نگرش مدیران تعاونی‎ها در زمینة نقش عوامل‏ آموزشی و ابتکار و نوآوری شغلی در کارآفرینی و موفقیت تعاونی‌های کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

چکیده

هدف این پژوهشِ پیمایشی شناسایی عوامل آموزشی مؤثر بر کارآفرینی تعاونی‎های کشاورزی و همچنین سنجش میزان ابتکار و نوآوری شغلی و روحیة کارآفرینی مدیران و اعضای هیئت‎مدیرة تعاونی‏های کشاورزی موفق استان خوزستان (شهرهای اهواز و دزفول) بود. جامعة آماری را 100 تعاونی‌ کشاورزی فعال در شهرستان‎های اهواز و دزفول در برگرفتند و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 80 تعاونی تعیین شد که از هر شرکت دو نفر از مدیران و اعضای هیئت‎مدیره (در مجموع 160 نفر) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش‎نامه و مصاحبه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 16SPSS استفاده شد. روایی ابزار تحقیق با نظر کارشناسان و استادان  دانشگاه تأیید گردید و پایایی آن با استفاده از پایلوت تست، که در تعاونی‎های روستایی شهرستان اهواز انجام گرفت، تأیید شد. آلفای کرونباخ برای عوامل آموزشی و فنی 85/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان ابتکار و نوآوری شغلی و نیز روحیة کارآفرینی در موفقیت تعاونی‌ها دارای اهمیت زیادی بودند. از میان متغیرهای آموزشی و فنی مؤثر بر موفقیت تعاونی‎ها، مهارت‏های فنی مدیران تعاونی، تحصیلات مدیران، مهارت‌های فنی و تخصصی هیئت‌مدیره و تحصیلات اعضا به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptions of Manager's Regarding the Role of Educational Factors in Creativity and Job Innovations of Entrepreneurship and Successiveness of Agricultural Cooperatives

نویسندگان [English]

  • zahra goodarzi 1
  • bahman khosravi pour 2
  • masoud baradaran 2
  • mansour ghanian 2
  • nozar monfared 3
چکیده [English]

The role of education in promoting culture of entrepreneurship in agricultural sectors is important.  The purpose of this survey was to identify educational factors influencing entrepreneurship of agricultural cooperatives, evaluation of creativity and job innovation and entrepreneurial spirit of Khuzestan cooperatives managers (Ahvaz and Dezful). The population consisted of 100 agricultural cooperatives and Samples were 80 agricultural cooperatives in Khuzestan with using Krejcie and Morgan Table. Then 2 managers and board of directors for each cooperative (totally 160) were selected. Data collected by a questionnaire and personal interview. For analyzing data SPSS (16) was used. Validity of the questionnaires has been confirmed by faculty members and experts. Its reliability confirmed by using of pilot test in Ahvaz rural cooperatives. Cronbach's Alpha value was reported for technical and educational factors as 0.85 percent. Result indicated that education level of members and Implementation of educational courses with entrepreneurship target, rate of creativity and job innovation and entrepreneur spirit were important in cooperative’s success. Technical skills of manager, educational level, board of director’s professional and technical skills had most importance respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Cooperative
  • Agriculture
  • Educational and Technical Factors
آمدی، ا. و ملک محمدی، ا. و حسینی نیا. غ. (1388). تحلیل رگرسونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی تهران. ماهنامه‌ تعاون، 20(210 و 211)، 17-34.
احمد پور، م. (1383). کارآفرینی(تعاریف، نظرات، الگوها). تهران: شرکت پردیس.
احمدپور دریانی، م. (1377). طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت، رساله‌ دکتری رشته مدیریت صنعتی. دانشگاه تربیت مدرس.
حاتمی، ح. و مهرابی بشرآبادی، ح. (1390). تحلیل نقش بنیادین تعاونی‌ها در فرایند جهانی شدن اقتصاد و تطبیق آن با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های بخش تعاون. اردیبهشت 1390. کیش.
خورشیدی، غ. (1388). بودجه ریزی و شرکت‌های تعاونی. وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، تهران: انتشارات پایگان.
صفری شالی، ر. (1380). بررسی فعالیت ها و عملکرد شرکت های تعاونی کشاورزی مرغداران استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه صنعتی اصفهان.
طالب، م. (1376).  اصول و اندیشه های تعاونی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
طالبی، ک. و زارع یکتا، م. (1387). آموزش کارآفرینی و نقش آن در ایجاد و توسعه تعاونی‌ها. ماهنامه‌ی تعاون، شمارة 195، ص 82 .
طیبی، ک. و نصر اصفهانی، ر. (1387). ارزیابی تاثیر دوره آموزش کارآفرینی بر ضریب کارآفرینی. ماهنامه تعاون، شماره 197،ص 17.
ظهیری، م. و تورانی، س. (1387). ارائه‌ی الگوی راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی. فصلنامه‌ی پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 47، 1-18.
غیاثوند غیاثی، ف. حسینی، ج. و میزک زاده، ع. (1390). تحلیل موانع و محدودیت‌های توسعه‌ی اشتغال در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی ایران. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بینالمللی ظرفیت‌های بخش تعاون. اردیبهشت 1390. کیش.
محمد کریمی، ی. و صدقی بوکانی، ن. (1387). بررسی عوامل موفقیت کارآفرینان در بخش تعاون. ماهنامه تعاون، شماره 197، 28-37.
مظفر امینی، ا. و رمضانی. م. (1385). بررسی علل و میزان موفقیت شرکت‌های تعاونی مرغداران در استان‌های گلستان و مازندران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 13(2)، 121.
مقیمی، م. (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی(پژوهش در سازمان‌های غیر دولتی). تهران: انتشارات دانشگاه تهران، مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
مهرنگار، س. و حسینینیا، غ. (1388). شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونی‌های مرغداری و عوامل مؤثر بر آن. ماهنامه تعاون، 20(208 و 209)، 17-29.
میرزا امینی، م. (1388). راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی. تهران: اندیشگاه شریف.
نجارزاده، م. (1388). امکان سنجی کارآفرینی روستاییان در توسعه نواحی روستایی"، قابل دسترسی در سایتhttp://www.creativity.ir
هاشمی‌نژاد، ا. و فمی، ش. (1390). تحلیل عوامل مؤثر بر توانمندسازی تعاونی‌ها. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی ظرفیت‌های بخش تعاون. کیش.
Block, Z. & Stumf, S.  (2003). Entrepreneurship education research: Experience and challenge. in Sexton & Kasardaleds. The state of the art of entrepreneurship. Boston: pws- KENT. 22.
Crockett, D.R. (2005). The venture management team in corporate entrepreneurship: the role of corporate support and control. Ph. Dissertation abstract. The University of Teas at Arlington.
Histrich, R. & Peters, M. (2002). Entrepreneurship. 4th ed. Irvin. New York: McGraw-Hill.
Krejcie, R.V., & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement.
Matlay, H. (2005). Researching entrepreneurship and education. Education and Training Journal, 47(8, 9), 665-677.
Mülayim, Z. G. (2003). Cooperative, Yet kin Yayınları. Ankara. Retrived from: www. Sekolahcitrakasih.com/goal. Html
Rashid, H.S. (2000). Developing entrepreneurial potential in youth: the effect of entrepreneurial education and venture creation. Retrieved from http://proquest. Umi.com.
Rodriguez, J. R. (2003). Education level and training of human resource in farm cooperatives in knowledge based society: An empirical study. Journal of Agricultural Cooperatives, 31(2), 145-156.