عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال‎زایی تعاونی‎های زودبازده در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 مدیرکل تعاونیهای تولیدی وزارت تعاون؛کار ورفاه اجتماعی

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تولید و اشتغال‎زایی بنگاه‎های تعاونی کوچک و متوسط (زودبازده) بخش زراعی، باغی و  کارخانه‎ای مرتبط با بخش کشاورزی و روستایی روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین  آسیب‎شناسی و تعیین مشکلات و چالش‌های پیش روی توسعة این بنگاه‌ها در راستای دستیابی به مهم‎ترین راهکارهای تسهیل خلق فرصت‎های کارآفرینی  در این بنگاه‎ها بود. جامعة آماری تحقیق شامل 175 تعاونی کوچک و متوسط در روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد بود که فعالیت‎های مرتبط با بخش زراعی ، باغی و کارخانه‎ای داشتند و از میان آنها 115 شرکت کوچک و متوسط بر اساس جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه‎ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. این پژوهش با روش‎های آماری رگرسیونی و سایر آزمون‎های تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه‎ای و بررسی‎های میدانی انجام گرفت. اطلاعات با استفاده از پرسش‎نامه گردآوری و با نرم افزار eviews و spss تجزیه و تحلیل شدند.  نتایج به طور خلاصه نشان دادکه تعداد دفعات اخذ وام، تعداد بیشتر اقساط و سرمایة اولیه به صورت معناداری در موفقیت تعاونی‎ها در ایجاد اشتغال تأثیرگذارند. همچنین فرض برابری اهمیت مشکلات از دیدگاه پاسخگویان رد شد. به این ترتیب، چالش‎های مورد آزمون از دید پاسخگویان با درجات متفاوتی در جهت تضعیف بنگاه‎های زودبازده تأثیرگذار بودند. در این باره، مشکل نبود سیستم حمل و نقل و انبارداری مناسب بیشترین تأثیر را داشت و بعد از آن مشکل کمبود سرمایة اولیه و نقدینگی برای  ادامه فعالیت و مشکل نبود تخصص و مهارت کافی در رتبه‎های بعدی قرار داشتند و کمترین تأثیر مربوط به مشکل نبود اطلاعات کافی در تولید و بازار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Job Creation, Small and Medium Agricultural Cooperatives in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province

نویسندگان [English]

  • yahghob zeraatkish 1
  • alborz mohammadi 2
2 Director of the Ministry of Cooperatives of production cooperatives, labor and social welfare
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate factors effecting job creation and pathology problems facing small and medium enterprises sectors, farming, and industry and creating entrepreneurial opportunities in rural areas of the province. The population of the study included 115 small and medium enterprises related both to the farming and industries in the province. The sample according to the method of Morgan and krejcie were randomly selected. The research method in this Regression Test and analytic research was based on library studies and data were collected by means of asking questions and also is analyzed by Eviews and Spss software. According to the results, the number of loans, more installments and initial capital significantly affected the success of cooperatives in creating jobs. Tested problems and challenges with different scores were effective on weakening the development of the SMEs. The problem of transportation system with a (M= 5.42) possessed the maximum effects and Lack of liquidity to continue operating and inadequate information on production and markets in sequence with (M=5.13) and (M=5.02) were in the next ranks and the minimum effect based on their view was related to the inadequate information on production and markets with the average (M=2.65). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jobs
  • Credits
  • Small and Medium Enterprises
  • Agronomy and Horticultural Sector
بیدختی، ا. (1388). نقش بنگاههای کوچک و متوسط(SME`s) صنعتی در خلق فرصت های کارآفرینی. مجله مدیریت بازرگانی، 2(1)،171-190.
مظفری، م. (1386). صنایع کوچک در اقتصادامروز. تهران: انتشارات مازیار.
میرلطفی، م. ر.، علوی زاده، ا. م. و بدخش، ی. (1394). آسیب شناسی بنگاه های زودبازده ،مطالعه موردی دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد). مجله برنامهریزی و تحقیقات روستایی،  3(5)،1-12.
وزارت صنایع و معادن (1392). گزارش سازمانهای صنعتی در استان کهگیلویه و بویراحمد: دادهها و اطلاعات صنعتی.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی (1395). گزارش فعالیت بنگاه‎های زودبازده. استان کهگیلویه و بویراحمد
Abraham, J., Strielkowski, W., Vosta, M., & Slajs, J. (2015). Factors that influence the competitiveness of Czech rural small and medium enterprises. Journal of Agricultural Economic,61 (10), 450–460.
Carter, J. (2002). Home-based business survey: Report on research to assess the business support and other needs of the home based economy. Horsham: Horsham District Council.                                     
Graham, J., Green, W., & Carole, A. (1984). Estimating the parameters of a household Production function with joint products. The Review of Economics' and Statistics, 66(2), 277-282
Hill, B. (2006). Innovation and small enterprises. New York: Mc Graw hill.                                                    
Horgan, M. (2001). Policy, regulations and approaches to home-   based. The     Review of Economoics and Statistics, (46), 117-120.                                                                                    
Janda, K., Rausser, G., & Strielkowski, W. (2013). Determinants of profitability of Polish rural micro-enterprises at the time of EU accession. Eastern European Countryside,19, 177–217
Matambalya, F. (2001). The role of ICT for the performance of SMEs in               East Africa – empirical evidence from Kenya and Tanzania, ZEF – Discussion. Development Policy, 42(2), 30-40.   
Pratt, J. (2000). Home-based business: The hidden economy, report for the United States  small business administration. Dallas, 203(4), 42-45.
 Sharp. D., Ciscel,  C., David. H., & Heath, T. (1998). Back to becker: Valuing women's economic contribution from housework with household production Functions. Journal of Forensic Economics, 11(3), 215-235.
Tipple, G. (2005). The place of home-based enterprises in the informal sector: Evidence from Cochabamba, New Delhi, Surabaya and Pretoria .Urban Studies, 42(4), 611–632