جایگاه تعاون(روستایی،کشاورزی و تولید روستایی). فصلنامه تعاون و روستا، 5 (17 و 18)، 9-38.
مشرقی، ن.، حاجیوند، ش.، رکنی، م. و دولتیاری قشلاقی، م. (1391). مطالعه عوامل تأثیرگذار بر گرایش روستائیان به عضویت در تعاونی­های تولید روستایی مطالعه موردی: شهرستان بابل. اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی. مؤسسه عالی مهر روند، وزارت کشور، مؤسسه حمایت از طبیعت ایران. 16 و 17 اسفند 1391. تهران.
Borda-Rodriguez, A., & Vicari, S. (2014). Rural co-operative resilience: Thecase of Malawi. Journal of Cooperative Organization andManagement, 2(1),1-11.
Golovina, S., & Nilsson. J. 2009. Russian agricultural producers’ changing attitudes towardsTop-Down Organized Cooperatives. International Workshop “Rural Cooperation in the 21st Century: Lessons from the Past, Pathways to the Future” .
ILO (International Labour Organization). (2014). Cooperatives and thesustainable development goals. A contribution to the post-2015Development Debate. A Policy Brief. Cooperatives Unit EnterprisesDepartment 4 route des Morillons.
IYC (2012). Agricultural cooperatives: paving the way for food security andrural development. International Year of Cooperatives. Retrieved fromhttp: //www.iyc.org/images/empent/static/coop/pdf/english.pdf.
Laursen, C. V., Karantininis, K. & Bhuyan, S. 2008. organizational characteristics and member participation in agricultural cooperatives: evidence from modern Danish cooperatives. The Role of the Cooperatives in the European Agro-food System. Bologna. 1-18
Mahmoodzadeh, J., & Sabouri, M. S.(2014). Factors affecting farmers' tendency toestablish production cooperatives by factor analysis in Mahabad (westAzarbaijan province, Iran). International Journal of Plant, Animal andEnvironmental Science, 4(2), 245-250.
Pavdial, K. (2010). How to leverage the co-operative movement for povertyreduction, growth and investment group. Retrieved From http//:www.iseg.utl.pt/~depteco/ iseg_ecosemin 0304_sabs.pdf.