بررسی اثر عامل‌های آموزشی و روان‌شناختی بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رامین اهواز

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر عامل‌های آموزشی و روا‌ن‌شناختی  بر توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان با روش توصیفی همبستگی بود. جامعة آماری تحقیق را  1558 نفر از اعضای این تعاونی‌ها تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 295 نفر تعیین گردید که این تعداد به روش نمونه گیری طبقه‌ای متناسب انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسش‌نامه‌ای بود که روایی محتوایی آن براساس نظر متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی تأیید شد و پایایی آن با انجام آزمون مقدماتی و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ (89/0 =α) و تتای ترتیبی (90/0= (θ و پایایی ترکیبی (87/0 =CR) محاسبه و تأیید گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای SPSSWin21 و LISREL (8/5)  استفاده شد. بر اساس نتایج مدل‌یابی معادلة ساختاری، توسعة کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان گلستان از هر دو عامل آموزشی و روان‌شناختی تأثیر می‌پذیرد که میزان تبیین 26 درصد است. مهم‌ترین عامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی، عامل روان‌شناختی  با ضریب مسیر 37/0 بوده و عامل آموزشی نیز به میزان 29/0 در توسعة کارآفرینی تأثیر داشته است. همچنین بر اساس راه‌حل استانداردشدة کامل، تغییر در روش‌های بازاریابی محصولات قابل عرضه توسط تعاونی بیشترین اثر را بر توسعة کارآفرینی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Educational and Psychological Factors Affecting the Entrepreneurship Development in Women Rural Cooperatives in Golestan Province

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate educational and psychological factors affecting the entrepreneurship development in women rural cooperatives in Golestan province. This was a descriptive-correlative research. The statistical population of consisted of 1558 persons (all women that were members of rural cooperatives in Golestan province). Sample size was determined using Cochran formula and 276 persons completed the questionnaires. The research instrument was a questionnaire and its content validity was gained by a group of extension specialists. In order to investigate reliability of research questionnaire, 30 persons were randomly selected and completed the questionnaires. Also, Cronbach's alpha, ordinal theta and combination reliability were 0.89, 0.90 and 0.87 respectively. The data analysis for descriptive and inferential statistics used the SPSSWin21 and LISREL (8/5) software. The results indicated that Entrepreneurship Development was influenced by both the educational and psychological factors. Psychological factors had the greatest impact on the development of women's entrepreneurship in rural cooperatives in Golestan (Path coefficient =0.37). Also based on Completely Standardized Solution (CSS), of between apparent and latent variables, the highest effect on Entrepreneurship Development in women rural cooperatives in Golestan province was related to Changes in marketing methods for products supplied by the Cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship development
  • Psychological
  • Completely Standardized Solution
  • Women Rural Cooperatives
  • Golestan province
آقامحمدی، ج. و عبدالهی. ح. (1394)، تحلیل نقش آموزش در توسعه و ترویج کارآفرینی. مجله رهیافت، 59، 75-88.
احمد پور داریانی، م.، نیک بین، ح. و کریمی، آ. (1391). عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 42-2(4)، 535-546.
احمد پور، ا.، قاسمی، ح. و علیخانی دادوکلایی، م. (1394). عاملهای موثر بر توسعه­ مهارت های کارآفرینی دانشجویان آموزشکده های کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 32، 26-40.
اکبرپور دباغی، ف. (1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی شرکت های تعاونی استان آذربایجان شرقی. ماهنامه تعاون، 2(206 -207)، 111-114.
بابایی، م.، نیک نامی، م. و ثمری، د. (1392). ویژگیهای کارآفرینی زنان روستایی در تعاونیهای استان سمنان. تعاون و کشاورزی، 2(5)، 69-86.
جمشیدی، ع.، جمینی، د. و نظری سرمازه، ح. (1392). بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی. زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)، 4 (2)، 137-167.
حیدرقلی زاده، م. (1390). تعاون و تعاون گرائی با مروری بر تجارب ایران و جهان. تهران: نشر نگارش شرق.
رحمانی، م.، زروندی، ن. و زروندی، ج. (1390). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و توسعه کارآفرینی در میان زنان کارآفرین عشایری و ارائه راهکارهای عملی (بررسی موردی در میان زنان عشایر استان خراسان شمالی). فصلنامه مطالعات ایلات و عشایر ، 1(1)، 137-153.
رحیمی، ش. و واحد چوکده، س. (1387). تبیین جایگاه تعاونی ها در موفقیت کارآفرینان.ماهنامه تعاون، 196، 69-89.
رضائی، ر.، حسینی، م. و محمدی پابندی. م. (1394).  شناسایی و تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونیهای توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی، 2(2)، 143-156.
زارع احمدآبادی، ح. و عربشاهی، ش. (1390).  الزامات آموزش کارآفرینی زنان روستایی (مورد: زنان روستایی یزد). دوفصلنامهعلمیترویجیبانوانشیعه، 8(26)، 49-71.
زارعی  پهنه کلائی، ح.، احمدپور، ا. و چرمچیان لنگرودی، م. (1392). شناسایی  عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت‌های تعاونی روستایی زنان استان مازندران. تعاون و کشاورزی، 2(7)، 79-100.
سازمان مرکزی تعاون روستایی (1395). تاریخچه و سیرتکاملی تعاون در ایران. تهران: سازمان مرکزی تعاون روستایی.
سواری، م.، مخلص‌آبادی فراهانی، م. و میرکزاده. ع. (1392)، راهکارهای توسعة کارآفرینی در تعاونی‏های صنایع دستی استان کردستان. تعاون و کشاورزی، 2 (8)، 125-148.
طالبی، ک. (1387)، آموزش کار آفرینی و نقش آن در ایجاد و توسعه تعاونیها. مجله تعاون، 102، 195-82.
عالی‌پور، ز. (1380). تجربه کارآفرینی زنان در جمهوری اسلامی ایران (تعاونی خصوصی). ماهنامه تعاون، 119، 14-19.
علیخانی‌دادوکلایی، م. (1393)، چالشهای پیش رو زنان در کارآفرینی کشاورزی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(4)، 19-32.
قاسم اونیا، ن. (1389). جایگاه آموزش کشاورزی در بخش کارآفرینی بخش کشاورزی. ماهنامه دهاتی، 7(80)، 23-28.
کرمی، ش. و  علی بیگی. ا. (1394)، تحلیل تأثیر چشم انداز مشترک بر ارتقای سرمایه اجتماعی در توسعه کارآفرینی کشاورزی، تعاون و کشاورزی، 4، (14)، 175-201.
کلانتری، خ. (1392). مدل معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. تهران: فرهنگ صبا.
گلدوست، م.، صادق اللهیاری، م. و  عابدی، م. (1393)، غربال گری فازی بازدارنده های آموزشی توسعه ی کارآفرینی روستایی استان گیلان. فصلنامهپژوهشمدیریتآموزشکشاورزی. 30، 31-43.
ملوندی، م. (1387).  کارآفرینی و پروژه. تهران :انتشارات امید مهر.
هرندی زاده، ا. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی های تولید کشاورزی استان اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
هماپور ف.، شریف زاده، ا. و عبداله زاده، غ. (1393). بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار. تعاون و کشاورزی، 3(9)، 113-153.
Baumgartner, H., Homburg, C. (1995). Applications of structural equation modelling in marketing research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13, 139–161.
Fairbairn, B., June, B., & Murray, F. (2003). Co-operatives and community development: Economics in Social Perspective. Centre for the Study of Co-operatives. Saskatoon, Saskatchewan.
Fernandez Laviada, A. (2014). Informe global entrepreneurship monitor (GEM). Espa˜na 2014. Spain: Universidad deCantabria.
Ghiasvand Ghiasy, F., Hosseini, S., Jamal, F., Malek Mohammadi. I., & Hosseini, S. M. (2009). Factors Influencing the Entrepreneurship Iran Agricultural Cooperatives.  Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 3 (2), 1170-1174.
Hausmann, R., Tyson, L.D., & Zahidi, S. (2009). The Global Gender Gap Report. Genava: World Economic Forum.  http://www.tinyurl.com/ h8c969x
Hausmann, R., Tyson, L.D., Bekhouche, Y., Zahidi, S. (2014). The Global Gender Gap Report. Genava: World Economic Forum.
Hisrich, R. D., Peters, M. (2002). Entrepreneurship. New York: MC-Graw Hill.
Hyden, G. (2001). Rural poverty, risk and development. Elgar Publication, Vol. 39, 124-127.
Kavalainen, A. & Arenius, P. (2006). Women's Entrepereneurship in Finland,Growth- Oriented Women Entrepreneurs and their Businesses, A Global Research Perspective.
Langowitz, N. S., Minniti, M., & Arenius, P. (2005). Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 2004 Report on Women and Entrepreneurship. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. 
Maghsoudi, T., & Davodi,H.(2011). Entrepreneurship Development Strategiesin Agriculture Cooperatives in Iran.  Ammerican-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 10(2), 283-289.
Nawaz, F. (2009). Critical factors of women entrepreneurship development in rural Bangladesh .U.S.A: Bangladesh Development Research Center (BDRC).
Rajaei, Y., Yaghoubi, J., & Donyaei, H. (2011). Assessing effective factors in development of entrepreneurship in agricultural cooperatives of Zanjan province. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 1521–1525.
Schumpeter, J. (1934). The theory of economic development. Cambridge: Harvard.
Shook, C. L., Ketchen, D. J. Jr., Hult, G. T.M.,& Kacmar, K.M. (2004). An assessment of the use of structural equation models in strategic management research. Strategic Management Journal, 25, 397–404.
Vandersluis, B., Vanpraag, E., & Vijverberg, E. (2003). Determinants of Self- Empolyment. Phd- Thesis. Universiteit Van Amsterdam.
Wilkan, D. (1979). Tlardiness and Stress Moderation: A Test of Proposed Mcchanisms. Journal of Personality and Social Psy Chology, 60,89- 99.