تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی با استفاده از رویکرد تئوری بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ارشد توسعه دانشگاه لرستان

2 هیت علمی

3 هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی سازمانی کلید اصلی تحول، پویایی و پایایی هر سازمان می‌باشد که تعاونی‌ها نیز به واسطه ماهیت دمکراتیک، حساسیت و نیز نیاز به بهنگام ماندن، می‌تواند از این عنصر کلیدی بهره جوید. تعاونی‌های کشاورزری نیز از این امر مستثنی نیستند. در این بین برای دستیابی به این مهم، شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در این گونه تعاونی‏ها، ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل موانع توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی استان کرمانشاه است. این پژوهش مبتنی بر پارادایم کیفی با استفاده از روش تئوری بنیانی انجام پذیرفت. جامعه مورد مطالعه را کارشناسان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه و همچنین کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه که در مجموع شامل 17 نفر بودند با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از دیدگاه مصاحبه شوندگان مهم‌ترین موانع توسعه کارآفرینی سازمانی که بطور مستقیم بر پدیده مذکور اثر می‌گذارند، شامل موانع حمایتی- پشتیبانی (عدم حمایت و پشتیبانی اعضای هیت مدیره و به خصوص مدیرعامل از اقدامات کارآفرینانه )و موانع اقتصادی-مالی (درآمد پایین، نقدینگی پایین تعاونی و ...)می‌باشد. بنابر نتایج تحقیق، تسهیلات مالی جهت تقویت صادرات، حمایت بانک‌ها و سایر موسسات مالی مربوطه، کاهش بهره های بانکی، اعطای معافیت های مالیاتی برای شرکتهای تازه تأسیس و آموزش اصول و مهارتهای کارآفرینی پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Obstacles Hampering Organizational Entrepreneurship Development in Agricultural Cooperatives by the use of Grounded Theory Approach

چکیده [English]

The main objective of this research was to analyze the obstacles hampering
organizational entrepreneurship development in agricultural cooperatives in
Kermanshah province. This qualitative research conducted by the use of Grounded
Theory (GT). Purposeful sampling was used to select samples consisted of key active
informant experts in relevant organization (n=17). Respondents indicated that the major
obstacles hampering the development of OE included lack of support from cooperative
board of directors and CEOs lack of desire for entrepreneurial activities, the lack of
economical-financial support, lack of budget and individual income) and lack of
knowledge and education. Based on conclusions, there is a significant need for
providing general financial facilities to boost exports, support by the banks and other
financial institutions, reduction of bank interests, granting tax exemptions for newly
established cooperatives and entrepreneurial educational institutions were
recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Cooperative
  • Organizational Entrepreneurship
  • Barriers
  • Grounded theory
بیرانوند. ج. (1391). بررسی نقش رسانه‌ها در توسعه خدمات تعاونی‌های تولیدی. پایان نامه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه  آزاد اسلامی واحد ایلام.
پورآتشی، م.(1387). شناخت شناسی تعاون و کارآفرینی، مجله تعاون، شماره 202-201، 5-15.
حق‌شناس، ا.، جمشیدیان، م.، شائمی، ع.، شاهین، آ. و یزدان شناس، م. (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(8)، 31-73.
رستمی، ف.، علی‌آبادی، و. و عبدالحمید، پ. (1393). مدل‌سازی پایداری در نظام‌های بهره‌برداری زراعی-خانوادگی مبتنی بر کشت مخلوط براساس تئوری بنیانی (مورد طالعه: بخش فیروزان). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(2)، 373-382.
رضایی، ر. و حسینی، س.م.(1392)، طراحی مدل معادلات ساختاری توسعه‏ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی های توسعه روستایی استان زنجان. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6(4)، 57- 74.
رضایی، ر.(1393). بررسی نقش و جایگاه کارآفرینی در توسعه تعاونی‌های روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(1)، 85-102.
طالب‌پور، م.، معرفتی، ا. و غلامیان، ج. (1388). ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده‌های تربیت بدنی ایران. پژوهش در علوم ورزشی، 1 (22)، 97-116.
کاظمی،م.ر.، قاسمی، ح. و رستم‏بخش، م.ر.(1390). شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی درسازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش). مجله پژوهش‏های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 1(2)، 89-100.
لطیفیان، ا.(1386). سنجشاثربخشیوکاراییشرکتهایتعاونیاستانخراسانرضویبه روشتحلیلپوششیدادهها. مجله تعاون، 192، 37-44.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2004). Research Methods In Education. fight edition. London: Routledge Publications.
Corbin, J., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. Qualitative Sociology, 13(1), 4-21
Covin, J. O., & Miles, M. P. (1999). corporate entrepreneurship and the pursuit of competitive advantage. Entrepreneurship Theory & Practice, 23(3), 47–63.
Covin, J.G. & Slevin, D.P. (2002). The entrepreneurial imperatives of strategic leadership. In M.A. Hitt, R.D. Ireland, S.M. Camp, & Sexton, D.L. (Eds.). Strategic entrepreneurship: Creating a new mindset, Oxford. UK: Blackwell Publishers.
Habbershon, T. G., & Pistrui, J. (2002). enterprising family's domain: Family-influenced ownership groups in pursuit of transgenerational wealth. Family Business Review, 15(3), 223–237.
Hornsby, J. S., Kuratko, D. F.  & Zahra, S. A. (2002). Middle managers’ perception of the internal environment for corporate entrepreneurship: Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17, 49–63.
Hornsby, J. S., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1999), Perception of internal factors for corporate entrepreneurship: A comparison of Canadian and U.S. managers. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(2), 9–24.
Johnson, D., Justin, B.L.,  & Hildebrand, R. (2006). Entrepreneurship education: towards a discipline-based framework.Journal of Management Development; 25(1), 91-479.
Kellermanns, F.W., Eddleston, K.A., Barnett, T., & Pearson, A. (2008). an exploratory study of family member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial behavior in family firms. Family Business Review, 21(1), 1–14.
Kelley, D., Singer, S. & Herrington, M. (2012). The global entrepreneurship monitor: 2011 global report. Global Entrepreneurship Research Association (GERA). United States.
 Kuratko, D. F., Ireland, R. D., & Hornsby, J. S. (2001). The power of entrepreneurial outcomes: Insights from Acordia, Inc. Academy of Management Executive, 15(4), 60–71.
Kuratko, D. F., Ireland, R. D., Covin, J. G., & Hornsby, J. S. (2005). A model of middle-level manager’s entrepreneurial behavior. Entrepreneurship Theory & Practice, 29(6), 699–716.
Moghimi, M. (2007). Corporate entrepreneurship: Obstacles and alternatives (The Case of Industrial Corporations in Iran). Journal of Entrepreneurship Research, 1 (2), 87- 119.
Morris, M. H., Kuratko, D. F., & Covin, J. C. (2011). Corporate Entrepreneurship and Innovation, South-Western: Thomson Publishers.
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., & Frese, M. (2009). Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3),761–87.
Zahra, S. A., Hayton, J. C., & Salvato, C. (2004). Entrepreneurship in family vs. Non-family firms: A resource based analysis of the effect of organizational culture. Entrepreneurship Theory and Practice, 28(4), 363-381.
Zahra, S.A. (2005), Entrepreneurial risk taking in family firms. Family Business Review, 18(1), 23-40.