طراحی مدلی از مؤلفه‌های روان‌شناختی مؤثر بر تصمیم خرید مساکن نوسازی‌شده: مطالعه‌ای کیفی در تعاونی‌های مسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: در دهه­های اخیر معماران در زمینه نوسازی مساکن با چالش‌های جدی روبرو بوده‌اند. آنان به دنبال فعالیت‌هایی هستند که علاوه بر صرفه‌جویی انرژی و آسیب کمتر به محیط‌زیست بتواند به لحاظ روانشناختی، اثرات مثبتی را بر مشتریان بگذارند تا علاوه بر ترغیب خرید، حس آرامش را از محیط ساختمانی که نوسازی شده است، ارائه کنند. بنابراین، مطالعه و شناخت رابطه میان ابعاد روانشناختی انسان و قصد خرید مساکن نوسازی‌شده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در این مطالعه به طراحی مدل کلی اثرات این عوامل بر تصمیم خرید ساختمان‌های نوسازی‌شده پرداخته شده است.
روش‌شناسی/رهیافت: در این پژوهش از رویکرد کیفی در قالب نظریه داده‌بنیان استفاده شد. داده‌ها و اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شدند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که چهار مؤلفه اصلی شامل ادراک، انگیزش، یادگیری و نگرش از پدیده اصلی (اثرات عوامل روانشناختی (معماری) بر تصمیم خرید ساختمان‌های نوسازی شده) منبعث می‌شوند. لازم به ذکر است که مؤلفه‌های مذکور قصد خرید مساکن نوسازی‌شده را توضیح می‌دهند.
اصالت/نوآوری: این مطالعه با مدل‌سازی و توضیح رابطه میان دو مقولۀ مؤلفه‌های روانشناختی و قصد خرید، بستری را فراهم می‌کند تا شرکت‌های فعال در عرصه ساخت‌وساز بر مبنای ترجیحات جامعه ایرانی به‌طور مؤثرتری مساکن را بازسازی و عرضه نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of psychological components affecting the intention to purchase renovated houses: a qualitative study in housing cooperatives

نویسندگان [English]

  • Hosein rahimi Jafari 1
  • Ali Faez 2
  • Younos Vakil Alroaia 3
1 PhD Student in Business Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Prof., and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Associate Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Context and purpose. In recent decades, architects have faced serious challenges in the field of housing renovation. They are looking for activities that, in addition to saving energy and less damage to the environment, can have positive effects on customers psychologically, in order to encourage them to buy, and provide a sense of peace from the building environment that has been renovated. Therefore, studying and understanding the relationship between human psychological dimensions and the intention to buy renovated houses becomes especially important. In this study, a general model explaining the effects of these factors on the decision to purchase renovated buildings has been devetoped.
Methodology/approach. In this research, a qualitative approach was used in the form of Grounded Theory. Data were collected through semi-structured interviews.
Findings and conclusions. The findings indicate that four main components including perception, motivation, learning, and attitude are emitted from the main phenomenon (the effects of psychological (architectural) factors on the decision to purchase renovated buildings). It should be noted that the mentioned components explain the intention to buy renovated houses.
Originality. By modeling and explaining the relationship between the two categories of psychological components and purchase intention, this study provides a platform for construction companies to renovate and supply houses more effectively based on the preferences of the Iranian society.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Components
  • Architecture
  • Purchase Decision
  • Renovated Buildings