شناسایی و سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با استفاده از تکنیک دیمتل در شرکت‌های تعاونی استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس - بوشهر

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس بوشهر

3 کارشناس مطالعات حوزه امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های تعاونی استان بوشهر و سنجش روابط بین این عوامل با استفاده از تکنیک دیمتل در سال 1394 می‌باشد. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصین شرکت‌های تعاونی استان بوشهر که به مفهوم کارآفرینی شرکتی آگاهی داشته‌اند، می‌باشد. که تعداد آن‌ها در حدود 60 نفر بوده است. از بین جامعه آماری تعداد 45 نفر به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه مقایسات زوجی بوده که توسط نمونه منتخب و با استفاده از قضاوت خود تکمیل گردیده است. در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اکسل، تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده صورت گرفته است. با مرور ادبیات نظری 10 معیار مؤثر بر کارآفرینی شرکتی با بیشترین درجه اهمیت شناسایی شدند. سپس این معیارها از طریق پرسشنامه ساختاریافته بر مبنای طیف لیکرت در اختیار متخصصان و کارشناسان قرار گرفت تا با نظر آنها تعدیل و اصلاح شود. در مرحله بعد، با به‌کارگیری تکنیک دیمتل روابط بین عوامل شناسایی شده، مورد سنجش قرار گرفته و میزان اثرگذاری و اثرپذیری هر عامل نسبت به سایر عوامل محاسبه گردید. نتایج پژوهش نشان داد، مهمترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های تعاونی استان بوشهر عبارتند از: فرهنگ سازمانی، روحیه کارآفرینی، راهبرد سازمان، حمایت مدیریت، مهارت بازاریابی، فرصت‌گرا بودن، نظام ارتباطات، سودآوری، ریسک‌پذیری و اختیار و استقلال کاری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Measurement of Relationships between Factors Affecting Corporate Entrepreneurship using DEMATEL Technique in Bushehr Cooperative Companies

نویسنده [English]

  • Gholamreza Jamali 1
چکیده [English]

The main purpose of this paper was to measure relationships between factors
affecting corporate entrepreneurship in Bushehr cooperative companies using
DEMATEL technique. A descriptive survey research was applied. Population included
all 60 experts familiar with the corporate entrepreneurship in Bushehr cooperative
companies and a 45 experts sample were selected by the use of simple random
sampling. Data gathering tool was a paired questionnaire which has been completed
based on expert's judgments. Excel software was used to analyze the research data. Ten
affectivecriteria on corporate entrepreneurship in Bushehr cooperative companies were
identified through reviewed literature. These criteria modified using a structured Likert
questionnaire due to the expert opinions. In the next step relationships between factors
were measured and their impacts were identified and calculated applying DEMATEL
technique. Results showed that the most important factors affecting corporate
entrepreneurship in Bushehr cooperative companies included: organizational culture,
entrepreneurship moral, organization strategy, management support, marketing skill,
opportunity orientation, communications system, profitability, risk acceptance and
authority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Entrepreneurship
  • DEMATEL Technique
  • cooperative companies
آمدی، ا. و ملک محمدی، ا. و حسینی­نیا، غ. (1388). تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی تهران. فصلنامه تعاون، 20(210 و 211)، 17-34.
احمدپور داریانی، م. و نیک­بین، ح. و کریمی، آ. (1390). عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت­های خدمات مشاوره­ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42-2(4)، 535-546.
الوانی، س. م.، کهن هوش نژاد، ر.، صفری، س. و خدامرادی، س. (1392). شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (70)، 1-24.
جمالی، غ. و هاشمی، م. (1390). سنجش روابط بین عوامل مؤثر بر ریسک پروژه­های فناوری اطلاعات در بانک ملت استان بوشهر با استفاده از تکنیک دیمتل فازی. مدیریت فناوری اطلاعات، 3(9)، 21-40.
حسین‌پور، د. و آهوپای، م. (1392). تأثیر سبک رهبری خدمتگزار و سرمایه فکری بر کارآفرینی سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23 (70)، 135-149.
حسینپور، د. و زارعی وش، ف. (1389). الگوی کارآفرینی سازمانی مطالعه موردی اداره کل تعاون استان تهران. فصلنامه تعاون، 21(4)، 171-194.
حسینی، س. ق. ا. و مهدی­زاده، ح. (1394).بررسی رابطه میان موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی شهرستان دهلران با روحیه کارآفرینی و پایبندی مدیران به اصول تعاون. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(13)، 139-154.
رستم پور، م.، موسوی، م. و مرادی، م. (1389). بررسی نقش تکنیک امتیازی متوازن در بهبود عملکرد شرکت­های تعاونی توزیعی و تولیدی مطالعه موردی استان خراسان رضوی. فصلنامه تعاون، 21(4)، 97-117.
زارع احمد آبادی، ح. و شاکری، ف. (1390). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه­های کوچک و متوسط (قلمرو مطالعه، بنگاه­های کوچک و متوسط استان یزد)، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(23)، 51-70.
شائمی برزکی، ع. و محمدی، م. (1393). بررسی تأثیر رهبری تحول گرا بر بهره وری نیروی انسانی با نقش میانجی کارآفرینی سازمانی. پژوهش­نامه مدیریت تحول، 6 (12)، 1-28.
صفری، ح.، آریان فر، خ. و ابراهیمی، ع. (1388). عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی مصرف برتر. فصلنامه تعاون، 20(212)، 33-510.
صفری، ع. و گلشاهی، ب. (1392). تأثیر هوش هیجانی مدیران بر کارآفرینی سازمانی: نقش سبک رهبری و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان). فصلنامه توسعه کارآفرینی، 6(3)، 183-202.
طالبی، ک.، داوری، ع. و دهقان نجم آبادی، ع. (1392). شناسایی تاثیر سرمایه فکری بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان. فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(71)، 19-48.
طلایی، ق.ا. (1390). الگوی سنجش کارآفرینی شرکتی با توجه به شاخص­های درون سازمانی و اثرگذاری آن بر کارآفرینی (مطالعه موردی: بنگاه­های صنعت نساجی استان یزد). فصلنامه توسعه کارآفرینی، 3(12)، 185- 203.
علم­بیگی، ا.، ملک­محمدی، ا. و مقیمی، س.م. (1388). بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی. نشریه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران)، 40(1) ، 21-29.
علی­نژاد، ع. و سیمیاری، ک. (1392). انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقیDEA/DEMATEL. فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، 11(28)، 41-60.
کردنائیج، ا.، اکبری، ح. و رضائیان، ع. (1386). بررسی موانع کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه، شرکت صنعت چوب شمال. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه­نامه مدیریت، 141- 159.
کرمی، ش. و علی بیگی، ا. ح. (1393). شناسایی و اولویت­بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه تعاونی­های تولیدی کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(10)، 111-141.
مبارکی، م. ح.، زالی، م. ر. و دهناد، ر. (1392). شناسایی موانع کارآفرینی سازمانی در سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای روش­شناسی کیو، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(1)، 5-32.
مرادی، ج.، ولی پور، ه. و نعمت الهی، م. (1391). عملکرد مالی و اشتغال­زایی شرکت­های تعاونی فعال در استان فارس. فصلنامه تعاون، 23(9)، 19-36.
میرفخرالدینی، ح. و گلکاریه، س. (1391). بررسی اثربخشی شش سیگما با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC) مطالعه موردی شرکت­های تعاونی منتخب استان یزد. فصلنامه تعاون، 23(9)، 1-18.
میری. ع.، داورزنی، م. و سبزیکاران، ا. (1393). بررسی نقش زمینه های اجتماعی-فرهنگی مدیران SMEها بر کارآفرینی شرکتی، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(76)، 29-57.
نظریان، م. و حسینی، م. (1394). عوامل اقتصادی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­های کشاورزی استان تهران. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(15)، 119-134.
هماپور، ف.، شریف زاده، ا. و عبداله زاده، غ. (1392). بررسی کارآفرینی شرکتی در شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 3(9)، 113-150.
Aardt, V., Hewitt, M., Bendeman, H., Bezuidenhout, S., Rensburg, J.V., Aardt, C., Van der bank, J.,& Visser, T. (2011). Entrepreneurship & New Venture Management.4th Edition.Cape Town:Oxford University Press Southern Africa.
Anderson, A.R., Dodd, S.D., & Jack, S.L. (2012). Entrepreneurship as connecting: some implications for theorising and practice. Management Decision, 50(5), 958-971.
Antoncic, B.,& Hisrich, R.D. (2004).Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation. Journal of Management Development, 23(6), 518-550.
Audretsch, D. (2012). Entrepreneurship research. Management Decision, 50(5), 755-764.
Awogbenle, A.C., & Iwuamadi, K.C. (2010). Youth unemployment: Entrepreneurship development programme as an intervention mechanism, Afr. J. Bus. Manage, 4(6), 831-835.
Barrett, H., Balloun, J.L.,& Weinstein, A. (2012). Creative climate: A critical success factor for 21st century organizations. International Journal of Business Innovation and Research, 6(2), 202-219.
Brizek, M.G. (2003). An empiricalinvestigation ofcorporate entrepreneurship intensity within the casual dining restaurant segment. Hospitality and Tourism Management, 1-160.
Brizeka, M.G.,& Khan, M.A.(2007).An empirical investigation of corporate entrepreneurship intensity in the casual dining sector. Hospitality Management,26, 871-885.
Burgess, C. (2013). Factors influencing middle managers’ ability to contribute to corporate entrepreneurship, International Journal of Hospitality Management, 32, 193–201.
Chinomona, E., Maziriri, E.,& Moloi, K.C. (2014). Corporate Entrepreneurship with Innovation in Mind in one University of Technology in South Africa. Editerranean Journal of Social Sciences, 5(23), 20-29.
Drucker, P.F. (1995). Entrepreneurial Strategies, Calif. Manage. Rev., 27, 9-25.
Fritsch, M. (2008). How does new business formation affect regional development? Introduction to the special issue. Small Business Economics, 30(1), 1-14.
Garcia-Morales, V.J., Bolivar-Ramos, M.T.,& Martin-Rojas, R.(2013). Technological variables and absorptive capacity's influence on performance through corporate entrepreneurship. Journal of Business Research, 1-10.
Goodale, J.C., Kuratko, D.F., Hornsby, J.S.,& Covin, J.G. (2011). Operations management and corporate entrepreneurship: The moderating effect of operations control on the antecedents of corporate entrepreneurial activity in relation to innovation performance. Journal of Operations Management, 29, 116-127.
Grilo, I.,& Thurik, R. (2005). Latent and actual entrepreneurship in Europe and the US: Some recent developments. International Entrepreneurship and Management Journal, 1(4), 441-459.
Hisrih, R.D. (2005). Entrepreneurship: New Venture creation.5th Edition.
New Delhi: Mc Graw Hill.
Kuratko, D.F. (2011). Entrepreneurship theory, process, and practice in the 21st century. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 13(1), 8-17.
Kuratko, D.F., Goldsby, M.G., & Hornsby, J.S. (2012). Innovation acceleration: Transforming organizational thinking. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
Kuratko, D.F., Hornsby, J.S., & Covin, J.G. (2014).Diagnosing a firm’s internal environment for corporate entrepreneurship. Business Horizons, 57, 37-47.
Morris, M.H., Kuratko, D.F., & Covin, J.G. (2011). Corporate entrepreneurship & innovation (3rd ed.), Mason, OH: South-Western Cengage.
Sharma, P.,& Chrisman, J.J. (1999).Toward a reconciliation of the definitional issues in the field of corporate entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(3), 11-27.
Soleimani, M.,& Shahnazari, A. (2013).Studying effective factors on corporate entrepreneurship: Representing a model. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology 5(4), 1309-1316.
Strydom, J. (2008). Principles of Business Management. 1st Edition.Cape Town: Oxford University Press Southern Africa.
Urbano, D.,& Turro, A.(2013). Conditioning factors for corporate entrepreneurship: an in(ex)ternal approach. Int. Entrep. Manag J. 1-18.
Van Wyk, R.,& Adonisi, M.(2011).An eight-factor solution for the Corporate Entrepreneurship Assessment Instrument. African Journal of Business Management, 5 (8), 3047-3055.
Van Wyk, R.,& Adonisi, M. (2012).Antecedents of corporate entrepreneurship. S. Afr .J. Bus.Manage, 43(3), 65-78.
Wennekers, S., Van Stel, A., Thurik, R., & Reynolds, P. (2005). Nascent entrepreneurship and the level of economic development.Small Business Economics, 24(3), 293–309.
Wu, H.H.,& Chang, Sh.Y. (2015). A case study of using DEMATEL method to identify critical factors in green supply chain management. Applied Mathematics and Computation, 256, 394-403.
Yeh, T.M.,& Huang, Y.L. (2014). Factors in determining wind farm location: Integrating GQM, fuzzy DEMATEL, and ANP. Renewable Energy, 66,159-169.
Zahra, S.A., Filatotchev, I.,& Wright, M. (2009). How do threshold firms sustain corporate entrepreneurship? The role of boards and absorptive capacity. Journal of Business Venturing, 24(3), 248-260.