شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این ﭘﮋوﻫش از نظر هدف، ﻛـﺎربردی و از نظر کنترل متغیرها، از دسته پژوهش‌های غیر آزمایشی اﺳﺖ. جامعه آماری این پژوهش مدیران کسب و کارهای تعاونی و کارشناسان حوزه تعاون در شهرستان ایلام بودند که تعداد 28 نفر از آنها به روش هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی ال ساعتی گرد آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق نظر تخصصی استادان و متخصصان مرتبط با موضوع بررسی شد. پایایی ایزار پژوهش نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس‌های تصمیم حاصل از قضاوت هر کدام از پاسخ دهندگان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای SPSS 23 و Expert choice11 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم‌ترین عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام فرهنگی، شخصیتی، اقتصادی، مدیریتی و سیاستی - قانونی بودند. عوامل فرهنگی با بیشترین اهمیت و عوامل سیاستی و قانونی با کمترین اهمیت بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام تاثیر گذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Factors on Cooperatives Businesses Failure in Industrial Estate of Ilam Township

نویسنده [English]

  • homayoon moradnezhadi
چکیده [English]

The main goal of current study was identifying and prioritizing effective factors
on cooperatives businesses failure in Industrial Estate of Ilam Township. This research
in terms of purpose was applied and in terms of controlling variables was nonexperimental.
Statistical population in this research included all managers of
cooperative businesses and experts of cooperation in Ilam Township that by using
purposeful sampling method 28 people of them were selected as the sample. Instrument
of data gathering was structured interview using Tomas-L Saati nine order professional
questionnaires. The validity of the questionnaire was gained by expert opinions of
university professors and specialists. The reliability of questionnaire was gained by
considering incompatibility of decision matrices due to judgment of each respondent.
The SPSS23 and Expert Choice Software 11 and AHP methods were used for analyzing
data. Results showed that the most important effective factors on cooperatives
businesses failure in industrial estate of Ilam Township were respectively as: cultural,
individual, economical, managerial skills and legal-political. Among these factors, the
most important factor was cultural and the least important factor was legal-political.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural factors
  • Economical Factors
  • Cooperative Enterprises
  • Industrial Estate
  • Analytic Hierarchy Process
آجیلی، ع. (1385). بررسیمسائلومشکلاتتعاونیهایزنانوارائهراههایارتقاءکمیو کیفیآنها. وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان خوزستان.
آریان پور، ب.، اللهیاری، م. ص. و عابدی، م. (1393). نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای فراروی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(11)، 143-165.
آقاجانی ورزنه، م. (1380). بررسی و ارزیابی فعالیت های شرکت های تعاونی تولید روستایی استان اصفهان (71-1351). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
آمارنامه جمعیتی تعاونی های تولید کشاورزی استان ایلام (1390). اداره کل تعاون استان ایلام.  آرشیو اسناد و مدارک تعاونی های کشاورزی استان ایلام.
ابراهیمی، م. ص. (1381). بررسی عوامل مؤثر بر جذب چایکاران به تشکل های آبیاری تحت فشار و نقش آن در توسعه محصول چای در شهرستان لاهیجان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
امینی، ا. م. ، زینل همدانی، ع. و  رمضانی، م. (1387). ارزیابی مهم ترین مؤلفه های درون سازمانی در موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران تهران. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 43،  285-295.
امینی، ا. م. و رمضانی، م. (1385الف). بررسی علل و میزان موفقیت شرکت های تعاونی مرغداران در استان های گلستان و مازندران. علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(2)، 123-133.
امینی، ا. م. و رمضانی. م. (1385ب). بررسی عوامل موثر در موفقیت شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران گوشتی استان اصفهان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 10 (1)، 123-133.
بابا زاده، ع. (1386). بررسی امکان تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی بازار یابی محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی. مجلهتعاون. شماره 189 و 190، 7-18.
بی‎نام (1383). پیشرفتوتوسعهتعاونیها، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج. تهران: انتشارات پایگان.
جعفرپیشه، ج. (1384). تعاون، بازاندیشی در سیاست‌ها، تولید اشتغال.‌ مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه، جلد اول. دانشگاه یزد.
حضرتی، م. و بابایی فینی، ا. (1391). شناسایی عوامل مؤثر بر غیر فعال شدن تعاونی‎های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده). فصلنامه برنامهریزی منطقهای، 2(6)، 91-103.
حیدری، ح.، علی بیگی، ا. ح.، و بینائیان، ا. (1394). موانع و راهکارهای فعال سازی تعاونی های مرزنشین استان کرمانشاه. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)،  89-109.
خفایی، ب. (1388). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی در شهرستان‌های بوشهر و دشتستان. طرح تحقیقاتی وزارت تعاون.
درویشی­نیا، ع. ا. و صدیقی، ح. (۱۳81). ارزیابی میزان موفقیت شرکت­های تعاونی تولید روستایی در استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 2، 313-324.
دل انگیزان، س. (1385). رهیافتی بر سیاستگذاری تعاونی‎های تولیدی. مجلهتعاون، شمارة 181، 20-29.
زاد توت آغاج، ا. (1388). عوامل مؤثر بر رکود تعاونی های غیر فعال شهرستان زنجان و راهکارهای لازم جهت احیای آن. مجله تعاون، 20، (206 و 207)، 59-76.
سپهردوست، ح. و زمانی شیخانه، ص. (1394). بررسی نقش تعاونی ها در ایجاد انگیزه های مشارکتی و توسعه اقتصادی. فصلنامه مطالعات ملی، 16(3)، 121-144.
سرسختی عراقی، ع. (1374). عوامل اجتماعی مؤثر بر عملکرد سازمانی سازمان­های تعاونی صیادی در استان بوشهر. پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
سلیمانی، ا.(1384). نقش شرکت‌های تعاونی در تأمین اشتغال و رفع محرومیت. مجموعه مقالات منتخب کنفرانس تعاون و اشتغال و توسعه. جلد اول. ص 525.
سلیم‎زاده، پ. (1390). تدوین شاخصها و شناسایی تعاونی‎های دامپروری موفق در استان آذربایجان شرقی و تحلیل عوامل مؤثر بر آنها. پایان‎نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر.
شیخ سوینی، م. و قهرمان زاده، م. (1390). نقش مؤثر تعاونی ها در توسعه کشاورزی چالشها و راهکارها. اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمال غرب کشور. دانشگاه پیام نور اردبیل. مشکین شهر.
قدیری‎مقدم، ا. و نعمتی، ا. (1390). اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی ( علوم و صنایع کشاورزی)، 25 (1)، 76-84.
کرباسی، ع.، یعقوبی، م. و شهابی، ش. (1388). بررسی مشکلات طرح های نیمه تمام در استان سیستان و بلوچستان. تعاون، 20(210 و 211)، 55-70.
کوهی، ک. (1385). بررسیآسیبشناسیتوسعهتعاونیهادرسطحاستانآذربایجانشرقی. وزارت تعاون، ادارة کل تعاون استان آذربایجان شرقی.
مراد­نژادی، ه، ایروانی، ه.، شعبا­نعلی­فمی، ح.، حسینی، م. و کافی، م. (1387). تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر موفقیت کارآفرینان واحدهای تولیدی گلخانه­ای در ایران. مجله علوم کشاورزی ایران. (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی). 1(2-39)، 19-25.
نصرالهی، م.، اللهیاری، م. ص.، صداقت حور، ش.، و نورحسینی، س.ع. (1394). عوامل مؤثر بر عدم موفقیت تعاونی های چایکاران در استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)،  111-126.
وحید­زاده، ع. (1383). آسیب شناسی مدیریت در شرکت های تعاونی تولید صنعتی. ماهنامة تعاون، شماره 159، 63-64.
هزارجریبی، ج. و یاری، ح. (1391) بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه. فصلنامه برنامهریزی منطقهای، 2(8)، 53-66.
Abdolmaleki, M. (2015). Preventive factors to found walnut production cooperatives in Tuyserkan Townshio, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(1), 9-17
Benturaki, J. (2000). Cooperatives and Poverty Allevation. England:IDS TEMA.
Bhuyan, S. (2000). Grower and manager issues in fruit and vegetable. Paper presented at NCR-194, Annual Meeting, Las Vegas, Retrieved from http://www. accord. org. au/ publications/ ACCORD_ Paper 8. Pdf.
John, L., Adrian, Jr., & Wade Green, Th. (2001). Agricultural cooperative managers and the Business Environment. Journal of Agribusiness, 19(1), 17-33
Lee, S. (2007). Diversification of the rural economy: A case study on rural industrialization in the republic of korea. Pyongyang: INSES.
Nyoro, J., & Isaac, k. (2005). An analysis of success, failure and demand factors of agricultural cooperatives in Kenya. In: Strategies and Analysis for Growth and Access. A Project of Cornell and Clark- Atlanta Universities for Research and Technical Assistance. Ithaca: Cornell University.
Ozdmir, G. (2005). Cooperative shareholder relations in agricultural cooperatives in Turky. Journal of Asian Economics, 16, 315-325.
Robertson, M., Collins, A., Medeira, N., & Slater, J. (2003). Barriers to start-up and their effect on aspirant entrepreneurs. Education and Training, 45(6), 308-316.
Rodriguez, J., & College, A. (2010). Smallholders’ agricultural cooperatives and rural development in Colombia. Becario Colfuturo. Pp 1-62
Stofferahn, W. (2010). South Dakota soybean processors: The discourse of conversion from cooperative to limited liability corporation. Journal of Cooperatives, Minnesota, Vol. 24, 13-43.
Unal, V., Guclusoy, H,. & Franquesa, R. (2009). A Comparatives study of success and failure of fishery cooperatives in the Agean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology,Vol, 25, 394-400.
Vanderwalt, L. (2005). The resuscitiation of the cooperative sector in south Africa. Paper presented at the international cooperative research conference, 11-14 Agust 2005. Cork, Ireland.
Wagner, J. &  Stenberg, R. (2004). Start-up activities, individual characteristic, and the regional milieu: lessons for entrepreneurship support policies from German micro data, the annals of regional science, (38), pp 219-204
Zhao, H., Siebert, S. E., & Lumpkin, G. T. (2010). The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A meta-analytic review. Journal of Management, Vol. 36, 381-404.
Zhu, S.H., & Apedaile, P. L. (1998) Co-operative organization in rural Canada and the agricultural Cooperative movement in China. Centre for the study of cooperatives university of Saskatchewan, Saskatoon. Las Vegas. Retrieved from http: //www. Accord. org.