تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری در زمینه کشاورزی پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاوززی

چکیده

هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی‌های تولید روستایی در زمینة کشاورزی پایدار بود. جامعة آماری تحقیق را کلیة شالیکاران عضو تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان ساری تشکیل دادند (4160 =N) که از میان آنها، 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (162=n). ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن با کسب نظر استادان و متخصصان فن و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (بین 83/0 تا 93/0) تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش و نگرش و مهارت اغلب شالیکاران در زمینة کشاورزی پایدار در سطح متوسطی جای دارد. همچنین نتایج ارزیابی کلی رفتار شالیکاران و عملکرد آنها در زمینة کشاورزی پایدار در سطح قابل قبولی قرار دارد. نتایج آزمون تجزیه و تحلیل واریانس به‌منظور مقایسة میانگین عملکرد شالیکاران در زمینة کشاورزی پایدار بر اساس سابقة عضویت در تعاونی‌ها نشان داد که اعضای با سابقة بیشتر، عملکرد بهترو مثبت‌تری در زمینة اجرای کشاورزی پایدار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Behavior Analysis of Paddy Farmers as Members of the Rural Production Cooperatives in the Context of Sustainable Agriculture

نویسنده [English]

  • Amir Ahmadpour 1
چکیده [English]

The purpose of this study was to analyze the behavior of paddy farmers as members of the rural production cooperatives in the context of sustainable agriculture. The population included all the paddy farmers that were members of rural production cooperatives in Sari Township (N= 4160), based on Cochran formula, 162 subjects were selected by the use of stratified sampling method (n=173). The instrument used was a questionnaire, the validity of which was gained by a panel of experts and also its reliability was reported 0.83-0.93.The results showed that knowledge, attitudes and skills of majority of the paddy farmers in the context of sustainable agriculture was at a moderate level. Also, overall assessment showed that their behavior and performance was at an acceptable level. The results of ANOVA test showed that farmers with more experience had a significant higher and positive performance in their field as well as implementing sustainable agriculture practices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable agriculture
  • Rural Production Cooperative
  • behavior analysis
  • performance analysis
آخوندی، ا.، چیذری، م. و نوروزی، ا. (1387). بررسی عوامل موثر بر نگرش پسته­کاران استان یزدنسبت به ‏کشاورزی پایدار. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. مؤسسه عالی علمی و پژوهشی سیمای دانش. اهواز.
افشاری، ز.، آجیلی، ع.، رضایی مقدم، ک. و بیژنی، م. (1390). بررسی نگرش­های پایداری در بین کشاورزان پنبه­کار استان اصفهان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2-42 (3)، 423-431.
باقری، ا. و شاه پسند، م. ر. (1388). بررسی نگرش کشاورزان سیب­زمینی کار دشت اردبیل ‏نسبت به عملیات کشاورزی پایدار. مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، 2-41(2)، ‏‏231-242.‏
حیاتی، د. و کرمی، ع. (1378). سازه­های موثر بر دانش کشاورزی پایدار و پایداری نظام­های زراعی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ، 3(2)، 21-33.
حیدری ساربان، و. (1392). تحلیل عوامل موثر بر مهارت کشاورزان در مدیریت خاک زراعی مطالعه موردی: استان اردبیل. پژوهش­های روستایی، 4(1)، 189-218.
شاهرودی، ع. ا.، چیذری، م. و پزشکی راد، غ. (1388). دانش، نگرش و مهارت کشاورزان چغندرکار استان خراسان رضوی در زمینه شیوه­های مدیریت پایدار خاک زراعی. مجله دانش نوین کشاورزی، 5(16)، 43-53.
شعبانعلی فمی، ح. (1391). اصول ترویج و آموزش کشاورزی. چاپ نهم. تهران: انتشارات پیام نور.
عربیون، ا.، کلانتری، خ.، اسدی، ع. و شعبانعلی فمی، ح. (1388). سنجش سطح پایداری نظام کشت گندم در استان فارس و تعیین عوامل موثر بر آن. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (2)، 17-28.
علیپور، ح.،  فلاح، ر. و  مقدس فریمانی، ش. (1387). دانش و گرایش محققان سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی نسبت به کشاورزی پایدار. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 81، 119-110.
عنایتی، م.، آجیلی، ع.، رضایی مقدم، ک. و بیژنی، م. (1388). عوامل موثر بر دانش کشاورزان ذرت­کار در زمینه کشاورزی پایدار در منطقه شمال غرب خوزستان. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 5 (2)، 59-68.
قدیمی، س. ع.، شعبانعلی فمی، ح. و اسدی، ع. (1391). بررسی عوامل موثر بر نگرش ‏کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیک (مطالعه موردی: شهرستان فریدن). مجله پژوهش­هاى ترویج و ‏آموزش کشاورزى، 5(4)، 69-80.
قیصری، ح. و رضایی مقدم، ک. (1387). نقش تعاونی­های تولید روستایی در کشاورزی پایدار. اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران. مؤسسه عالی علمی و پژوهشی سیمای دانش. اهواز.
گل محمدی، ف. و معتمد، م. ک. (1390). نقش شرکت­های تعاونی تولید روستایی در دستیابی به توسعه پایدار برنج (مطالعه موردی: استان گیلان). اولین همایش ملی کشاورزی پایدار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین. پیشوا، ورامین.
مشفق، ژ. و شاه ولی، م. (1383). نگرش کارشناسان کشاورزی در تحقق کشاورزی پایدار. مجله جهاد، 263، 65-70.‏
 
AL-Subaiee, S. S. F., Yoder, E. P., & Thomson, J. S. (2005). Extension Agents’ Perceptions of Sustainable Agriculture in the Riyadh Region of Saudi Arabia. Journal of International Agricultural and Extension Education, 12 (1), 5-14.
Alzaidi, A. A., Baig, M. B., &  Elhag, E. A. (2013). An investigation into the farmers’ attitudes towards organic farming in Riyadh region – Kingdom of Saudi Arabia. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 19(3), 426-431.
Brown, B. J, Hanson, M. E, Liverman, D., & Merideth Jr, R. W. (1987). Global sustainability: Toward definition. Environmental Management, 11(6), 713-719.
Kumar Ghosh, M., & Shamim Hasan, Sh. (2013). Farmers’ attitude towards sustainable agricultural practices. Bangladesh Research Publications Journal, 8(4), 227-234.
Low, A. (2000). The low input sustainable agriculture perception: A bitter pill or farm household in southern Africa. Project Appraisal, 8 (2), 97-101.
Shiri, N., Safi Sis, Y., & Nadi, H. K. (2013). Study of Attitudes toward Sustainable Agriculture: A Case from Iran. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4 (7), 1805-1812.