بررسی فعالیت تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان خرامه و مشارکت اعضا در آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت تعاونی‌های تولید شهرستان خرامه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و مشارکت اعضا در فعالیت‌های تعاونی به روش پیمایشی انجام گرفت. داده‌های موردنیاز از طریق پرسش‎نامة محقق‎ساخته جمع‌آوری شد. روایی صوری ابزار سنجش توسط جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز تأیید شد. همچنین از آزمون آلفای کرونباخ به‌منظور بررسی پایایی پرسش‎نامه استفاده گردید که مقادیر آن بین 77/0 تا 84/0 به دست آمد. جامعة آماری تحقیق را گندم‌‌کاران عضو تعاونی‌های تولید شهرستان خرامه تشکیل دادند. در این راستا، تعداد 110 نفر با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از نرم‌افزار 16SPSS  انجام گرفت. شناسایی مشکلات تعاونی و موانع مشارکت اعضا نیز با استفاده از سؤالات باز صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد اعضا در مجموع، فعالیت‌های تعاونی را ضعیف ارزیابی کردند در حالی ‌که تفاوت معنی‌داری بین میانگین فعالیت‌های تعاونی با توجه به سطوح مشارکت اعضا وجود داشت. اما وضعیت اقتصادی و عملکرد زیست‌محیطی اعضا نسبت به زمان قبل از عضویت در تعاونی بهبود ‌یافته بود. همچنین مشکلات اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و مدیریتی چهار دسته از موانع مشارکت اعضا در تعاونی‌های تولید بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Agricultural Production Cooperative Activities and their Member's Participation in Kherameh Township

نویسنده [English]

  • Bentolhoda Izadi
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the production cooperatives activities in terms of economic, social and environmental dimensions and their member's participation in cooperative activities. This study used a survey research method to conduct the research. Data were collectedby a questionnaire. Face validity of the instrument confirmed by a group of faculty members of agricultural extension and education at Shiraz University. Also, Chronbach Alpha (077-0.84) was gained for the reliability. The research sample consisted of 110 wheat farmers by using simple random sampling. Research hypothesis tested through SPSS software v.16. Also, cooperative problems and participation obstacles of the members identified through an open-ended questionnaire. Results of the study showed that respondents believed cooperative activities were weak. There was a significant difference between the mean cooperative activities with respect to the member's participation levels. However, economic and social status and environmental performance of the members were improved in comparison with one year before their membership. Finally, results revealed that problems such aseconomic, cultural-social, educational and managerial prevented members participation in production cooperatives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural production cooperatives؛ Participation؛ Obstacles
  • KHerameh
آجیلی، ع.، منجم زاده، ز. و اشرفی، پ. (1388). بررسی مسائل و مشکلات تعاونی‌های زنان استان خوزستان و راه‌های ارتقای کمی و کیفی آن‌ها. تعاون، 20(208)، 64-79.
ابراهیمی میمند، ر.، حسن رازقی، م. و میردامادی، س. م. (1391). بررسی میزان توجه تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونی‌ها. تعاون و کشاورزی، 1(4)، 103- 123.
انصاری، ح.، جورابلو، م.، پور افکاری، ن. و هاشمیان فر، س. ع. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی‌های تولیدی کشاورزی و مقایسه آن با تعاونی‌های تولیدی صنعتی در استان تهران. تعاون و کشاورزی، 4(13)، 73-100.
بابا زاده، ع. (1386). بررسی امکان تشکیل و توسعه شرکت‌های تعاونی بازاریابی محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی. تعاون، 189، 7 - 18.
بوذر جمهری، خ.، شایان، ح. و هادی زاده بزار، م (1392). بررسی اثرات تعاونی‌های تولید روستایی در توسعه کشاورزی پایدار از منظر کشاورزان مطالعه موردی: شهرستان نیشابور. همایش ملی چشم‌انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، تهران: 15 بهمن‌ماه.
سعدی، ح. (1388). بررسی اثرات تعاونی‌های تولید کشاورزی در استان همدان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 40(4)، 57-68.
سواری، م.، درانی، م. و شعبانعلی فمی، ح. (1394). واکاوی نقش تعاونی‌های تولید کشاورزی در دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی. تعاون و کشاورزی، 4(13)، 119-138.
صدیقی، ح. و درویشی نیا، ع. (1381). بررسی میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی تولید روستایی استان مازندران. مجله علوم کشاورزی ایران، 33(2)، 313-323.
صفری شالی، ر. (1380). نقش تعاونی‌های تولید روستایی در توسعه پایدار بخش کشاورزی، مجله اطلاعات اقتصادی- سیاسی، 6(15)، 212-219.
طاهر خوانی، م. و حیدری ساربان، و. (1383). نقش تعاونی‌های تولیدی در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر). پژوهش‌های جغرافیایی، 36(49)، 113-124.
عباسی، ر.، بهزاد، ر. و عباسی، پ. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی‌های تولیدی استان اردبیل. تعاون، 20(210)، 70- 90.
قیصری، ح. (1390). نقش تعاونی‌های تولید روستایی در توانمندسازی اعضا. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی.
کرمی، ع. و رضایی مقدم، ک. (1384). آثار تعاونی‌های تولید در فرایند تولید. ویژه‌نامه فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 13، 1- 30.
کلوانی،ع. (1384). عواملمؤثردربهبودبهره‌وریتعاونی‌هایتولیدیوصنعت.مجموعه مقالاتهمایش تعاونوتوسعهبرمبنایاقتصادداناییمحور.ادارهکلتعاوناستاناصفهان ودانشگاه آزاداسلامیخوراسگان. بازیابی شده از http://www.vista.ir/article
گل شیری ز.، خادمی، ح.، صیقی، و تازه، م. (1388). تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان: مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن. فصلنامه روستا و توسعه، 12(1)، 147- 167.
نصیری، ا. (1389) آثار تشکیل تعاونی‌های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان. فصلنامه روستا و توسعه، 13(3)، 127-145.
Birchall, J., & Simmons, R. (2004). What motivates members to participate in co-operative and mutual businesses?. A theoretical model and some findings. Annals of Public and Cooperative Economics, 75(3), 465-495.
Carlsson, L. & Berkes, F. (2005). Co-manaagment: concept and methodological implications. Environ, Manage. 75, 65-76.
Erdogan, A. H., Batuhan, G., Banu, B., & Wietze, L. (2009). Factors affecting forest cooperative's participation in forestry in Turke. Forest Policy and Economics, 11,102-108.
Jentoft, S, McCay, B.J. & Wilson, D.C. (1998). Social theory and fisheries co-management.Marine Policy, 22(4 -5), 423-436.
Lucas, P., Allnock, D., & Jessiman, T. (2013). How are European birth-cohort studies engaging and consulting with young cohort members?. Medical Research Methodology, 13(56),1471-2288.
Micaela, T., Luciana, G., & Cristiana, S. (2014). One party does not tango! Fishers’ non participation as a barrier to co-management in Paraty, Brazil. Ocean & Coasal Management, 92, 9-18.
Pampel, W. (2007). Cooperation and Rural Development in Gambia.
New York: Macmillan. Retrieved from
http://eeas.europa.eu/ delegations/ gambia/eu_gambia/development.
Patton, M. (2002). Qualitative Research and Evaluation Methods Thousand Oaks (California): Sage. Chapter 6: "Fieldwork Strategies and Observation Methods", pp. 199-276.