تبیین الگوی تامین مالی تعاونی‌ها برای مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی در توسعه زیرساخت های کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دبیر کل اتاق تعاون ایران عضو شورای عالی بورس

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

10.22034/ajcoop.2017.46628

چکیده

این پژوهش کیفی به دنبال کشف و تبیین الگوی تامین مالی تعاونی‌ها برای حضور در مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی با بهره گیری از نظریه داده بنیاد است . بدین منظور 10 مصاحبه نیمه ساختار یافته تخصصی با خبرگان و یک مطالعه مجزا شده است.. داده ها با استفاده از روش کد گذاری تحلیل شدند و روایی و پایایی آن ها از طریق سه معیار قابل قبول بودن، قابلیت اطمینان و تایید پذیری به دست آمد. براساس یافته های پژوهش، در مورد شیوه‌های نوین تامین مالی جهت حضور تعاونی ها در مشارکت های عمومی و خصوصی شیوه‌های مشتمل بر استفاده از اوراق منفعت تعاون ، فاینانس ، تامین مالی جمعی و استقراضی است و نتایج بدست آمده از مصاحبه‌ها در باب کارآمدی و یا ضعف هر کدام از این شیوه ها می باشد . از میان رویکردهای مستخرج برای جذب سرمایه در تعاونی ها بهترین رویکردهای ممکن مشتمل بر استفاده از اوراق منفعت تعاون و تامین مالی جمعی است، این دو نوع تامین مالی دارای بیشترین امتیاز از منظر خبرگان و نقاط ضعف کمتر نسبت به سایر روش های تامین مالی بوده و از منظر بهره وری و حضور در زیر ساخت های کشور مناسب می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Specification the Financing Cooperatives Models to Public-Private Contribution in Developing Infrastructure with Grounded Theory

چکیده [English]

The purpose of this study is to specific financing cooperatives to attend in private-public contribution. The research method is qualitative and phenomenological method. The population of the study is senior managers in cooperative section that 10 people were selected by using principle of saturation and semi-structured interview. Data were analyzed by coding and the reliability and validity was calculated by 3 criteria of acceptability, confidence and confirmatory. Discussion was about negative and positive of the new financing methods including profit cooperative securities, finance, and collective and mortgage financing. The findings showed that the best financing methods were profit cooperative securities and collective financing which had the most positive points and the leas negative points.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Finance
  • Cooperatives
  • Public private partnership
  • Grounded theory
آگهی، ح.، حمد حیدری، ش. و لشکری، م. (1386). ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA (مطالعه موردی تعاونی تولید فرزیان استان لرستان). جهاد، 27(277)، 83-128.
احمدپور، ا.، مختاری، و. و پورسعید، ع. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام. روستا و توسعه، 17(3)، 105 -122.
استراوس، آ. و کوربین، ج. (1385). اصول روش تحقیق کیفی (نظریه مبنایی؛ رویه­ها و شیوه­ها). ترجمة رحمت­الله رحمت­پور. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
بازرگان، ز. (1394). آموزش کیفی. تهران: انتشارات سخن.
بذر افشان، ج. و شاهین، ح. (1389). آسیب­شناسی تعاونی­های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره جغرافی­دانان جهان اسلام، ایران، 27 فروردین 1389.
جامعی، ر. (1388). بررسی عوامل موثر بر معضلات و تنگناهای شرکت­های تعاونی فعال استان کردستان. فصلنامه حسابداری مالی، 1(1)، 104-118.
حسینی، س. ش. و سوری، ا. (۱۳۸۹). وضعیت تامین مالی تعاونی­ها و شیوه­های تقویت آن. فصلنامه تعاون، 20(۲۱۲)، ۲7ـ۲8.
حسینی، س. ش.، محمدی، ح. و سوری، ا. (۱۳۹۱). بررسی مدل­ها و استراتژی­های نوین تأمین مالی شرکت­های تعاونی در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی- ایرانی)، 12(44)، ۷۳-۹۸.
حضرتی، م.، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر مؤفقیت تعاونی­های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. تعاون، 21(3)، 89-109.
دانش جعفری، د. (1391). بررسی الگوی جمهوری اسلامی ایران در ترتیبات مشارکت عمومی- خصوصی در چارچوب چشم­انداز 20 ساله کشور. مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی توسعه نظام تأمین مالی در ایران. تهران، دانشگاه صنعتی شریف، 435 ص.
طالب، م. (1382). اصولو اندیشه­هایتعاون.تهران: سازمانمرکزیتعاون،معاونتتحقیقات،آموزشو ترویج،دفترآموزشی.
عباسی، م. (1389). باور تعاون (تعاون در اندیشه و عمل). تهران: انتشارات مؤسسه توسعه روستایی ایران.
عطائی، پ. و ایزدی، ن. (1394). سازه­های تأثیرگذار بر زیان­دهی تعاونی­های روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)، 181-196.
عطائی، پ.، ایزدی، ن. و یعقوبی فرانی، ا. (1395). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی­های تولیدی موفق استان همدان. تعاون و کشاورزی، 5(18)، 1-28.
کرامتی، ا.، مهرام، ب.، شعبانی ورکی، ب. و مهرمحمدی، م. (1392). بازی دانایی نظریه زمینه­ای برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی ایران. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 7، 85-109.
محمودی عالمی، ع. و اسمعیلی عالمی، ح. (۱۳۸۹). بررسی روش­های تامین مالی در طرح­های کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران. فصلنامه تعاون، 21(1)، ۱۱۳-۱۱۴.
ملانظری، م.، حجازی، ر. و صحرایی، م. (1389). بررسی رابطه بین روش­های تأمین مالی (منابع برون سازمانی) و موفقیت و عدم موفقیت شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 2(6)، 65-86.
هیبتی، ف. و احمدی، م. (۱۳۸۹). مشارکت عمومی- خصوصی: نظام تامین مالی و واگذاری پروژه­های زیرساختی دولت­های مرکزی و محلی به بخش خصوصی. مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ص ۲۸۶.
یزدان­پناه، ل. و صمدیان، ف. (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت­های تعاونی (مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان).  تعاون، 20(202)، 19- 29.
Alizadeh, M. (2011). An Analysis of Agricultural Producers' Cooperatives. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.
Aribaba, F. O. (2013). An investigation of the performance of cooperative thrift and credit societies in financing small-scale businesses in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(1), 401-405.
Bernard, T., & Spielman, D. J. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food Policy, 34(1), 60-69.
Bruynis, C., Hahn, D. E., and Taylor, W. J. (1997). Critical success factors for emerging agricultural marketing cooperatives. American Cooperation, 50-54. An annual publication of the National Council of Farmer Cooperatives (NCFC).
Chung, K. J., Lin, S. D., & Srivastava, H. M. (2016). The complete and concrete solution procedures for integrated vendor-buyer cooperative inventory models with trade credit financing in supply chain management. Applied Mathematics and Information Sciences, 10(1), 155-171.
Hasheminejad, A., Choromzadeh, M., & Khosravipour, B. (2011). Pathology of Agricultural Producers’ Cooperatives in Iran. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.
Herrera, J. J. D., & Davó, N. B. (2016). From cooperative to hybrid organization: Internationalization. financing and crisis organizational management: Policies and Practices in a Global Market (pp. 150-174).
Kim, J. (2014).Public-private infrastructure cooperative: New infrastructure financing paradigm. Vol. 2450. Transportation Research Record(pp. 136-143).
Mohammadi Torkashvand, A., Badragheh, A., Allahyari, M. S., Samari, D., and Solouki, M. (2011). Factors Affecting Failure of Fishery Cooperatives in Guilan Province. 1st International Conference on Cooperative Social, Economic and Cultural Capabilities. Iran, Kish Island.
Pachón, L. Á. S. (2016). Alternative financing instruments for Spanish cooperative. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), 122, 285-313.
Perakash, D. (1994). Our civil society and co-operative, Delhi: International Cooperative Alliance,.
Pischke, J. D. V., & Rouse, J. G. (2004). New strategies for mobilizing capital in agricultural cooperatives. FAO Corporate Document Repository: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Viewed, 7 th September 2010.
Rey, P., & Tirole, J. (2007). Financing and access in cooperatives. International Journal of Industrial Organization, 25(5), 1061-1088.