مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی های تولیدی موفق استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، مستندسازی تجربیات مدیریتی تعاونی‌های تولیدی موفق در استان همدان بود. این تحقیق از نوع کاربردی و به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد مستندسازی انجام گرفت. جامعة آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی‌های تولیدی موفق در استان همدان (N= 20) تشکیل دادند که با استفاده از سرشماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش مشاهده، مصاحبه نیمه‌ساختارمند و بررسی اسناد و مدارک و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کدگذاری و طبقه‌بندی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که تجربیات مدیریتی تعاونی‌های تولیدی موفق استان همدان در 14 طبقه کلی قرار گرفتند که عبارت‎اند از: مدیریت استراتژیک، توسعه منابع انسانی، تعاملات برون‌سازمانی، تلفیق علم و تجربه، هیئتمدیره توانمند، مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت‌مداری، نوآوری، توسعة شرکت، تخصصی بودن شرکت، تدارک زیرساخت‌ها، مقابله با دلال‌ها، نظم و انضباط در محیط کار و صبر و پشتکار. در نهایت، مدل‌سازی تجربیات مدیریتی تعاونی‌های تولیدی موفق صورت گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documentation of Managerial Experiences of Successful Production Cooperatives in Hamedan Province

نویسنده [English]

  • Pouria Ataei 1
چکیده [English]

The main purpose of this study was documentation of managerial experiences of successful production cooperatives in Hamedan Province. This applied and qualitative research type was implemented through a documentation approach. The population of this study consisted of chief executive officers of successful production cooperatives in Hamedan Province (N= 20), were selected by census method. Data were collected by using observation, semi-structured interview and reviewed documents. Data analysis was conducted by coding and classification method. Results showed that managerial experiences ofsuccessful production cooperatives were classified in fourteen categories.These 14 categories were included as strategic management, human resource development,integration of knowledge and experience, board of directors empowered, customer relationship management, quality-oriented, innovation, development of the company, specialized of the company, providing infrastructure, cope with brokers, discipline at work, patience and diligently. Finally, a managerial experienceof successful production cooperatives model was presented

کلیدواژه‌ها [English]

  • Documentation
  • production cooperatives
  • managerial experiences
  • successful production
آزادی، ح. و کرمی، ع. (1380). مقایسه واحد مکانیزاسیون تعاونی­های روستایی: تعاونی­های تولیدی و شرکت­های مکانیزه استان فارس. مجلهعلوموفنونکشاورزیومنابعطبیعی، 3(5)، 33- 48.
آگهی، ح.، حمد حیدری، ش. و لشکری، م. (1386). ارزیابی مشارکتی تعاونی تولید روستایی با استفاده از رهیافت PRA (مطالعه موردی تعاونی تولید فرزیان استان لرستان). مجله جهاد، 27(277)، 83-128.
احمدپور، ا.، مختاری، و. و پورسعید، ع. (1393). شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام. روستا و توسعه، 17(3)، 105- 122.
اشرفی، م. (1383). نگرشیبرفلسفهنظامآموزشیو ترویجی، تهران: انتشارات وزارت تعاون.
انواری رستمی، ع. و شهائی، ب. (1388). مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده: تحلیلی بر نقش مستندسازی دانش و تجربه. مدیریت فناوری اطلاعات، 1(2)، 18-3.
ایوانی، ق. (1386). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید فرش دست­بافت شهرستان اسلام آبادغرب. پایان­نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
بذر افشان، ج، و شاهین، ح. (1389). آسیب­شناسی تعاونی­های تولید روستایی در ایران. مجموعه مقالات چهارمین کنگره جغرافی­دانان جهان اسلام، ایران، 27 فروردین 1389.
جعفری­مقدم، س. (1386). مستندسازی تجربیات مدیران از دیدگاه مدیریت دانش. چاپ اول. تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت. وزارت نیرو.
 حضرتی، م.، مجیدی، ب. و رحمانی، ب. (1389). شناسایی عوامل مؤثر بر مؤفقیت تعاونی­های کشاورزی در توسعه اقتصاد روستایی بخش مرکزی شهرستان خدابنده. تعاون، 21(3)، 89-109.
رسولی آذر، س. و چیذری، م. (1387). بررسی جایگاه تعاونی های کشاورزی در اشتغال مولد و کارآفرین. تعاون، 197 ،4-10.
زارعی، ب. و زارعی، ع. (1383). مستندسازی گسترده فرآیندها در بخش دولت: ارایه یک راهکار. دانشور رفتار، 11(8)، 15-30.
طالب، م. (1382). اصول و اندیشه­های تعاون. تهران: سازمان مرکزی تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، دفتر آموزشی.
عزیزپور فرد، ف.، قبادی علی آبادی، س. و صدیقی، ح. (1394). عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های دامداران شهرستان کوهدشت. تعاون و کشاورزی، 4(15)، 1-15.
عطائی، پ. و ایزدی، ن. (1394). سازه­های تأثیرگذار بر زیان­دهی تعاونی­های روستایی (مورد مطالعه: تعاونی روستایی امیرکبیر در استان فارس). علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 11(1)، 181-196.
عیدی، س. و سعدی، ح. (1390). عوامل موثر بر موفقیت تعاونی­ها در استان چهار محال و بختیاری. مجموعه مقالات دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی. دانشگاه بوعلی سینا، 15 و16 تیرماه. همدان.
فاطمی، م. و کرمی، ع. (1389). مطالعه موردی واکاوی علل و اثرات خشکسالی. علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران، 6(2)، 77-96.
مرادی، ح. و علی­بیگی، ا.ح. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های شیلات استان کرمانشاه. تعاون، 21(3)، 1-26.
موتمنی، ع. و جعفری، ا. (1387). نقش تعاونی های دانشگاهی در توسعه کارآفرینی. تعاون، 195، 18-35.
نکویی نایینی، س.ع. و محمدی، ا. (1390). بررسی میزان مشارکت اعضا و تاثیر آن در موفقیت تعاونی­های روستایی شهرستان اصفهان. تعاون، 22(8)، 37-53.
هاشمی، ف.، ملک محمدی، ا. و موحد محمدی، ح. (1390). عوامل موثر بر میزان مشارکت اعضا در تعاونی­های تولید کشاورزی استان تهران. تعاون، 22(5)، 47-66.
الهی، ش.، بهاری­فر، ع. و صالحی، ع. (1384). طراحی ساختار نظام مستندسازی تجربیات سازمانی مدیران. مدرس علوم انسانی، (ویژه­نامه)، 52-23.
یزدان­پناه، ل. و صمدیان، ف. (1388). عوامل مؤثر بر میزان موفقیت شرکت­های تعاونی (مطالعه موردی صنایع دستی استان کرمان). تعاون، 20(202)، 19- 29.
Agahi, H., & Karami, Sh. (2012). A study of factors effecting social capital management and its impact on success of production cooperatives. Annals of Biological Research, 3(8), 4179-4188.
Allahyari, M. (2008). Factors affecting the success of fisheries co- management as perceived by guilan`s fishermen. Journal of Applied Sciences, sd2587, Page 183-187.
Bernard, T., & Spielman, D. J. (2009). Reaching the rural poor through rural producer organizations? A study of agricultural marketing cooperatives in Ethiopia. Food Policy, 34(1), 60-69.
Brookings, D. (2009).  South Dakota cooperative fish and wildlife plains bios tress laboratory 138, SD 57007.
Cheung, Y., & Bal, J. (1998). Process analysis techniques and tools for business improvements. Business Process Management Journal, 4(4), 274-290.
Didi, B. (2004). Short communication fishing cooperatives’ participation in managing near shore resources: The case in Capiz, Central Philippians. Fisheries Research, 67, 81-91.
Liamputtong, P. (2009). Qualitative data analysis: Conceptual and practical considerations. Health Promotion Journal of Australia, 20(2), 133-139.
Liu, G. (2016). Complexity of the deadlock problem for Petri nets modeling resource allocation systems. Information Sciences, 363, 190-197.
Olson, M. (1998). Potential role of non-agricultural cooperatives development. A report on Focus group studies.
Ortmann, G.F., & King, R.P. (2007). Agricultural cooperatives II: Can they facilitate access of small-scale farmers in South Africa to input and product markets?. Agrekon. 46 (2), 219-244.
Perakash, D. (1994). Our civil society and co-operative. Delhi: International Cooperative Alliance.
Rodriguez, J. R. (2003). Educational level and training of human resources in farm cooperatives in the knowledge based society: An empirical study. J. Agric. Cooper. 31(2), 145-156.
Tregear, A., & Cooper, S. (2016). Embeddedness, social capital and learning in rural areas: The case of producer cooperatives. Journal of Rural Studies, 44, 101-110.
Unal, V. (2008). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the agean, turkey. journal compillation©2009 Blackwell verlag, berlin ISSN0175-8659.
Van der Walt, L. (2005). The resuscitation of the cooperative sector in South Africa. Paper presented at the International Co-operative Alliance XXI International Cooperative Research Conference. Cork. Ireland. August 11-14, 2005.