عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی در شهرستان جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه یاسوج

2 دانشجوی دکتری دانشگاه یاسوج

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهی و تحلیل سازههای مؤثر بر این نگرش در مراکز دهستان‌های بخش مرکزی شهرستان جیرفت پرداخت. بدین منظور، از روش پیمایشی بهره گرفته شد. جامعة آماری پژوهش 5936  کشاورز بخش مرکزی شهرستان جیرفت بودند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری تصادفی کرجسی و مورگان و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب از میان آنها 381  کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای محققساخته بود که برای تعیین پایایی آن، از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ (759/0 تا 874/0) به‌دست آمده از بهینگی پرسش‌نامه حکایت می‌کند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون تحلیل خوشه‌ای، آزمون تی تکنمونه‌ای، آزمون تی مستقل و تحلیل تشخیصی استفاده شد. برپایة نتایج پژوهش حاضر، 31/43 درصد از افراد مورد مطالعه نگرش مثبت و 69/56 درصد نیز نگرش منفی نسبت به تعاون و کار گروهی دارند‌. نتایج تحلیل تشخیصی نشان داد که متغیرهای درک از سودمندی، آگاهی و شناخت، مشاهده، خودکارآمدی عمومی، کنترل رفتار محسوس، عزت نفس، هنجارهای ذهنی و سطح تحصیلات به ترتیب تعیین کننده‌ها (سازه‌ها)ی نگرش کشاورزان نسبت به تعاون و کار گروهیاند.در مجموع، متغیرهای پژوهش توانایی تبیین  4/54 درصد از واریانس نگرش به تعاون و کار گروهی را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Farmer's Attitudes toward Cooperation and Teamwork in Jiroft Township

چکیده [English]

This study investigated farmer’s attitudes toward the cooperation and teamwork in Jiroft Township. For conducting this research a survey method has been used. The research statistical population were the farmers in the central part of Jiroft (5936 farmers) who were selected by Kerjecie and Morgan random sampling Table and by the use of stratified sampling method 381 farmers were selected as the sample. The instrument for collecting data was a questionnaire that was made by the researchers. Internal consistency was gained by a pilot test. Cronbach's alpha of (0.759 to 0.874) was obtained. Statistical method such as cluster analysis test, one-sample t test, and independent-sample t test and discriminant analysis have been used. The research results showed that 43.31 percent of respondents had positive attitude toward cooperation and teamwork. On the other hand, 56.69 percent had negative attitude toward cooperation and teamwork. The discriminant analysis results showed that variables of efficiency­, observation, awareness and recognition, general efficacy­, tangible behavior control, self-esteem, mental norms, and education level were respectively the farmers’ attitude determinate toward cooperation and teamwork. Generally the research variables, the ability of determining had 51.60 percent of the variance of attitude toward the cooperation and teamwork. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture
  • discriminant Analysis
  • Cooperation and Teamwork
  • Cluster analysis
  • Jiroft County
­اختر محققی، م. (1385). جامعه­شناسی تعاون. تهران: انتشارات مؤلف.
­ازکیا، م. (1376). عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی مؤثر برای حفظ و یکپارچه­سازی طرح­های مرتعداری استان­های فارس و کهگیلویه و بویراحمد. طرح پژوهشی مصوب سازمان و جنگل­ها و مراتع.
­اطهری، ز. و علی­بیگی، ا. ح. (1389). تحلیل ادراک کشاورزان شهرستان کرمانشاه از تعاون. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-41 (4)، 565-576.
باقری، ا و رازقی، س.م. (1390). عوامل موثر بر پذیرش فناوری تلقیح مصنوعی در گاوداری­های شیری استان اردبیل (مقایسة الگوها). مجلة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، 42-2 (2)، 287-300.
رضائیان، ع. (1389) اصول مدیریت. چاپ هجدهم. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).
زاهدی، م. ج. و ملکی، ا. (1387) فقر و سرمایه اجتماعی. رفاه اجتماعی، 7(28)، 25-33.
سالنامة آماری استان کرمان (1394). سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمان. بازیابی شده از http://www.amar.kr.ir.
حبیب­پور گتابی، ک. و صفری­شالی، ر. (1388). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده­های کمّی). از سری کتاب­های آموزشی تربیت پژوهشگر موسسة راهبرد پیمایش. چاپ دوم تهران: نشر لویه.
شبانی، ک.، شاه­پسند، م.، برادران، م.، خسروی­پور، ب. و زندی­سوهانی، ن. (1393). شناسایی مؤثر­ترین عوامل متمایز­کنندة نگرش و رفتار گندم­کاران در خصوص امنیت غذایی در شمال استان خوزستان. مجلة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، 45 (3): 575-583.
­شریف­زاده، ا.، رضوی، س. م.، عربیون، ا. و غلامرضایی، س. (1387). تسهیل کارآفرینی جمعی به عنوان بنیان رفتاری برای پیدایش و توسعه­ی تعاونی­های کارآفرین. مجلة تعاون، 196، 46-68.
شعبانعلی فمی، ح.، خانی، ف.، چوپچیان، ش. و رستمی، ف. (1387). تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تعاونی­های زنان در ایران. پژوهش­های جغرافیای انسانی، 66، 117-131.
شهبازی (1381). توسعه و ترویج روستایی. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
­شهبازی، م. و قربانی، ف. (1389). عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان دانشگاه­های تبریز به عضویت در تعاونی­های اشتغال­زا. مجلة تعاون، 21(4)، 1-27.
فیض­آبادی، ح.، بصیری، ع. و رجایی صدر، ز. (1388). بررسی و تحلیل ویژگی­های تعاونی­های برتر کشور. مجلة تعاون، 20(204)، 129-147.
کریمی، ف.، احمدوند، م.، توکلی­تبار، ز. و میرزایی، ش. (1392). کاربرد ترکیب الگوریتم خوشهبندی والگوریتم رقابت استعماری(ICA) در سطح­بندی توسعه­یافتگی مناطق روستایی (مورد مطالعه:بخش مرکزی شهرستان بویراحمد).مجله‌ پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 2(4)، 334- 311.   
کریمی، ف.، نوری­پور، م.، هدایتی­نیا، س.، و محمدی­تمری، ذ. (1393). واکاوی سازه­های مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بویراحمد). پژوهش­های روستایی، 5(2)، 333-354.
کریمی، ی. (1388). روانشناسی اجتماعی: نظریه­ها، مفاهیم و کاربردها. چاپ بیست و دوم. تهران:انتشارات ارسباران.
کلانتری، خ (1382). پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اقتصادی و اجتماعی. تهران: انتشارات شریف
موسوی، س.، علم­بیگی، ا. و رضایی، ع. (1394). پیش­بینی تمایل به راه­اندازی یک کسب­وکار کارآفرینانه در میان دانشجویان کشاورزی بر اساس ابعاد قابلیت اشتغال. مجلة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، 46-2 (4)، 783-791.
نجفی، ب. و فرج­زاده، ز. (1389). نقش تعاونی­های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی در استان فارس. فصلنامة تعاون و کشاورزی، 21 (1)، 1-25.
­نوری، م. (1390). تحلیل نگرش مردم شهرستان بویراحمد نسبت به تعاون و کار گروهی. پایان­نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی. دانشکده کشاورزی. دانشگاه یاسوج.
نوری، م. و نوری­پور، م. (1392). کاربست­پذیری نظریه رفتار برنامه­ریزی شده برای پیش­بینی پذیرش نظام تعاونی (مورد شهرستان بویراحمد). جامعه­شناسی کاربردی، 24( 51)، 195-212.
نوری، س.ه.، جمشیدی، ع.، جمشیدی، م.، هدایتی­مقدم، ز. و فتحی، ع. (1392). بررسی عوامل موثر بر پذیرش اقدامات حفاظتی خاک، گامی در جهت توسعة پایدار کشاورزی (مطالعة موردی: شهرستان شیروان و چرداول). مجلة تحقیقات اقتصاد و توسعة کشاورزی ایران، 45 (1)، 205- 195.
­Ajzen, I. (2001).Nature and Operation of attitudes. Annual Review of Psychology, 52, 27–58.
­ Allen, C. T., Machleit, R. A., Kleine, S. S., & Notani, A. S. (2003). A place for emotion in attitude models. Journal of Business Research, 56(1), 1–6.
­Dakurah, H. A., Goddard, E., & Osuteye, N. (2005). Attitudes towards and satisfaction with cooperatives in Alberta. A survey analysis. Proceeding of an American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Rhode Island, 24-27 July 2005.
Hassad, R. A. (2007).Development and validation of a scale for measuring instructors‟ attitudes toward concept-based or reform-oriented teaching of introductory statistics in the health and behavioral sciences. Ph-D.diss. Faculty of the College of Health Sciences of Touro University International. California.
Ozer, G., & Yilmaz, E. (2011). Comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior: An application on accountants information technology usage. African Journal of Business Management, 5(1),50-58.
Patten, L. M. (2002). Proposing empirical research: A guide to the fundamentals. second edition. Los Angeles: Pyrczak Publishing.
Peterson, T.O., &  Arnn, R.B. (2009). Self-efficacy: the foundation of human performance. Performance Improvement Quarterly, 18(2), 5–18.
­Rosenberg, M. (2000). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
­Taleb, M., Firouzabadi, S. A., & Hosseini, S. R. (2011).Factors influencing attitude among the villagers.to participate in rural cooperatives: A case study of rural cooperatives of Koushk HezarBeyza village. Fars, Iran. European Journal of Social Sciences, 21(3), 427- 435.