شناسایی و اولویت بندی موانع بازاریابی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان درگز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر

چکیده

در این پژوهش موانع نظام بازاریابی پیش روی تعاونی های تولیدی شهرستان درگز شناسایی، سپس درجة اهمیت آنها با بهره گیری از طیف لیکرت و معیار آنتروپی بررسی و رتبه‌بندی شد. جامعة آماری این تحقیق شامل کلیة بهره‌برداران کشاورزی عضو تعاونی کشاورزی بودند که از میان آنها، 118 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روایی پرسش‌نامه توسط کارشناسان و خبرگان تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان درگز و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، موانع اقتصادی، موانع انسانی، موانع بازاری، موانع عملیاتی، موانع ساختاری و موانع مدیریتی تأثیر مثبت و معنی‌داری در نظام بازاریابی تعاونی‌های تولیدی این شهرستان دارند و اولویت‌های 1 تا 6 را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در اولویت‌بندی شاخص‌های فرعی، با استفاده از طیف لیکرت و آنتروپی، وجود عوامل واسطه‌ای و دلالان در هنگام فروش محصول با وزن 06435/0، عدم به کارگیری نیروهای متخصص از سوی تعاونی‌ها در مقولة خرید و فروش با وزن 04816/0 و سیاست‌های نامناسب در قیمت‌گذاری با وزن 04805/0 به ترتیب به عنوان مهم‌ترین و مؤثرترین موانع در ناکارایی نظام بازاریابی تعاونی‌های تولید کشاورزی ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognizing and Prioritizing Marketing Barriers Facing Agricultural Production Cooperatives of Dargaz City

چکیده [English]

In this study, marketing barriers in production cooperatives of Dargaz Township was identified and prioritized using Entropy criterion and Likert scale. Statistical population consisted of all members of agricultural cooperatives in Dargaz Township in which 118 farmers were selected as the sample using Cochran formula. The validity was confirmed by Alpha Coefficient (a=0.821). Results showed that the economic, management, human, market, operational and structural barriers had a positive and significant impact on the marketing system. Among these barriers, economic situation was identified as the first priority followed by human, market, operational, structural and management barriers respectively. Moreover, the role of intermediate agents and brokers in the sale of products (. /.6435), lack of specialists in purchase (. (/.4816) and inappropriate policies in pricing (. /.4805) were the most important barriers among the sub-indices respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Cooperatives
  • Dargaz city
  • Entropy criterion
  • Marketing barriers
اصغرپور،م.ج . (1392). تصمیمگیری‌هایی چندمعیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
بذر افشان ، ج. و شاهین، ح. (1389). آسیب شناسی تعاونی های روستایی در ایران.چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام. دانشگاه سیستان و بلوچستان. زاهدان. بازیابی شده از:
پور طاهری، م.، پاپلی، م.ح. و فلاحی، ع. (1391). ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی : شهرستان خرم آباد)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، شماره 26، 49-60.
خفایی، ب. (1388). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکت های تعاونی بخش کشاورزی در شهرستان های بوشهر و دشتستان. نشریه تعاون، شماره212، 76-88.
کبیری، ا. و برزنده، م. ( ۱۳۸9). رویکرد جدید بخش کشاورزی ایران در اصلاح ساختار بازار. (مطالعه موردی: راه‌اندازی بورس کالای کشاورزی در ایران). مقالات برگزیده نخستین همایش کشاورزی و توسعه ملی. جلد دوم: کشاورزی و متغیرهای کلان. ص 598-621.
کرمی ع. و رضائی مقدم، ک. (1384). آثار تعاونیهای تولید کشاورزی در فرآیند تولید. نشریه اقتصاد کشاورزی و توسعه (ویژه‎نامه بهره‌وری و کارایی)، دوره 13، 1-30.
لطیفیان، ا. (1385). بررسی عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ. ماهنامه دانشور رفتار، شماره20، 61-85.
قربانی ، م. و دهقانیان ، س. (1385). کاربرد معیار آنتروپی در تعیین درجه اهمیت مؤلفه های بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت (مطالعه موردی : شهر مشهد)، مجله علوم و صنایع کشاورزی، 20(1)، 84-90.
نجفی، ب. و فرج زاده، ز. (1389). نقش تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی(مطالعه موردی : استان فارس). نشریه تعاون، شماره1، 1-25.
محمدی، ح.، صبوحی صابونی، م.، سیاسر، ب. و میر، ب. (1390). بررسی نقش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی در ارتقای دانش فنی کشاورزان(مطالعه موردی : چغندرکاران استان فارس). مجله چغندر قند، 27(2)، 225-241.
Fogelstrom, K. (2008). Prerequisites for cooperative success: Criteria for genuinecooperative societies. Asias Rural Cooperatives. Westview Press.
Hendrikse, G.W., & Veermanc, C. (2008 ). Marketing cooperatives and financial structure. Elsevier Journal of Agricultural Economics, 26(3), 205-216.
Madane, M.V. (2009). Agricultural cooperatives in Japan: The  dynamics of theirdevelopment. Second Edition. International Co-operative Alliance. Regional Office for Asia and the Pacific. University of Michigan. Digitized in 2010, 220pages.
Mulayim, Z.G. (2010). Cooperative. Ankara:  Yetkin Yayinlari.:125-128.
Sexton, R.J. (2011). The formation of cooperatives: A game-theoreticapproach with implication for cooperative finance, decision making, and stability. American Journal of Agricultural Economics, 68: 214-232.