تعاون و رونق اقتصادی: یک مطالعه بین استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز؛ دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

3 دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نوع و اندازة تأثیر شاخص‌های منتخب بخش تعاون در رشد اقتصادی استان‌های کشور انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک‌های اقتصادسنجی داده‌های تابلویی و با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در داده‌ها، از تخمین‌زن حداقل مربعات تعمیم‌یافته (GLS) پانلی استفاده شد. طبق نتایج، تأثیر اقتصاد تعاونی بر رشد اقتصادی استان‌های کشور مثبت و معنی‌دار ارزیابی گردید و کشش تولید سرانه حقیقی استان‌ها نسبت به شدت شرکت‌های تعاونی 10/0 درصد برآورد شد. همچنین تسهیلات اعطاشده به مشاغل خانگی نیز تأثیر مثبت و معنادار در رونق اقتصادی استان‌ها داشته هر چند کشش برآوردی آن کوچک بوده است (02/0 درصد). در مقابل، تسهیلات پرداخت‌شده به استان‌ها به منظور گسترش بنگاه‌های اقتصادی زودبازده تأثیر مثبتی در ارتقای تولید سرانة حقیقی استان‌ها نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperation and Economic Prosperity: an inter-provincial study in Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Panahi 1
1 university of Tabriz
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the type and size of the effect on selected cooperative sector indicators on the economic growth of various provinces. For this purpose, heteroskedasticity test in panel data-and autocorrelation techniques was utilized.  A Panel Generalized Least Squares (PGLS) estimator was applied. According to the results, the significant positive impact of cooperatives on economic growth among provinces was evaluated and the elasticity of real per capita income to the number of cooperative enterprises 0.10 was estimated. The facilities granted to home-based businesses have a significant and positive impact on the province's economic boom; though had small elasticity (0.02). In contrast, facilities granted to the provinces to expand small and quick return enterprises had insignificant effect on real per capita income of provinces. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative
  • Economic Growth
  • Provinces of Iran
  • Home-Based Business
  • Resilience Economic Policies
آمارنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. قابل دسترس در: http://www.amarkar.ir.
اکبر پور دباغی، ف.(1388). بررسی نقش تعاون در توسعه کارآفرینی، مطالعه موردی شرکت‌های تعاونی استان آذربایجان شرقی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، دوره 20، (206-207)، 111-141.
پورصادق، ن.، بهلولی، ن. و حاجی خانی، م.(1389). نقش تعاونی‌های فرش دستباف استان زنجان بر توسعه صادرات این فرش. تعاون و کشاورزی، 21(3)، 157-170.
چوپانی، غ. (1379). بررسی نقش شرکت­های تعاونی روستایی در تامین اعتبارات مورد نیاز اعضا و ارتباط آن با توسعه روستایی. پایان‌نامه دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی. دانشگاه تربیت مدرس.
سوری، ع. (1390). اقتصاد سنجی: همراه با کاربرد نرم افزار Eviews7. تهران: انتشارات فرهنگ‌شناسی.
شمس الدینی، ع. و حسینی، س. ن. (1390). نقش تعاونی‌های صنایع کوچک در اشتغالزایی و توسعه روستاها. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 22(6)، 135-157.
طالب، م.(1376). اصول و اندیشه­های تعاون. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
طالبی، ج.، محمدزاده، ش. و رضایی، ا. (1395). بررسی آثار اقتصادی شرکت‎های تعاونی تولید آراز 1 و 2 در منطقه آزاد ماکو. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(18)،85-106.
عبدلی، ق. (1392). نظریه بازی­ها و کاربردهای آن(بازی­های ایستا و پویا با اطلاعات کامل). تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.
عبدی، ب. و کهن‌هوش‌نژاد، ر. (1395). نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(17)،143-174.
عطائی، پ.، ایزدی، ن. و احمد یعقوبی فرانی(1395). مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی‌های تولیدی موفق استان همدان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 5(18)، 1-28.
کریم، م. ح. (1394). چالش‌های شبکه‌های تعاونی روستایی ایران. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4(13)، 173-196.
گجراتی، د. (1390). مبانی اقتصادسنجی. ترجمه حمید ابریشمی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
مرکز پژوهش‌های مجلس (1386). قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. مجلس شورای اسلامی، شماره روزنامه: 18476، قابل دسترس در: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134223
مرکز پژوهش‌های مجلس (1388). طرح سامان‌دهی و حمایت از مشاغل خانگی. شماره مسلسل: 9734، تهران.
منصور بستانی، ر.، حیدری، ع. و صدیقی، ح.(1388). بررسی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه فرهنگ تعاون در استان سیستان و بلوچستان. تعاون و کشاورزی، 20(210-211)، 35- 54.
نجفی، ب. (1388). تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر و اشتغال زایی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 20(206-207)، 1-20.
Aoki, M. (1984). The Cooperative Game Theory of the Firm. London: Oxford University Press.
Forbotn, E. (1976). The long-run analysis of Cooperative firms. American Economic Review, Vol. 66, 104-123.
Greene, W. H. (2012).  Econometric analysis. 7th ed.  Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall.
Jensen, M., & Meckling, W. (1979). Rights and production function. Journal of Business Economics, 52(4),469-506.
Milgrom, P., & Roberts, J.(1992). Economics and management. London: Prentice-Hall.
Robinson, A., & Wilson, N. (1994). Co-operative vs. Private Firms: An Empirical Comparison of Cooperative and Private Small Firms in Britain. International Business Review, 2(3), 281-296.
Sen, A. (1966). Labour allocation in a Cooperative enterprise. Review of Economic Studies, 33, 361-371.
Solow, R.M. (1956). A contribution to the theory of economic growth. Quarterly Journal of Economics. Oxford Journals, 70 (1), 65–94.
Swan, T. W. (1956). Economic growth and capital accumulation. Economic Record, 32 (2), 334–361.
Taimini, K. (2000). Cooperative in Asia. Switzerland: International Labour Organization (ILO).
Vanek, J. (1975). The basic theory of participatory Firms. NY: Cornell University Press.
Williamson, Oliver E. (1980). The organization of work a comparative institutional assessment. Journal of Economic Behavior & Organization, Elsevier, 1(1), 5-38.
Yeung, D.W.K., & Petrosyan, L. A. (2005). Cooperative stochastic differential games. Springer Series in Operations Research and Financial Engineering. NewYork: Springer-Verlag.