بررسی نگرش وعوامل موثر بر مشارکت صیادان شرکت های تعاونی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

سازمان بین‌المللی کار ، تعاونی ها را ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی افراد کم درآمد می‌داند. یکی از قدیمی ترین تعاونی ها در ایران، تعاونی بهره برداران صیادان حاشیه دریای خزر است که در سال 1372 شمسی تشکیل گردید. این تحقیق در طول سال‌های 1394-1393 انجام شده و به بررسی نگرش و عوامل موثر بر مشارکت صیادان عضو تعاونی پره در استان گیلان پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع علی پس از وقوع است که نوعی تحقیق میدانی از نوع رابطه ای است. این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری آن 6000 صیاد عضو تعاونی پره است که در 75 شرکت تعاونی عضو می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری آن 510 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه‌ای نمونه ها از بین 25 تعاونی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این تحقیق می‌باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج آزمون پیرسون مشخص کرد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی عوامل موثر با میزان مشارکت و بین بعد نگرش دانشی، رفتاری و اجتماعی با ویژگی های فردی ، نهادی و اجتماعی عوامل موثر مشارکت صیادان عضو پره رابطه معنی داری وجود دارد. ولی از بعد نگرش اقتصادی رابطه معنی داری با ان سطوح چهار گانه عوامل موثر بر وجود ندارد. نگرش کلی اعضای تعاونی پره با میزان مشارکت نیز متوسط می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Attitudes and Factors Affecting Fishermen's Participation in Cooperative Corporations of Guilan Province

چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the attitudes and factors affecting
participation of the fishermen's member of cooperative corporations in various activities
and their practices in Guilan province. The research method implemented was ex post
facto causal design. The statistical population was 6000 fisherman who were members
of 75 cooperative corporations. The sample size (n=510) was calculated using Cochran
formula from among 25 cooperative corporations. They were selected according to
simple random and stratified sampling method. The survey questionnaire was used to
collect the information. In order to analyze the data SPSS software was used. For
reliability of the instrument a pilot- test was used. The Coronbach's alpha level gained
was 0.85. The results showed there were significant correlations between personal, and
social characteristics with the level of participation and among of knowledge, behavior
and social attitudes with factors affecting participation. The level of attitude about the
participation in the activities of cooperative corporations was at the medium level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective Factors
  • participation
  • fisherman
  • co-operative companies
  • Attitude
احسانی، ن.، آرایش، ب. و چهار سوق امین ح. 1391. بررسی عوامل موثر بر مشارکت اعضای تعاونی های کشاورزی استان ایلام. مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول. تعاون و کشاورزی، 23(10)،55-74.
ارتیاعی، ف. چیذری، م. و جعفری، م. (1390). عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی (مطالعه موردی:شهرستان کرمانشاه). پژوهشهای روستایی، 2(3)، 55-73.
اصلاح عربانی، ا. (1380). کتاب گیلان. جلد سوم. تهران: انتشارات گروه پژوهشگران جوان.
افشار،ن.وزرافشانی،ک .(1389).تحلیلتمایلبهمشارکتدرمدیریتآبیاری (مطالعهموردیتعاونیهایآببرانسفیدبرگو سراببساستانکرمانشاه) .علومترویجوآموزشکشاورزیایران، 6(2)، 99-114.
امامی بندپی، ر. وفرج اله حسینی س. ج. (1382). بررسی عوامل مرتبط با مشارکت ماهیگران عضو تعاونی های صیادی پره شهرستان ساری در حفظ از ذخایر شیلاتی دریای مازندران. علوم کشاورزی، 9(4)93-115.
انصاری، ح . (1385). تعاونیها در هزاره سوم ( ترجمه) . وزارت تعاون معاونت تحقیقات ، آموزش و ترویج. تهران: انتشارات پایگان.
باقری، م.،  شفیعی، ف. و شعبانعلیفمی، ح.  (1394). بررسیعواملمؤثربرانگیزةجوانانروستاییبرایانتخابمشاغلکشاورزی مطالعةموردی:شهرستانگنبدکاووس. پژوهش‌هایروستایی،۶(1)، 1- 18.
بوذرجمهری،خ.، خسرو بیگی، ر. و تقیلو،ع. ا. (1391). بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار نواحی روستایی مطالعه موردی روستاهای دهستان ایجرود بالاشهرستان ایجرود استان زنجان. پژوهشهای روستایی، 3(3)، 163-191.
بیگی ، ا.ح.ع. و گلابی، س. (1392). تحلیل میزان مشارکت زنان روستایی فلاورجان در تعاونیها: کاربرد نرئبان مشارکت شری آرنستین. فصلنامه زن و جامعه، 4(16)، 21-44. 
جلالی، م.وکرمی، ع. (1385). تعیین عوامل موثر بر مشارکت مرتعداران در تعاونی های مرتعداری استان کردستان. پژوهش و سازندگی،19(70) 35-43.
حسینی، س. م.، آقا صفری، ح. و کرباسی ع.ر. (1393). شناسایی و تدوین زاهبرد های مناسب توسعه تعاونیهای تولید کشاورزی ایران . فصلنامه تعاون و کشاورزی، شماره 10، 65-85.
درویشی نیا، ع . ا. و صدیقی، ح. (1382). ترویج شرکتهای تعاونی تولید روستایی در استان مازندران. مجموعه مقالات اولین همایش نظامهای بهره برداری کشاورزی در ایران . چالشها و چارهها. 10-9 دی . تهران. هتل المپیک.
سفیری،خ. وتمیز، ر. (1390). فراتحلیلمطالعاتمشارکتاجتماعی. مجلهمطالعاتتوسعهاجتماعیایران،3(3)، 121-139.
شاهرودی ع. ا. و چیذری، م. (1386).عوامل تاثیرگذار بر نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در تعاونی آب بران (مطالعه موردی در استان خراسان رضوی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 11 (42)، 299-312.
شاهرودی ع. ا چیذری، م.و پزشکیراد، غ. (1387).  تأثیر تعاونی آب بران بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی.اقتصاد و توسعه کشاورزی، 22 (2)، 71-85.      
شاهنوشی. ن.، مظهری، م.، خاکسار آستانه، ح. و رسولزاده، م. م. (1391). بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی. فصلنامه روستا و توسعه، 15(4)، 137-154.
شعبانعلی فمی، ح.، علی بیگی، ا. ح.، کرمی، ر. و رحیم زاده، م. (1383). عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی. مطالعات زنان، 2(4)، 65-84.
صابری فر، ر. (1391). بررسی عوامل تاثیرگذار بر عضویت و مشارکت روستاییان در شرکت های تعاونی روستایی مورد شناسی: استان خراسان رضوی.جغرافیا و آمایش شهری منطقهای،2(4)، 65-75
 علی بیگی، ا. ح. و نکویی نایینی، س. ع. (1387).  عوامل موثر بر میزان مشارکت اعضا در مدیریت تعاونیهای روستایی شهرستان کرمانشاه.علوم کشاورزی ایران، دوره  2-39 (ویژه اقتصاد و توسعه کشاورزی)، 87-95.
نوری پور،م.،نوری،م.وآیتالهکرمی، آ. (1395). تحلیلسازههایمؤثربرمشارکتروستاییاندرمدیریتوبهرهبرداری شبکهآبیاریوزهکشیدشتلیشتر. فصلنامهراهبردهایتوسعهروستایی، 3(1)، 57-75.
وزارت تعاون (1383). مدیریت و رهبری در تعاونیها. تهران: انتشارات پایگان.
هانتیگتون، س. (1370). سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی. مترجم. م. ثلاثی. تهران: انتشارات علم.
Azizi Khalkheili, T., & Zamani, G.H. (2009). Farmer participation in irrigation management: The case of Doroodzan Dam irrigation network, Iran. Agricultural Water Management, 96 (5), 859-865.
Borda-Rodriguez, A.,& Vicari,S.(2014). Rural co-operative resilience: The case of  Malawi. Journal of Co-operative Organization and Management,
2(1), 330-385.
Brehm, J. M., & Eisenhauer, B. W. (2008). Motivations for participating in community supported agriculture and their relationship with community attachment and social capital. Southern Rural Sociology, 23(1) 94-115.
Brown, C., & Milller, S. (2008). The impacts of market: a review of research on farmers’ market and community supported agriculture. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 90, No5.
Chagwiza, C., Muradian, R., & Ruben, R. (2016). Cooperative membership & dairy performance among smallholders in Ethiopia. Food Policy, 59, 165-173.
Croxton, S. (1999). User in control: Farmer participation in technology research and development Africa. Intermediate Technology Publication, 14 (1), 25-30.
Demurger, S., Fournier, M., & Yang, W. (2010). Rural households' decisions towards income diversification: Evidence from a township in northern China. China Economic Review 21, S32–S44.
Dinpanah, G. R.,  & Mokhtarpour, S. (2014). Factors affecting on maintenance of the irrigation network in alborz dam viewpoint of members of water user association (WUA). Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), 5 (1), 258-266.
Dogarawa , A. B. (2005). The role of cooperative societies in economic development . Dogarawa    Ahmadu Bell University, Zaria – Nigeria. MPRA – Munich personal RePEC Archive.
Faham, E., Hosseini, S. M., & Amir, D. 2009. Analysis of factors influencing rural peoples participation in national action plan for sustainable management of land and water resources in Hable-rud basin, Iran. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 3 (2), 457-461.
Finger, A. (2002), Social  factors enabling local peoples’ participation in integrated management planning in the context of forested mountain territories, proceedings of the Research Course. The Formulation of Integrated Management Plans (IMPs) for Mountain Forests.” Bardonecchia, Italy.
Kofi, A. (2005).  Cooperative at work. United Nation Security – general.     www.un.or/esa/socdev/social/cooperative/coops at work.
Lipset, S.M. (1998). Political Man, New York: Free Press.
Mc Clelland, D. Winter, D.G. (1971). Motivationg economic achievement. New York: Free Press.
Mirzaei, A., Mirdamadi, S. M., & Alini, M. (2012). Non economic factors effecting on farmersattitudes towards participatory irrigation management (Case study: Golestan province, Iran). Life Science Journal, 9 (3), 981-986.
Panahi, F. (2013). Factor analysis of effective components on beneficiaries’ participation in the management of irrigation and drainage networks (Case study: Bushehr). International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 6 (21), 1448-1452.
Peterson, D.K. (2004). Benefits of participate in cooperate volunteer programs employees. Perceptions Personnel Review, 3(3), 615-627.
Primmer, E., & Kyllonen, S. (2006), Goals for public participation implied by sustainable development,and the preparatory process of the finnishnational forest programmer. Forest Policy andEconomics, 8,  838– 853.