تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

2 دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

چکیده

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی، مالی، اداری، آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Factor Analysis Regarding the Barriers of Agricultural Production Cooperatives from Self-reported Value of Members in Bukan Township

نویسندگان [English]

  • solieman rasouliazar 1
  • saman keyvani far 2
  • loghman rashiedpour 1
1 Faculty member of agricultural management in Islamic azad university
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze the factors regarding barriers of
Agricultural Production Cooperatives from viewpoints of their members in the Bukan
Township. The methodology used in this research was survey which included the use of
correlation and descriptive analysis as data processing methods. Content and face
validity were established by a panel of experts consisting of faculty members and
experts in the agriculture sector. The average of Cronbach’s Alpha coefficient was 0.94,
which demonstrated that the questionnaire was highly reliable. The research population
included farmers who member of agricultural production cooperatives in the city of
Bukan in the West Azerbaijan Provinces (N = 1200). By using a Cochran formula,
sample size was determined at 133. Exploratory factor analysis was used, to determine
barriers factors in formation agricultural production cooperatives. By the use of
exploratory factor analysis barriers of agricultural production cooperatives operating in
the Bukan Township under five factors were identified. These factors were social
obstacles, financial obstacles, administrative obstacles, educational obstacles and
infrastructural obstacles. These five factors explained a total of 69% of the variance of
barriers of Agricultural Production Cooperatives from perception of members in the
Bukan Township.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • Barriers
  • Agricultural Production Cooperatives
  • members
  • Bukan
بذرافشان، ج.، و حاتم، ش.  (1389). آسیبشناسی تعاونی های تولید روستایی در ایران. چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان،27-25 .
جلالی، ن.، طالشی، م. و فیروزنیا، ق. (1393)، نقش شرکتهای تعاونی تولید روستایی درتوسعه پایدار روستایی نمونه موردی: شرکت تعاونی تولید روستایی محمدیه. پایاننامه کارشناسی ارشد،  دانشکده علوم انسانی. مر کز پیام نور تهران.
جوهری، ع. (1388)، مشکلات و مسائل تعاونی های عنوان شده توسط استانها. دفتر تعاونیهای تولیدی و خدماتی وزارت تعاون.
حضرتی، م.، مجیدی ر. و رحمانی، ب. (1389) شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. ماهنامه تعاون، 23(3)، 89-109.
ذباحیان، م. (1393). تعاونی‌های زنان در ایران؛ از شکل‌گیری تا موانع و مشکلات امروز. بازیابی شده از: پایگاه تحلیلی و خبری خانواده و زنان:
ربیعی، ع. (1393). فرصت شغلی در تعاونیها. خبرگزاری صداو سیما. کد خبر ۵۴۲۶۷. بازیابی شده از  http://www.iribnews.ir/fa/print/54267
شایان مهر، ع. (1384). شرکت های تعاونی کشاورزی در آذربایجان غربی. آمار نامه. بازیابی شده از پورتال جهاد کشاورزی استان آذربایجانغربی: 
 http://waaj.ir/mods.php?id=News&file=print&sid=2045
شجاعت سوق، س.،  فلکی، م. و بخشی، م. (1394). بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارکردهای تعاونی تولید روستایی نگین سبز شهرستان چرام. پایان نامه کارشناسی ارشد. ترویج و آموزش کشاورزی. دانشگاه بیرجند.
شجاعی، م.، فروزان، ب. و شرف دین، ف.(1390). تعاونی ها و آسیب شناسی موانع و مشکلات، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان.
شکریزاده سعادت آباد، م. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر معضلات و تنگناهای مالی شرکت های تعاونی فعال استان فارس. نشریه تعاون، شماره 6، 85 - 108.
طاهرخانی, ع. (1394). بررسی موانع داخلی و خارجی به منظور آسیب شناسی تعاونیها. تهران:سازمان مرکزی تعاون روستایی.
طاهریان، م. (1394). بررسی مشکلات بخش کشاورزی استان در اتاق تعاون استان اصفهان. بازیابی شده از سایت تعاون یار:
طیب نیا، ع. (1392). جهتگیری اقتصادی وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی و رویکرد جدید، اولین همایش جهت گیریهای اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما. تهران.
غیاثوندغیاثی،ف. و فرج الله حسینی، س. ج. (1390). تحلیل موانع و محدودیت های توسعه اشتغال در تعاونیهای تولیدی کشاورزی ایران. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال چهارم، شماره 2.
کرمی، آ. (1388). بررسی میزان موفقیت شرکت های تعاونی در بخش های مختلف اقتصادی. اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویر احمد.
مجردی، غ.، شاهقلیان، ز. و یعقوبی، ج. (1392). بررسی و تعیین موفقیت تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده. تعاون و کشاورزی، (6)85-101.
مرادنژادی، ه.، فریادرس، ز. و واحدی، م. (1394). شناسایی و تحلیل مشکلات شرکتهای تعاونی مرزنشین شهرستان ایلام. تعاون و کشاورزی، 4(16)، 151-176.
منوچهری، م. ا.، کرمی، آ.، سامانپور، آ. و  آزادی، ا. (1389). بررسی میزان موفقیت شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد. بازیابی شده از سایت اداره کل تعاون استان کهگیلویه و بویر احمد:
kb.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2010/12/9479_orig.doc.www
Abdolmaleki, M. (2015), Preventive factors to found walnut production cooperatives in Tuyserkan Townshio, Iran. International Journal of Agricultural Management and Development, 5(1), 9-17.
Atanasova, T. S. (2014). Agricultural production cooperatives in Bulgaria evolution, present status, problems and possibilities for development.  In Soveremenna Ekonomika: Problemy. Tendencll, Perspektivy, vol.10.1.
Bernard, T., & Spielman, D. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food Policy, 34(1), 60-69.
Golmohammadi, F., Kahromi, A., Khademei Nezhad, H., Honari, Y., Isfahani., E., & Kazemi, M., (2013). Role of agricultural cooperatives in accessing to sustainable productivity and creating job opportunities in rural regions (Case study: South-Khorasan Province- east of Iran). Technical Journal of Engineering and Applied Sciences journal, 3 (10), 859-876 .
Holplin, F. (2010). Cooperative Manangement of Rural Development. Cebu City: Vasdf.
ILO (2008). Global employment trends. International labor office, Geneva.
Mülayim, Z. (2003) . Cooperative. Ankara: Yetkin Yayınları.
Nippierd, A. (2002). The potential role of the UN guidelines and the new ILO recommendation on the promotion of cooperatives. Paper for expert group meetings on supportive environment for cooperatives: A stakeholder dialogue on definitions, prerequisites and process of creation, Ulaanbaatar, Mongolia.
Pujara, M. (2016). Problems and Issues facing Farmers groups and cooperatives in Agricultural marketing. Retrievred from https://www.linkedin.com/pulse/agriculture-marketing-mandeep-pujara.
Rodriguez, J. & College, A. (2010). Smallholders’ agricultural cooperatives and rural development in Colombia. Becario Colfuturo. Pp 1-62.
Siegal, G. (2010). Toward a model rural development. Quarterly Journal of Social and Economic Development, 5(12), 106- 117.
Unal, V. U., Guclusoy, H., & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean Turkey.  Journal of Applied Ichthyo, 25, 349-400.
United Nations (2007). Developing women's entrepreneurship and e-business in green cooperatives in the Asian and Pacific region. New York.
University of Technology Sydney. (2006). Financing and co-operative legislation - Walking a tight-rope. Retrieved from http://www. business.uts. edu.au/ cacom/articles/ commentaries/ cooplegislation.html.
University of Wisconsin Center for Cooperatives (2006). Farmer's cooperative and the City of Keota, Iowa: A Case Study. University of Wisconsin. Center for cooperative. Retrieved from http://www.uwcc.wisc.edu/ info/fra/keota.html.
Zarafshani, K., Rostamitabar, F., Hosseninia, Gh.H., Akbari, M., & Azadi, H. (2010). Are agricultural production cooperatives successful?. A Case Study in Western Iran. American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci., 8 (4), 482-486.