تأثیر حمایت های اجتماعی و سطح کیفیت زندگی شغلی در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان

نوع مقاله : کارکردهای بخش تعاون

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 حسابرس مسئول اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

3 کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی و رئیس اداره آموزش، ترویج و تحقیقات تعاونی‌ها - اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

4 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

10.22034/ajcoop.2017.46622

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایتهای اجتماعی و سطح کیفیت زندگی کاری در توانمندسازی روانی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهر کرمان ­انجام گرفت.در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه­ای و میدانی به کار رفت. در بخش کتابخانه­ای، با مطالعه منابع دقیق و به‌روز و در قسمت میدانی با مراجعه مستقیم به افراد جامعه مورد بررسی و توزیع پرسش‌نامه در میان آنها و جمع­آوری داده­ها، تجزیه و تحلیل داده­های گردآوری شده صورت گرفت. جامعة آماری این پژوهش را کلیة کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهر کرمان تشکیل دادند. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسش‌نامه استاندارد ­بود که برای بررسی روایی آن از روایی سازه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مدل مورد مطالعه با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم­افزار لیزرل بررسی شد. یافته‌ها نشان ­داد که حمایت اجتماعی تأثیر مثبت معناداری در سطح کیفیت زندگی و توانمندسازی روانی کارکنان دارد. همچنین حمایت اجتماعی، به واسطة داشتن نقش میانجی در کیفیت زندگی کاری، در توانمندسازی روانی کارکنان دارای تأثیر مثبت و معناداری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Social Support and the Quality of Work Life on Staff’s Psychological Empowerment of Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Kerman

چکیده [English]

This research aimed to study the effect of social support and quality of work life on the mental empowerment of staff in Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Kerman. For data collection, library and field study method were both employed, So that in the library method with studying accurate and updated resources, and in the field study method with referring directly to studied population, questionnaires were distributed among the subjects and the data were collected and analyzed. The population consisted of all employees in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare in Kerman. A data collection tool in this study was a standard questionnaire. To check the reliability, Cronbach’s alpha coefficients were used. Based on the purpose of the study a descriptive –correlational research method was used. The model has been studied using structural equation modeling and lisrel software. The findings showed that social support had significant positive influence on quality of work life and psychological empowerment of the employees. Also, social support through the mediating role of quality of working life had a significant positive effect on their mental empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Department of Cooperatives
  • Labour and Social Welfare
  • Social protection
  • quality of work life
  • Psychological empowerment
ابطحی، س.ح. و عابسی، س. (1386). توانمندسازی کارکنان. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
ایران­زاده، س. و بابایی هروی، ص. (1389). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر در توانمندسازی به روش TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت گاز استان آذربایجان). مجله مدیریت بهره‌وری، 4(13)، 59-84.
چراغی، م. ع.، داوری دولت آبادی، ا.، صلواتی، م. و مقیم بیگی، ع. (1391). ارتباط بین حمایت اجتماعی درک شده و کیفیت زندگی. نشریه مرکز تحقیقات مراقبت­های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 25(75)، 21-31.
حسن­پور، ا.، عباسی، ط. و نوروزی، م. (1390). بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان. مجله پژوهش­های مدیریت در ایران، 15(1)، 159-180.
حسینی، م. س.، نادریان، م.، همایی، ر. و موسوی، ز. (1388). رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان. مجله مدیریت ورزشی،2، 167-181.
دلپسند، ک.، ایار، ع.، خانی، س. و محمدی، پ. (1391). حمایت اجتماعی و جرم: مطالعه تطبیقی جوانان مجرم و عادی شهر ایلام. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، 1(2)، 89 -120.
رستگار، ع. و دهقانی سلطانی، م. (1393). اثر اشتراک دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با میانجی­گری مشارکت در تصمیم­گیری گروهی و یادگیری مشارکتی. مجله علوم رفتاری، 8(3)، 271-278.
رستگار، ع.، دهقانی سلطانی، م.، فارسی­زاده، ح. و بلوچی، ح. (1394). تبیین اثر هوش ساختاری-سازمانی بر کسب مزیت رقابتی: نقش میانجی هوش رقابتی. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، ویژه­نامه نخستین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات (با تأکید بر چالش­ها و راه­کارهای بازاریابی در صنعت بیمه)، 65-82.
رضایی­دیزگاه، م. و فرحبد، ف. (1389). تأثیر راهبردهای مدیریتی در توانمندسازی روانشناختی کارکنان امور مالیاتی استان گیلان. مجله پژوهشگر، 7(20)، 109-127.
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1393). روش­های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.
سلیمی، س. و سعیدیان، ن. (1392). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی روانشناختی و تأثیر تعاملی متغیرهای جمعیت­شناختی بر بهره­وری کارکنان شهرداری زاهدان. فصلنامه مدیریت بهره­وری، 7(28)، 7-32.
سیاح سیاری، ن.، حسین شاهی، ح. و رنجگر، ب. (1389). رابطه بین هویت و حمایت اجتماعی والدین در میان نوجوانان. مجله اندیشه و رفتار، 4(16)، 67-74.
شیشه­گر، س.، دولتیان، م.، بختیاری، م. و علوی مجد، ح. (1392). بررسی رابطه حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و میزان استرس. نشریه دانشکده پرستاری و مامایی، 23(81)، 27-32.
طالب­نژاد، ا.، تابع بردبار، ف. و صرافپور، م. (1390). رابطه توانمندسازی روانشناختی با کیفیت زندگی کاری. فصلنامه پژوهش­های مدیریت سرمایه انسانی، 1(1)، 93-117.
علی­پور، ا. (1385). ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص­های ایمنی بدن در افراد سالم: بررسی مدل تأثیر کلی. مجله روانپزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)، 2(12)، 134-139.
علی­نژاد، ا. (1388). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان.
غلامی، ع. (1388). عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، 8 (24)، 79-100.
فیض، د. و دهقانی سلطانی، م. (1393). اثر ارزش ویژه برند بر ارزیابی نگرش مصرف­کنندگان از توسعه برند محصولات لاستیک ایرانی. مجله کاوش­های مدیریت بازرگانی، 6(11)، 125-145.
کلدی، ع.، سلحشوری، پ. (1391). بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(4)، 7-21.
کیمیائی، س.ع. (1390). شیوه­های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه رفاه اجتماعی، 11(40)، 63-92.
معتمدی­شلمزاری، ع.، اژه­ای، ج.، آزاد فلاح، پ. و کیامنش، ع. (1381). بررسی نقش حمایت اجتماعی در رضایتمندی از زندگی، سلامت عمومی و احساس تنهایی در بین سالمندان بالاتر از 60 سال. مجله روانشناسی، 6(2)، 115-133.
ملکی مین­باش­رزگاه، م.، دهقانی سلطانی، م.، فارسی­زاده، ح. و باغانی، ع. (1394). بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 5(4)، 119-138.
منجم­زاده، ز. و برادران، م. (1386). تحلیل عوامل موثر بر رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 40(3)، 39-47.
مهدوی، ع. و پیلتن، ع. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با توانمندسازی کارکنان دیوان محاسبات کشور. مجله دانش حسابرسی، 12(48)، 45-60.
میرکمالی، س. م. و ناستی زایی، ن. (1389). بررسی رابطه توانمند سازی روان شناختی با رضایت شغلی در پرسنل پرستاری. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی، 8 (2)، 104-113.
همتی­راد، گ. و سپاه منصور، م. (1387). رابطه بین استرس و حمایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه­های تهران. مجله اندیشه و رفتار، 2(7)، 79-86.
Allen, J.A., Lehmann-Willenbrock, N., & Sands, S.J. (2016). Meetings as a positive boost? How and when meeting satisfaction impacts employee empowerment. Journal of Business Research, 69(10), 4340-4347.
Asadzadeh, A., Chakherlouy, F., & Khajeamirlou, R. (2012). Investigating the effect of using e-governmenton occupational empowering. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2, 1021-1026.
Chang, E.M., Daly, J.W., Hancock, K.M., Bidewell, J., Johnson, A., Lambert, V.A., & Lambert, C.E. (2006). The relationships among workplace stressors. Coping Methods, Demographic Characteristics, and Health in Australian Nurses. Journal of Professional Nursing, 22(1), 30-38.
Chang, L.C., & Liu, C.H. (2008). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45(10), 1442-1448.
Chen, J. (2000). Research on the quality of life, job satisfaction and intention to quit of emotional labor based on the examples of the receptionists of Chunghwa telecom. MSc thesis. Human Resource Management Department.
Chiang, C.F., & Hsieh, T.S. (2012).The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance: The mediating effects of organizational citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 180-190.
Cobb, S. (1976). Social support as a moderator of life stress. Journal of Behavioral Medicine, 38(5), 300–314.
Conger, J., & kanungo, R. (1988). The empowerment process: integrating theory and practice. Academy of management Review, 13(1), 371-482.
Dolan, S.L., Garcia,S., Cabezas, C., & Tzafrir, S.S. (2008). Predictors of ''quality of work'' and ''poor health'' among primary health- care personnel in Catalonia: evidence based on coss- sectional. retrospective and longitudinal design. International Journal of Health Care Quality Assurance, 21(2), 203-218.
Eklund, J. (2000). Development work for quality and ergonomics. Applied Eergonomics, 31(6), 641-648.
Filippo, E.B.(2002). Personnel Management. Gthed. New York: MC Graw Hill.
Franco, L.M., Bennett, S., Kanfer, R., & Stubblebine, P. (2004). Deteminants and Consequences of health worker motivation in hospitals in Jordan and Georgia. Social Science & Medicine,58(2), 343-55.
Goh, Y.S., & Lopez, V. (2016).Acculturation, quality of life and work environment of international nurses in a multi-cultural society: A cross-sectional, correlational study. Applied Nursing Research, 30, 111-118.
Gillet, N., Fouquereau, E., Bonnaud-Antignac, A., Mokounkolo, R., & Colombat, P. (2013). The impact of incongruity between an organization's CSR orientation and its employees' CSR orientation on employees' quality of work life. International Journal of Nursing Studies, 50(10), 1359-1367.
Gordon, J.R.(1993). A Diagnostic to organizational Behavior. 4th ed. Boston: Allyn and Bacon.Inc.
Green, T. (2015). A methodological review of structural equation modeling in higher education research. Studies in Higher Education, DOI: 10.1080/03075079.2015.1021670.
Ganguly, R. (2011).Quality of work life and jobsatisfaction of a group of university employees. Asian Journal of Management Research, 1, 209-216.
Genaidy, A.M., & Karwowski, W. (2003). Human performance in lean production environment: critical assessment and research framework. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 13, 317-330.
Goodman, L.A.,Bohlig, A., Litwin, S.R.,Weintraub, A., Green, J., Walker, L., White, L.,& Ryan, N. (2007). Applying feminist theory to community practice: A case example of a multi-level empowerment intervention for low-income women with depression. In E. Aldarando (Ed.), Promoting social justice through mental health practice (pp. 265-290). Florence, Kentucky: Lawrence Erlbaum Associates.
Hill, N.S., Kang, J.H., & Seo, M.G. (2014).The interactive effect of leader–member exchange and electronic communication on employee psychological empowerment and work outcomes. The Leadership Quarterly, 25(4), 783.
Lashley, C. (1996). Research issues for employee empowerment in hospitality organizations. International Journal of Hospitality Management, 15(4), 333-346.
Lee,M. & Koh, J. I. (2001). Empowerment really a concept?. International Journal of Human Resources Management, 12(4), 662-675.
Lee, S.K., & Lee, W.G. (2001). Coping with job stress in industries: a cognitive approach. Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 11(3), 255-268.
Lees, M., & Kearns, S. (2005). Improving work life quality: A diagnostic approach model. Healthcare quality. Retrieved from http://www.longwoods.com/website/ Case Studies /CS0305 Lees.pdf. March, 1-11
Men, L.R. (2011). How employee empowerment influences organization–employee relationship in China. Public Relations Review, 37(4), 435-437.
Mints-Binder, R.D.(2007). Social Support and Job Satisfaction among Academic Nursing Leaders in California. Nursing-Academic Affairs Conference. Los Angeles City College. Los Angeles. CA. USA.
Ozbebek, A., & Kilicarslan, E. (2011).Empowered employees know ledge sharing behavior. International Journal of Business and Management Studies, 2, 69-76.
Rothman, S., & Coetzee, S. (2003). Dispositional characteristics. Quality of work life and effectiveness of Members of Self managing work teams Research unit, School of Human Resource Sciences. Faculty of Economic Management Sciences, Potchefstroom University of CHE, South Africa.
Sarafino, E.P. (1998). Health Psychology. Third Edition. New York: John Wiley & Sons.
Schultz, K.L., McClain, J.O., & Thomas, L.J. (2003). Overcoming the dark side of worker flexibility. Journal of Operations Management, 21 (1), 81-92.
Shab, P., & Sinha, P.N. (2002). Social support and self-control as variables in attitude toward life and perceived control among older people in India. The Journal of Social Psychology 142(4), 527-540.
Singhapakdi, A., Lee, D.J., Sirgy, M.J., & Senasu, K. (2015).The impact of incongruity between an organization's CSR orientation and its employees' CSR orientation on employees' quality of work life. Journal of Business Research, 68(1), 60-66.
Sluys, K.P., Shults, J., & Richmond, T.S. (2016).Health related quality of life and return to work after minor extremity injuries: A longitudinal study comparing upper versus lower extremity injuries. Injury, 47(4), 824-831
Tian, X., Liu, C., Zou, G., Li, G., Kong, L., & Li, P. (2015).Positive resources for combating job burnout among Chinese telephone operators: Resilience and psychological empowerment. Psychiatry Research, 228(3), 411-415.
Tsai, Y.J. (2008). A Study on the Relationships among Social Support, Job Satisfaction, and Job Performance: Take Civil Servants of Yunlin County as an Example. Master's Thesis, Department of Business Administration. China.
Ugboro, I.O., & Obeng, K. (2000). Top management leadership, employee empowerment, job satisfaction, and customer satisfaction in TQM organizations: An empirical study. Journal of Quality Management, 5(2), 247-272.
Walton, R.E. (1974). Improving the quality of work life. Harvard Business Review.
Wan, Y.K.P., & Chan, S.S.J. (2013).Casino employees’ perceptions of their quality of work life. International Journal of Hospitality Management,  34, 348-358.
Weinberg, M., Besser, A., & Neria, Y. (2016).Bidirectional associations between hope. optimism and social support, and trauma-related symptoms among survivors of terrorism and their spouses. Journal of Research in Personality, 62, 29-38.
Wetten. D.A., & Cameron, K.S. (1998). Developing management skills. New York: Addison- Wesley. Wheelan.
Zeidner, M., & Matthews, G. (2016). Ability emotional intelligence and mental health: Social support as a mediator. Personality and Individual Differences, 99, 196-199.