کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار گروه ترویج و آموش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

10.22034/ajcoop.2017.46624

چکیده

هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی و سپس رتبه بندی تعاونی ها بر اساس این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در در استان لرستان بود. جامعه آماری در این پژوهش، 110 مورد از تعاونی های روستایی استان لرستان بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک پیمایش کمی است. جمع آورى داده های مورد نیاز از طریق تکمیل چک لیست، پرسشنامه و انجام مصاحبه با مدیران تعاونی های روستایی لرستان انجام شده است، انتخاب افراد پرسش شونده به صورت هدفمند، طبقه ای و سهمیه ای صورت گرفت و براى تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نرم افزارهاى Expert Choice و Excel و SPSS(V20) استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه زوجی نشان داد که از بین دو دسته عوامل برون سازمانی و درون سازمانی به ترتیب متغیرهای مقررات، ویژگی های حرفه ای، سرمایه مالی، ارتباط با سایر تشکل ها، استفاده از اعتبارات، سرمایه انسانی، رقابت، ویژگی های فردی، سرمایه فیزیکی و سابقه تعاونی بیشترین تأثیر را بر موفقیت تعاونی های استان داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The application of analytic hierarchy process in prioritized success factors of rural cooperatives Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • somayeh kordalivand 1
  • Mansour Ghanian 2
  • masoud yazdan Panah 4
2 Ramin Agriculture & Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

The aim of this study using analytic hierarchy process in prioritized ranking of factors affecting the success of rural cooperatives and cooperatives ranking in the province was based on these factors. The population in this study, 110 rural cooperatives Lorestan Province.The research method used in this study was a quantitative survey method. Data was collected through check lists, questionnaires and interviews with managers of rural Lorestan cooperatives performed. Select respondents for targeted, class and took quota and data analyze the information by Expert Choice software, Excel and SPSS (V20) were performed. The results of external and internal measures of pair-wise comparison below shows that among the External and internal factors the variables regulations, professional features, finance, relationships with other organizations-and the use of funds, human capital, competition, individual attributes, physical capital and cooperative experience the greatest impact on the success of the cooperative the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Analytic Hierarchy Process (AHP)
  • Operation of rural cooperatives
  • Internal Factors
  • External Factors
  • Success of rural cooperatives
امینی، و رمضانی، م. (1385). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان اصفهان. مجله تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی، 10(1)، 121-136.
امینی، م. و اسماعیلی فلاح، م. (1387). موفقیت شرکت­های تعاونی روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه های مؤثر بر آن. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12(46)، 273-288.
ثمری، ر. و رسول زاده، ب. (1387). بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر افزایش انگیزه پیشرفت و کسب موفقیت در مدیران تعاونی­ها.   نشریه مدیریت دولتی، دوره 1(1)، 33-50.
حیدری، ف.، نادری مهدیی، ک.، یعقوبی فرانی، ا. و حیدری، ع. (1394). شاخص­های شناسایی تعاونی­های موفق کشاورزی. تعاون و کشاورزی، 4(14)، 39-60.
حیدری ساربان، و. (1385). تشکیل تعاونی­های روستایی گامی اساسی در جهت نیل به توسعه پایدار محیطی. ماهنامه جهاد. شماره 275، 258-276.
حیدری ساربان، و. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان پارس آباد). فصلنامه نگرش­های نو در جغرافیای انسانی، 4(14)، 151-165.
زرافشانی، ک. و شرفی، ل. (1389). سنجش آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی کشاورزان در برابر خشکسالی (مطالعه موردی: گندم‌کاران شهرستان‎ کرمانشاه، صحنه و روانسر). پژوهش‌های روستایی، 1(4)،  129-154.
  عباسی، ر.،  رسول زاده، ب. و عباسی،پ.( 1388).  عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی­های تولیدی استان اردبیل. تعاون، دوره 20، 17-91.
عطایی، پ.، ایزدی، ن. و یعقوبی فرانی، ا. (1395). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق استان همدان، فصلنامه تعاون و کشاورزی،  5(18)، 1-28.
قدسی پور، ح. (1392 ). مباحثی در تصمیم­گیری چندمعیاره. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران). ص 224.
محمدیان، ف.، شاهسونی، ن.، قربانی، م. و عاقل، ح. (1388). انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: دشت تربت جام. مجله دانش کشاورزی پایدار، 1(1) ، 171-187.
Agahi, H., & Karami, Sh. (2012). A study of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals of Biological Research, 3(8), 4179-4188.
Anania, P., & Rwekaza, G. C. (2016). The determinants of success in agricultural marketing co-operatives in tanzania: The experience from Mweka Sungu, Mruwia and Uru north Njari agricultural marketing co-operatives in Moshi district. European Journal of Research in Social Sciences Vol. 4, 62-75.
Azadi, H., Hosseininia, G., Zarafshani, K., Heydari, A., & Witlox, F. (2011). Factors influencing the success of animal husbandry cooperatives: A case study in Southwest Iran. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics (JARTS), 111(2), 89-99.‏
Bijman, J. (2016). Agricultural cooperatives in theN. Key success factors. Levis: Sommet international des cooperatives, 1-15.
Carlberg, J. G., Ward, C. E., & Holcomb, R.B. (2006). Success factors for new generation cooperatives. International Food and Agribusiness Management Review, 9(1), 33-52.
Karami, E., & Rezaei‐Moghaddam, K. (2005). Modeling determinants of agricultural production cooperatives' performance in Iran. Agricultural Economics, 33(3), 305-314.‏
Kaur, I. (2006).Performance management: An evaluation of co-operative performance in. Malaysian. Journal of Co-operative Management, 2,1-17.
Rommes, R. N. J. (2013). Voor en door boeren? De opkomst van het coöperatiewezen in de Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog (No. 2). Verloren.‏
Tregear, A., & Cooper, S.(2016).Embeddeness, social calitial and learning in rural areas: The case of producer cooperatives. Journal of Rural Studies, 44, 110-101.
Xiangyuguo, M. (2010). Study on functions of the agriculture cooperative in food safety. Agriculture and Agricultural Science Procedia, Vol. 1, 48- 477.‏