ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی‌های تولید دام و طیور در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت کشاورزی واحد شوشتر - دانشگاه آزاد اسلامی - شوشتر- ایران

2 استادیار گروه مدیریت کشاورزی واحد شوشتر - دانشگاه آزاد اسلامی - شوشتر- ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، ابعاد مختلف بازاریابی محصولات دامی در استان خوزستان با تأکید بر نقش تعاونی‌های تولید ارزیابی شد. در این تحقیق اطلاعات از طریق جامعه 450 نفری از تولیدکنندگان، تعاونی‎ها، عمده‎فروشان، خرده‎فروشان و مصرف‎کنندگان محصولات دامی از طریق پرسش‎نامه به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که تعاونی‎های تولید نقش چندانی در بازاریابی محصولات مذکور ایفا نمی کنند به گونه‎ای که میان بخش‎های مختلف عمدتاً کمترین سود ناشی از فعالیت‎های بازاریابی به بخش تعاونی اختصاص دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Livestock and Poultry Marketing Cooperatives in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • ahmadreza asghari 1
  • mohammad Aghapour 2
چکیده [English]

Given the importance of agricultural products marketing, in the present study different aspects of livestock products marketing in Khuzestan province with emphasis on the role of cooperatives was assessed. Data was obtained from 450 community producers, cooperatives, wholesalers, retailers and consumers of livestock products through a questionnaire. The results of the research showed that production cooperatives did not play a significant role in marketing products.  As a matter of fact, the lowest capital was given to marketing activities and. devoted to the cooperative sector. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • production cooperatives
  • Marketing Margins
  • Marketing channels
باریکانی، ا.، محمدزاده،ر. و شاهنوشی فروشانی،ن. (1387). تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 16 (64)، 119-138.
بریم نژاد، و. و شمآبادی، م. ع. (1390). بازاریابی محصولات کشاورزی با تاکید بر نقش تعاونی‌ها. تهران: آذر برزین.
بلوریان تهرانی ، م. ( 1380) . بازاریابی و مدیریت بازار ، چاپ دوم . تهران: انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
پاندی، م. و تواری، ذ.( 1385). بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی. ترجمه ناصر شاهنوشی، و سیاوش دهقانیان و دین قزلی مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
پورطاهری، م.، پاپلی،م. و فلاحی، ع. (1391). ارزیابی عملکرد تعاونی های کشاورزی در مناطق روستایی. مطالعه موردی شهرستان خرم آباد. فصلنامه جغرافیا و توسعه، 10(26)، 49-60.
ترابی، پ.، حیدری، ع. و محمد قلی نیا، ج.(1388).بررسی میزان تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی در عملکرد شرکتهای تعاونی مطالعه موردی تعاونیهای دام و طیور در شهرستان مشهد. مجله تعاون، 2، 26-44.
حسینی ، س. م.، نکوئی زاده ، م. و مخزن قدیمی، م. (1386). تجزیه و تحلیل استراتژی های بازاریابی شرکت های خدماتی در دوران رکود. چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره 6،  18- 140.
حضرتی،م. و بابایی فینی، ا. (1391). شناسایی عوامل موثر بر غیرفعال شدن تعاونی های کشاورزی با استفاده از تحلیل دلفی (مطالعه موردی: شهرستان خدابنده). فصلنامه برنامهریزی منطقهای، 2(6)، 91-103.
شولتز، ج.( 1374). بازاریابی. ترجمه اربابی. چاپ سوم. تهران: انتشارات فروردین.
قربانی، م. و دهقانیان، س. (1389). کاربرد معیار آنتروپی در تعیین درجه اهمیت مولفه های بازاریابی در دو بخش کشاورزی و صنعت ( مطالعه موردی شهر مشهد). علوم و صنایع کشاورزی، شماره 20، 1-19.
کراوفورد،آی.ام.(1386). مدیریت بازاریابی محصولات کشاورزی و مواد غذایی. ترجمة سیاوش دهقانیان و محمد قربانی. مشهد:دانشگاه فردوسی مشهد.
کلانتری، خ.، قهرمان زاده ،م. و اسدی، ع.(1384). ارزیابی وضعیت بازاریابی تعاونی های تولید دام و طیور: مطالعه موردی استان های منتخب. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 52، 31-43.
مرتضوی، ا. و فلاحی، ا. ( 1387). ارزیابی اقتصادی مسیرهای بازاریابی گوجه فرنگی شهرستان مرودشت. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 16(62)، 121-145.
موسوی، س. ن.، جباری، م. و فرج زاده، ز. (1388). تحلیل اثر تعاونی های دامداران برایجاد اشتغال و تولید در استان فارس : کاربرد رهیافت رگرسیون خطی فازی. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 3 (2)، 21-35.
نجفی،ب. و فرج زاده، ز. (1389). نقش تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی مطالعه موردی استان فارس. تعاون، 21(1)، 1 -25.
نجفی، ب. و کاظم نژاد، م. (1383). بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران. تهران: انتشارات مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی .
نجفی،ب. (1386). تعاونیهای بازاریابی: ضرورتی در اقتصاد کشاورزی. اقتصاد کشاورزی، 1(1)، 1-20.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی (1393). بررسی عملکرد بازرگانی خارجی بخش کشاورزی در سال 1393.
وثوقمند، م. (1384). بررسی مشکلات استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت در بخش خدمات و تولید و ارائه راهکارهای لازم (در شرکت های خدمات انفورماتیک). تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.
ونوس،د.، روستا، ا. و ابراهیمی، ع. (١٣٧٨) .مدیریت بازاریابی سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها. تهران انتشارات: سمت
Chambo,S.A. (2009). Agriculture marketing roles in food security and rural development. Paper presented to expert group meeting on cooperatives. 28-20 April. New York.
Deller, S., Hoyt, A.,  Hueth, B., & Stukel, R. (2009). Research on the economic impact of cooperatives project principal investigators. University of Wisconsin Center for Cooperatives.
Padbery, D.I., Ritson, C, &  Albisu, L.M. (1997). Agro – Food58-Marketing. Oxford University Press.
Shrivastava, R.S, & Ranadhir,M. (1995). Efficiency of fish marketing and Bhubaneshwar city of Orissa( India): Some policy impilication. Bangladesh. Journal of Agricultureal Economics, 34, 142-149 .
Stofferahn, W. (2010). South Dakota soybean processors: The discourse of conversion from cooperative to limited liability corporation. Journal of Cooperatives, Minnesota, Vol. 24, 13-43.
Tomek, W. G., & Robinson, K. L. (1998). Agricultural productprices. Cornell University Press. second edition.