تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی تعاون، پژوهشکده مطالعات راهبردی تعاون، توسعه و رفاه اجتماعی؛ دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و حسابداری، موسسه آموزش عالی شرق گلستان، گنبدکاووس، ایران

چکیده

زمینه و هدف: این تحقیق با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان گلستان انجام گرفته است.
روش‌شناسی/رهیافت: جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مدیران شرکت‌های تعاونی کشاورزی در استان گلستان (300نفر) است. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی ـ مورگان برابر 169 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که در شرکت‌های تعاونی کشاورزی، بین فرهنگ سازمانی و مزیت رقابتی با توجه به نقش میانجی اشتراک دانش و نوآوری ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین بین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی با مزیت رقابتی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
اصالت/نوآوری: با توجه مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در هیچ کدام از تحقیقات قبلی، متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی به‌عنوان متغیر میانجی در بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان گلستان، فرهنگ سازمانی بر اشتراک دانش، نوآوری و مزیت رقابتی و همچنین اشتراک دانش و نوآوری سازمانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد.
اصالت/نوآوری: در این پژوهش تأثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری سازمانی با توجه به نقش میانجی دو متغیر اشتراک دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته شده‌است و در هیچ کدام از تحقیقات قبلی متغیرهای میانجی اشتراک دانش دانش و نوآوری سازمانی در نظر گرفته نشده‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of organizational culture on competitive advantage with mediating role of knowledge sharing and organizational innovation in agricultural cooperative companies of Golestan province

نویسندگان [English]

  • Eesa Niazi 1
  • Ramin Bagheri 2
  • Mirmohammad Mir 3
1 Cooperative Research Group, Strategic Studies of Cooperation, Development and Social Welfare Institute, Golestan University, Gorgan, Iran
2 Faculty Member of Shargh-e-Golestan Higher Education Institute, Gonbad-e-Kavus, Iran.
3 Master of Business Administration, Shargh-e-Golestan Institute of Higher Education, Gonbad-e-Kavus, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. In order to know or predict how an organization will behave in different situations, one must know and understand the basic patterns of the organization's assumptions, i.e. its organizational culture. This research was conducted with the aim of investigating the effect of organizational culture on competitive advantage with the mediating role of knowledge sharing and organizational innovation in agricultural cooperative companies of Golestan province.
Methodology/approach. The statistical population of this research includes all managers of agricultural cooperatives in Golestan province (300 people). The sample size was estimated to be 169 people according to the Krejcie-Morgan table, who were selected by simple random sampling method. To analyze the data, structural equation modeling technique by partial least squares method was used.
Findings and conclusions. The results of data analysis show that in Agricultural Cooperatives, there is a significant relationship between organizational culture and competitive advantage due to the role of knowledge sharing and innovation, as well as between sharing knowledge and organizational innovation with competitive advantage. Originality. In this research, the effect of organizational culture on organizational innovation has been considered according to the mediating role of the two variables of knowledge sharing and organizational innovation, and in none of the previous researches, the mediating variables of knowledge sharing and organizational innovation have been considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Competitive Advantage
  • Knowledge Sharing
  • Organizational Innovation
  • Agricultural Cooperative