عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک در شرکت‌های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشگاه بوعلی سینا

3 استاد پژوهشکده مدیریت و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیک با استفاده از مدل توسعه‌یافتة لی انجام گرفت. در این پژوهش، از روش توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعة‌ آماری پژوهش شامل 1565 تن از مدیران، اعضای هیئت‌مدیره و کارشناسان شرکت‌های تعاونی کشاورزی و ادارات تعاون در 3 استان اصفهان، همدان و تهران بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونة لازم، برابر با 309 نفرتعیین گردید. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه استاندارد گرد‌آوری شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق از طریق انجام آزمون مقدماتی و محاسبة ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها روش‌هایی چون آزمون فرضیه‌ها از طریق مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس 18 به کار رفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد درک مفهوم تجارت الکترونیک، اعتماد و سهولت استفاده از آن بیشترین تأثیر را در کاربرد و پذیرش تجارت الکترونیک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting E-Commerce Adoption in Agricultural Cooperative’s Firms and Offices

چکیده [English]

The main objective of this study was to identify factors affecting the adoption of e-commerce by using Lee developed model in 1395. For conducting this research a survey method has been used. The research statistical population were cooperative board members, experts and cooperative offices in three Provinces of Isfahan, Hamedan and Tehran (N=1565) who were selected by Cochran formula and by the use of stratified sampling method (n=309) were selected as the sample. The instrument for collecting data was a standard questionnaire. Internal consistency was gained by a pilot test and cronbach's alpha was obtained. For data analysis statistical method such as hypotheses test through Structural equation by using Amos software ver.18 have been used. The research results showed that understanding the concept of e-commerce, trust and user friendly application were the most effective factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-commerce
  • Agricultural Cooperative
  • technology acceptance
احمدی ده قطب­الدینی، م. (1389). روابط ساختاری بین سازه­های مدل پذیرش دیویس. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، 3(5)، 129-142.
ترکمان، م. و افشار، م. (1389). بررسی نقاط قوت و ضعف مدیران و راه­های بهبود مهارت­های مدیریت در شرکت­های تعاونی فعال اشتغال­زایی استان همدان. تعاون، 21(2)، 111-127.
حاجیها، ع. و غفاری، ف. و حاجی­هاشمی ورنو­سفادرانی، ل. (1388). بررسی عوامل رفتاری اثرگذار بر تصمیم پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران کسب و کار­های کوچک و متوسط شهر تهران. مجله پژوهش­های مدیریت، شماره 83.، 17-31.
حق­پرست، ر.، هدایتی­نیا، س.، خسروی­پور، ب. و غنیان، م. (1393). معادله ساختاری عامل­های مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، شماره 29، 49-62.
درانی، ک. و رشیدی، ز. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران با تأکید بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات (ITAM). پژوهش در نظام­های آموزشی، 1(1)، 23-46.
سلطانی، ح.، سینایی نو­بندگانی، م. ، عباسی، ه. و رسام، ن. (1392). تجارت الکترونیکی، فرصت­ها، چالش­ها و موانع و استراتژی­های مؤثر. کنفرانس مدیریت، چالش­ها و راهکار­ها.
سلیمانی، ع. و زر­افشانی، ک. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنر­آموزان هنرستان­های کشاورزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانو، 26(4)، 885-902.
صادقیان، م. (1388). تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مدیران شرکت­های کوچک و متوسط شهر اصفهان. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد. گروه مدیریت، گرایش بازرگانی. دانشگاه اصفهان
صنایعی، ع.، فتحی، س. و صادقیان، م. (1388). پذیرش تجارت الکترونیک توسط مدیران بنگاه­های کوچک و متوسط شهر اصفهان با استفاده از مدل پذیرش فناوری. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
طباطبایی­نسب، س. م.، سعیدا اردکانی، س. و نیکزاد، ف. (1392). مقایسه تحلیلی مدل پذیرش تکنولوژی و تئوری عمل مستدل در رابطه با پذیرش تبلیغات موبایلی. فصلنامه تحقیقات بازار­یابی نوین، 3 (11)، 181-196.
علم­بیگی، الف. و آهنگری، الف. (1393). بررسی نقش تعدیل­کننده ارتباط شغلی در توسعه مدل پذیرش فناوری اطلاعات در بین مروجان کشاورزی استان آذربایجان غربی. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4(16)، 95- 115.
فتحی، س. و عزیزی، ش. (1385). اندازه­گیری سطح بلوغ تجارت الکترونیکی در فروشگاه‌های اینترنتی فعال ایران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 1(4)، 44-61.
مصباحی جهرمی، ن. ا. و اخوان خرازیان، م. (1393). بررسی تأثیر عوامل رفتار برنامه­ریزی شده بر رفتار خرید اینترنتی. مجله تحقیقات بازار­یابی نوین، 4(15)، 101-112.
مقیمی درونکلایی، س. ن. و علیزاده ولوکلایی، ح. ر. (1389). بررسی تطبیقی رویکرد­ها و چارچوب­های سنجش نو­آوری. فصلنامه تخصصی پارک­ها و مراکز رشد (رشد فناوری)، 23، 28-33.
موحدی، م. و زمانیان، م. (1389). انتخاب مدل پذیرش تجارت الکترونیکی در بنگاه­های کوچک و متوسط ایران؛ بررسی موردی در کار­گزاری­ها و نمایندگی­های بیمه­ای. دوماهنامه دانشور رفتار/ مدیریت و پیشرفت/ دانشگاه شاهد، 17(44)، 79-94.
نصر­آبادی، م. (1389). نقش تیم مدیریت در ایجاد خلاقیت و کارآفرینی سازمانی. اولین کنفرانس بین­الملل مدیریت و نو­آوری. 27 و 28 بهمن. شیراز.
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planed Behaviour. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 50(2), 179-212.
Al-Somali, S. A., Gholami, R., & Clegg, B. (2008). An investigation into the acceptance of online banking in Saudi Arabia, Technovation, 29 (2), 130-141.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information Technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–339.
Davis, F.D., Bagozzi, R.P., & Warshaw, P.R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models.  Management Science, 35(8), 982-1003.
Fang, J., Shao, P., & Lan, G.  (2009). Effects of innovativeness and trust on web survey participation, Computers in Human Behavior, 25, 144–152.
Gefen, D., & Straub, D. (2000). The relative importance of perceived ease of use in IS adoption: a study of e-commerce adoption. Journal of the Association for Information Systems, 1(8), Retrieved November, 20th. 2006 from http://jais.isworld.org/articles/1-8/article.htm.
Gefen, D., Karahanna, E., & Straub, D. W. (2003). Trust and TAM in online shopping: An integrated model. MIS Quarterly, 27(1), 51-90.
Grandon, E.E., & Pearson, J.M., (2004). Electronic commerce adoption: an empirical study of small and medium US businesses. Information & Management, 42(1), 197-216.
Hernandez, B., Jimenez, J., & Jose-artin, M. (2008). Extending the technology acceptance model to include the IT decision-maker: A study of business management software. Technovation, 28, 112–121.
Holden, R. J., & Karsh, B. T. (2010). The technology acceptance model: Its past and its future in health care. Journal of Biomedical Informatics, 43, 159-172.
Huang, S. M., Wei, C. W., Yu, P. T., & Kuo, T.Y. (2004). An empirical investigation on learners’ acceptance of e-learning for public unemployment vocational training. Retrieved September 21, 7 2007 from www.ec.ccu.edu.tw/teacher/paper /IJIL%203204%20 Huang %20et% 20al. pdf.
Ifinedo, P. (2006). Acceptance and continuance intention of webbased learning technologies (WLT) among university students in a Baltic country. The Journal of Information Systems in Developing Countries, 23 (6), 1-20.
Karahanna, E., Evaristo, R., & Srite, M. (2002). Methodological issues in MIS cross-cultural research. Journal of Global Information Management, 10(1), 48-55.
Kim, T. G., Lee, J. H., & Law, R. (2008). An empirical examination of tvhe acceptance behaviour of hotel front office systems: An extended technology acceptance model. Tourism Management, 29, 500–513.
Kulviwat, S., Bruner, C. G., & Al-Shuridah, O. (2009). The role of social influence on adoption of high tech innovations: The moderating effect of public/private consumption. Journal of Business Research, 62, 706-712.
Lee, F. H., & Wu, W. Y. (2011). Moderating effects of technology acceptance perspectives on e-service quality formation: Evidence from airline websites in Taiwan. Journal of Expert Systems with Applications, 38, 7766-7773.
Lee, M. C. (2009). Factors influencing the adoption of internet banking: An integration of TAM and TPB with perceived risk and perceived benefit. Electronic Commerce Research and Applications, Vol. 8, 130–141.
Lee, Y. C. (2006). An empirical investigation into factors influencing the adoption of an e-learning system. Online Information Review, 30(5), 517-541.
Lin, K. M. (2011). E-Learning continuance intention: Moderating effects of user elearning experience. Journal of Computers & Education, 56, 515-52.
Moore, G. C., & Benbasat, I. (1995). Integrating diffusion of innovations and theory of reasoned action models to predict utilization of information technology by end–users. Proceedings of the first IFIP WG 8.6 working conference on diffusion and adoption of information technology. Oslo, Norway, Chapman and Hall.
Nasco, S.A., Told, E. G., & Mykytyn, P.P. (2008). Predicting electronic commerce adoption in chilean SMEs. Journal of Business Research, 61(6), 697-705.
Pavlou, P. A. (2003). Consumer acceptance of electronic commerce: Integrating trust and risk with the technology acceptance model. International Journal of Electronic Commerce, 7(3), 101-134.
Pavlou, P. A., & Fygenson, M. (2006). Understanding and predicting electronic commerce adoption: An extension of the theory of planned behavior. MIS Quarterly, 30(1), 115-143.
Ramayah, T., & Aafaqi, B. (2004). Role of self-efficacy in e-learning usage among students of a public university in Malaysia. Malaysian Journal of Library & Information Science, 9(1), 39- 57.
Rao, S., & Troshani, I. (2007). A conceptual framework and propositions for the acceptance of mobile services. Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 2 (2), 61-73.
Riemenschneider, C. K., Harrison, D. A., & McKinney V. R. (2003). Understanding IT Adaption Decisions in Small Business: integrating current theories. Information & Management, 40(4), 269-285.
Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations. 3rd Edition. New York: Free Press.
Saadé, R. G., & Kira, D. (2006). The emotional state of technology acceptance. Issues in Informing Science and Information Technology, 3, 229-239.
Savitskie, K., Royne, M. B., Persinger, E. S., Grunhagen, M., & Witt, C. L. (2007). Norwegian internet shopping sites: An application & extension of the technology acceptance model. Journal of Global Information Technology Management, 10(4), 54-73.
Soroa-Koury, S., & Yang, K. C. (2010). Factors affecting consumers’ responses to mobile advertising from a social norm theoretical perspective. Telematics and Informatics, 27, 103-113.
Taylor, S., & Todd, P. A. (1995). Understanding information technology usage: A test of competing models. Information Systems Research, 6(4), 144-176.
Timothy, T. A. (2009). Modeling technology acceptance in education. Computers & Education Journal, 52(2), 302-312.
Timothy, T., Chwee, B.L., Ching, S.C., &Wong, S.L. (2009). Assessing the intention to use technology among pre-service teachers in Singapore and Malaysia: A multigroup invariance analysis of the Technology Acceptance Model (TAM). Computers & Education, 33(3), 1000-1009.
Tung, F. Ch., & Chang, S. Ch. (2008). Nursing student's behavioral intention to use online courses: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 45, 1299-1309.
Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studies. Management Science, 46 (2), 186-204.
Vin-Cent Chang, P. (2004). The validity of an extended technology acceptance model (TAM) for predicting internet/portal usage. Retrieved from www.etd.ils.unc.edu:8080/dspace/bitstream/ 1901/78/1/draft25.pdf.
Wu, I-L., & Chen, J-L. (2005). an extension of Trust and TAM model with TPB in the initial adoption of on-line tax: An empirical study. International Journal of Human-Computer Studies, 62(6), 784–808.
Yang, K. (2005). Exploring factors affecting the adoption of mobile commerce in Singapore. Telematics and Informatics, 22, 257–277.