بهبود بهره وری کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با استفاده از نظام ارزشیابی عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. استادیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزشیابی نیروی انسانی ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان به عنوان اولین مسئله در تحقیق و در نهایت، بر اساس مدل‌های فازی، به مسئله دیگر، که وجود عدم قطعیت در دنیای ارزیابی عملکرد پرسنل است، پرداخته شد. نتایج نشان داد که سیستم ارزشیابی سنتی در ادارة کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان دارای کارایی لازم نیست و در افزایش روحیه و تمایل کارکنان تأثیری ندارد. بر این اساس، سیستم نوین ارزشیابی تدوین‌شده بر پایة مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی، با توجه به نقاط قوتی چون استقلال از رأی مدیران در ارزشیابی کارکنان، توان اجرایی در شرایط عدم اطمینان، امکان حضور واحد مجازی ایده‌آل و ارزشیابی کارکنان بر اساس اهداف کیفی، به عنوان جایگزینی برای سیستم سنتی، ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Productivity of Personnel at Department of Cooperatives, Labor and Social Welfareof Semnan Province with the use of Performance Evaluation System

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Danaei 1
  • Esmaeil rahaei 2
1 Assistant Professor of Management Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.
2 Student of M.A, Management Department, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan , Iran
چکیده [English]

Data envelopment analysis was used to evaluate the human resources at Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare, Semnan Province as the first issue to be addressed in research. Finally, based on fuzzy models another issue was the uncertainty in the world of paid staff performance evaluation. The results in this research indicated that the traditional systems of assessment in Department of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Semnan Province did not have enough efficiency and it did not have any effects on the increase of willingness and tendency of the staff. Therefore,  a new system of assessment which was compiled on the basis of the fuzzy data envelopment analysis was represented to substitute the traditional system. This model had some strong points such as the personnel assessment without the manager`s verdict,had the ability to perform under the circumstance of uncertainly, the probable presence of an ideal virtual unit, and the evaluation of personnel based on the qualitative objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System of Personnel Evaluation
  • Fuzzy Data Envelopment Analysis
  • Department of Cooperatives
  • Labor and Social Welfare
  • Semnan province
ایران‌نژاد پاریزی، م. (1387). مدیریت رفتار سازمانی در عصر جهانی شدن. تهران: نشر مدیران.
رابینز، ا. (1377). رفتار سازمانی. ترجمة علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
فرهنگی، ع.‌ا.، شاه میرزایی، و. و حسین‌زاده،‌ ع. (1392). نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت. تهران: نشر مهربان.
قادری، س. ف.، آزاده، م. ع.، میرجلیلی، م. و علیشاهی، م. ش. (1389). ارزیابی عملکرد منابع انسانی بانک ها بر اساس روش‌های تحلیل پوششی‌داده‌های قطعی و فازی. نشریه مهندسی صنایع، 44(2)، ۲۱۳ - 228.
قنبری، و. (1390). نظام ترفیعات و ارزشیابی عملکرد کارکنان. ماهنامه تدبیر، 235، 1-9.
کوپر، و.و.، سیفرد، ا.م. و تون، ک. (1387). تحلیل پوششی داده‌ها. ترجمة سید علی میرحسنی. تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
مورهد، ج. و گریفین، ر. و (1380). رفتار سازمان، تهران: انتشارات مروارید.
مهرگان، م.ر. (1391). تحلیل پوششی داده‌ها؛ مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها. تهران: نشر کتاب دانشگاهی.
Adams, C., & Roberts, P. (1993). You are what you measure. Manufacturing Europe, 2, 11-19.
Andrés, R. D., Luis García-Lapresta, J., & González-Pachón J. (2010). Performance appraisal based on distance function methods. European Journal of Operational Research, 207, 1599–1607.
Antgony, R. N., & Govindarajan, V. (2001).  Management Control System. 10th edition. New York: McGraw Hill Irwin.
Asgharpour, M. J. (1998). Multiple criteria decision making. Tehran: University of Tehran Press.
Azadeh, A., Zarrin, M., Abdollahi, M., Noury, S., & Farahmand, Sh. (2015). Leanness assessment and optimization by fuzzy cognitive map and multivariate analysis. Expert Systems with Applications., 42(15-16): 6050-6064.
Baldwin, C. Y., & Clark, K. B. (1992). Capabilities and capital investment: New perspectives on capital budgeting. Journal of Applied Corporate Finance, 5(2), 67-82.
Brumbrach, G. B. (1988). Some ideas, issues and predictions about information management. Public Personel Management, 17(4),387-402.
Evans, J. R. & Lindsay, W. (2005). The management and control of quality. Mason Oh.: Thomson South-Western.
Gulick, L., & Urwick, L. (1973). Popers on the science of administration, N.Y.: Institute Public Administration.
Hingoft, E. (2000). New organization Performance test uncover some surprising relation behavior. Credit Union Times, Vol. 11, No. 3.
Khalili-Damghani, K., Tavana, M., &  Santos-Arteaga, F. J. (2016).A comprehensive fuzzy DEA model for emerging market assessment and selection decisions. Applied Soft Computing, 38, 676–702.
Koontz, H., O'Donnell, C., &Weihrich, H. (1986). Essentials of management. New York: McGraw Hill.
Lebas, M. J. (1995). Performance measurement and performance management. International Journal of Production Economics, 41, 23-35.
Li, G. (2011). Output efficiency evaluation of university human resource based on DEA. Procedia Engineering, 15, 4707 – 4711.
Li, Y., Jiangb, D., & Li, F. (2011). The application of generating fuzzy ID3 algorithm in performance evaluation. Procedia Engineering, 29, 229-234.
Lobanova, L., & Ozolina-Ozola, I. (2014). Comparative evaluation of the practical areas of human resource management in Lithuania and Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 607 – 616.
Lu, J. (2011). Evaluation of enterprise human resources comprehensive abilities based on managerial psychology. Procedia Engineering, 16, 564 – 571.
Maltz, A., Shenhar, A. J., & Reilly, R. R. (2003). Beyond the balanced scorecard. Refining the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planing, 36(2), 187-240.
Neely, A. D.,  & Platts, K. (1995). Performance measurement system design. International Journal of Operations and Production Management 15
(4), 80-116.
Neely, A. D., & Adams C. A. (2000). Perspective on performance: The performance prism, centre for business performace, UK: Cranfield School of management,
Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems research. Management Accounting Research. 10, 362-382.
Paddock, S. C. (1997). Benchmarks in management training. Public Personnel Management, 26(4), 441-460.
Qingwei, F. (2012). Research on evaluation index system of management effectiveness on hospital human resource based on balanced scorecard. Procedia Environmental Sciences, 12, 1040 – 1044.
Simons, R. (2000). Performance measurement control systems for implementing strategy, N. Y.: Prentice Hall. P.P. 5-35.
Sirbua, J., & Pinteaa, F. R. (2014). Analysis and evaluation of jobs – important elements in work organization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 124, 59 – 68.
Wang, Y.M.,  Greatbanks, R., & Yang, J.B. (2005). Interval efficiency assessment using data envelopment analysis. Fuzzy Sets and Systems, 153 (22), 347–370.
Wanke, Peter, Barros, C.P., & Emrouznejad, A. (2016). Assessing productive efficiency of banks using integrated Fuzzy-DEA and bootstrapping: A case of Mozambican banks. European Journal of Operational Research, 249(1), 378-389.