نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/ajcoop.2017.46625

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش شرکت‌های تعاونی کشاورزی در کاهش فقر روستایی در استان ایلام انجام شد. جامعة آماری تحقیق را اعضای شرکت‌های تعاونی کشاورزی روستاهای استان ایلام تشکیل دادند (2976N=). حجم نمونة آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 196نفر برآورد شد و نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای تصادفی با انتساب متناسب انجام ‌شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید ‌شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد  که ارائه خدمات اعتباری، آموزشی ـ ترویجی، تأمین نهاده‌های تولیدی و بازاریابی محصولات کشاورزی توسط شرکت‌های تعاونی کشاورزی با کاهش فقر روستایی استان ایلام دارای رابطه معنی‌دار بوده و خدمات چهارگانه فوق به همراه متغیرهای سن و سابقة عضویت در تعاونی کشاورزی توانسته‌اند در مجموع 9/80 درصد از تغییرات متغیر وابسته کاهش فقر روستایی را تبیین کنند. از بین متغیرهای تأثیرگذار، متغیر ارائة خدمات بازاریابی محصولات کشاورزی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس کاهش فقر روستایی داشته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Agricultural Cooperatives in the Alleviation of Rural Poverty in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • roya Eshraghi 1
  • soraya fatahi 2
چکیده [English]

The present study was carried out to examine the role of agricultural cooperatives in the alleviation of rural poverty in Ilam Province. Statistical population was composed of the members of agricultural cooperatives who lived in rural areas of Ilam Province (N = 2976). Sample size was estimated to be 196 subjects using Cochran’s formula. Sampling was carried out by stratified random sampling method. The main research instrument was a questionnaire which validity was confirmed by a panel of experts and the reliability was estimated by Cronbach's alpha as to be 0.70.It was found that the services provided by agricultural cooperatives (credit, production inputs supply, agricultural marketing and education-extension) had significant relationship with rural poverty alleviation. As regression model revealed, credit services, production inputs supply, agricultural marketing services and education-extension services as well as age and length of membership in agricultural cooperatives accounted for 80.9% of the dependent variable of rural poverty alleviation. Furthermore, among model’s variables, agricultural marketing services were the main contributor to total variance of the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural cooperatives
  • cooperatives’ services
  • Rural poverty
  • Ilam province
ایروانی، ه. (1390).  نقش تعاونی‌های تولید کشاورزی در بهبود اوضاع اقتصادی کشاورزان و کاهش فقر کشاورزی. مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس بین المللی بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. وزارت تعاون، اتحادیه بین المللی تعاون، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی. 28-27 فروردین.                                                             
بنی‌اسد، م. و محسنی، ر . (1393). بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی بر فقر، توزیع درآمد و مهاجرت روستایی. مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا، 1(1)، 75-87.  
بیرچال، ج. (1387).  تعاونی‌ها و اهداف توسعه هزاره. ترجمه اصغر بیات. تهران: دفتر تحقیقات  و پژوهش.
ثابت دیزاوندی، م.، انصاری، ح. و ازکیا، م. (1389). بررسی میزان رضایت اعضا از عملکرد اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌های روستایی (مطالعه موردی: تعاونی‌های روستایی شهرستان مشهد). تعاون، 21(2)، 63-89.                                                                   
حضرتی، م.، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. تعاون، 21(3)، 89-109.                       
رضوانی، م. ر. (1387). مقدمه‌ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران. تهران: نشر قومس.
رییسی، ر.، نجفی، ب. ا. و باقری، پ. (1392). بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقردر خانوادة اعضا براساس مدل لاجیت. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 11(4)، 135-164.
 شریف‌زاده، ا.، محمدی، د. و شعبانعلی فمی، ح. (1382). کاهش فقر و امرار معاش پایدار فقرای روستایی: چالش‌ها و مفاهیم. روستا و توسعه، 6(4)، 77-119.
عجبی، ع.(1390). نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر روستایی. مجموعه چکیده مقالات اولین کنفرانس
بین‌المللی بخش تعاون در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. وزارت تعاون، اتحادیه بین المللی تعاون، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی. 28-27 فروردین.
فاضل نیا، غ. (1393). تبیین اهمیت‌ها، الزامات، زمینه‌ها، موانع و محدودیت‌های عدالت گستری در مناطق روستایی ایران. تهران: انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
کیانی‌مهر، ح. و پزشکی راد، غ. (1380). نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار شهرستان سبزوار، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 9(34)، 343-362.
گروه پژوهشی مطالعات اسلامی (1393). مبانی نظری بیمه‌های تعاونی و بیمه‌های متقابل؛ مزایا و معایب. ماهنامه خبری ـ آموزشی تازه‌های جهان بیمه، 189، 20-29.
مرکز آمار و اطلاعات اداره تعاون استان ایلام، (1393). اداره کل تعاون استان ایلام.
مستوفی الممالکی، ر.(1385). اصطلاحات ارضی و دگرگونی ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روستاهای ایران. یزد: انتشارات وصال.
ناصری، ت.(1391). نقش شرکت­های تعاونی تولید روستایی شهرستان مهران در بهبود وضعیت فنی و اقتصادی کشاورزان گندمکار عضو تعاونی­های تولید. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی. دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد ایلام.
نکویی‌نائینی، س.ع. و برقی، ح.(1394). نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه پایدار کشاورزی(مطالعه موردی: شرکت تعاونی تولید روستایی ارگ رودشت اصفهان). مجله پژوهش‌های اقتصاد روستا، 1(2)، 41- 54.        
هادیزاده بزاز، م.، بوذرجمهری، خ .، شایان، ح. و نوغانی دخت بهمنی، م. (1394). ارزیابی عملکرد تعاونی‌های تولید روستایی با رویکرد توسعه کشاورزی پایدار(مطالعه موردی: شهرستان نیشابور). پژوهش و برنامه ریزی، 4(3)، 111-125.
 Cecchini, S. & Scott, Ch.(2003). Can information and communication technology applications contribute to poverty reduction? Lessons from rural India.Indian Economic Review, 38(2), 101-129.
Mcphail, M.G. (2003). Colorado data for cooperative extension decade planning. Retrieved fromwww.world bank. org/poverty/wrppoverty
Osmani, S.(2001). Bangladesh dairy cooperative lifts farmers out of poverty, Food and agricultural organization. Retrieved from www.fao.org/ poverty.