نقش تعاونی‌های شهرستان فامنین در کاهش فقر روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد/ سازمان جهاد کشاورزی همدان

3 دانشجوی دکترای ترویج و آموزش کشاورزی/ دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

مطالعة حاضر از نوع تحقیقات کاربردی بوده که با هدف بررسی نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر مناطق روستایی انجام شده است. منطقة مورد مطالعه شهرستان فامنین در استان همدان و جامعة آماری تحقیق شامل مجموعه اعضای تعاونی‌های کشاورزی، خدماتی، صنعتی و چندمنظوره در این شهرستان به  تعداد حدوداً 130 نفر بود که به روش سرشماری همة آنها بررسی شدند. علاوه بر بررسی‌های اسنادی، به منظور جمع‌آوری اطلاعات، از روش میدانی با ابزار پرسش‎نامه ساختارمند استفاده شد. روایی و پایایی پرسش‌نامه به ترتیب براساس نظر پانل متخصصان موضوعی و آزمون آلفای کرونباخ ( 88/0) تأیید گردید. همچنین ابزار تجزیه وتحلیل پرسش‌نامه نرم افزار آماری SPSS22 بود که برای تحلیل داده‌های به دست آمده از ضریب تغییرات به منظور اولویت‌بندی عوامل تأثیرپذیر از مشارکت اعضا در فعالیت‌های شرکت تعاونی و نیز از تحلیل عاملی به منظور مشخص کردن مهم‎ترین عوامل در کاهش فقر استفاده شد. یافته‌ها نشان ‌داد که مشارکت اعضا در تعاونی‌ها توانسته است در کل سبب افزایش درآمد و پس‎انداز خانوار روستایی، کاهش استفادة بی‌رویه از منابع روستایی، افزایش مسئولیت‌پذیری و اقتدار مردم محلی، افزایش آگاهی روستاییان، بهبود امکانات و محیط طبیعی روستا، افزایش بودجه دولتی، دسترسی به امکانات و خدمات عمومی و بهداشتی و آموزشی و در نهایت کاهش نسبی میزان فقر روستایی در منطقه مورد مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Cooperatives in Rural Poverty Reduction in Famenin Township

نویسندگان [English]

  • Mousa Aazami 1
  • Marjan Sepah Panah 3
چکیده [English]

This was an applied research aiming to study the role of cooperatives in reducing rural poverty. The area of study was Famenin district in Hamedan province and the population included all the members of three kinds of rural cooperatives i.e. agriculture, servicing, and industrial cooperatives. The studied sample group consisted of 130 members of the cooperatives in the study area. In addition to a deep documentary review, the main instrument for collecting necessary data and information from the field was a questionnaire that its validity was confirmed by a panel of experts. Also, its reliability was gained using Cronbach's alpha coefficient (α= 0/88). For analysis of the collected data SPSS22 software was used to analyze Coeffient variance and factor analysis in order to classify factors affecting from people’s participation in cooperative activities. Results showed that members’ participation had increased the amount of household saving, increased responsibility, improved village infrastructure, increased budget, accessed to educational and health availabilities, and reduced poverty in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "rural poverty"
  • "agricultural cooperative"
  • "participation"
  • "Famenin County"
خیاطی ظهیری، س. (1385). بررسی فقر در ایران. تهران: انتشارات کویر.
راغفر، ح.(1384). فقر و ساختار قدرت در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(17)،1-44.
رضوی، ح.(1382). روستا، فقر، توسعه،(جلد دوم)، تهران: سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 52.
غفاری، غ.، تاج الدین، م. (1384). شناسایی مؤلفههای محرومیت اجتماعی. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(17)، 29-52
قرنی آرانی، ب.(1393). بررسی نقش برنامه­ریزی مشارکتی در کاهش فقر روستایی به روش کیفی(مطالعه موردی: روستای لروز). پژوهش­های روستایی، 5 (3)، 467-488.
محمودی، و. و صمیمی فر، س.ق.(1384). مفهوم و روش‎های سنجش و اندازهگیری فقر و نابرابری/ فقرقابلیتی. فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 17، 7-32.
نجفی، ب. (1388). تجربیات جهانی در زمینه نقش تعاونی‌ها در کاهش فقر و اشتغال­زایی. تعاون، 20(206 و207)، 1-20.
هادی­زنوز، ب.(1384). فقر و نابرابری درآمد در ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی، 4(17)،165-206.
Aazami.M. (2004). The process and outcomes of [eople’s participation in rural development rrojects in Iran. PhD Thesis. Reading University. UK.
Agustin, J. R. (2001), Participation, cooperatives and performance: Analysis of Spanish manufacturing firms. Research in Labor Economics, 20, 83-103.
Ali, A. (2014). Factors Affecting the Participation of Rural People in Community Organisations. A report submitted as a requirement for the degree of Rural System Management in the University of Queensland. UK The University of Queensland, Gatton.
Aref, A. (2011). Barriers of local participation in rural cooperatives:
A case study of fars, Iran. Journal of American Science, 7(1), 670-673.
Asadi, A., Akbari, M., ShabanaliFami, H., &Iravani, H. (2008), Poverty Alleviation and Sustainable Development: The Role of Social Capital. Journal of Social Sciences, 4 (3), 202-215.
Ashley, C., & Maxwell, S. (2001). Rethinking Rural Development.Development Policy Review, 19(4), 395-425.
Bainous, K. S. (2006). Micro Finance against Poverty: A meta analysis of reported impacts indeveloping countries. (edition 1). Germany: University of  Gottingen.
Birchall, J., & Simmons, R. (2006). The role of co-operatives in poverty reduction. In: Proceedings of the ICA Regional Conference on the role of co-operatives in poverty reduction in Asia. Hanoi. Vietnam. March.
Blair, H. (2000). Participation and Accountability at the periphery: democratic local governance in six countries. World Development, 28(1), 21-39.
Hairong, Y., & Yiuan, C. (2013). Debating the rural cooperative movement in china, the past and the present. The Journal of Peasant studies, 40(6), 955-981
IFAD (2011). Rural Poverty Report. College London. 8-108, Retrieved from www.un.org/en/ .../ruralpov/pdf/ifad_rural_poverty.pdf.
International Food Policy Research Institute (2001). Participation and poverty reduction: Issues, theory, and new evidence from South Africa. Washington, D.C. 20006 U.S.A. (202) 862–5600.
Johnson, C. (2001). Local democracy, democratic decentralisation and rural development: theories, challenges and options for policy. Development Policy Review, 19 (4), 521-532.
Majee, W., & Hoyt, A. (2012). Cooperatives and community development: A perspective on the use of cooperatives I development. Journal of Community Practice, 19, 48-61.
Manor, J. (1999). The politicaleEconomy of democratic decentralisation, directions in development series. Washington DC: World Bank.
Mcphail, M.G. (2003). Colorado data for cooperative extension decade planning. Summary Sheet. Colorado. USA. Retrieved from www.world bank. org/poverty/wrppoverty.
Moore, M. & Putzel, J. (1999). Politics and poverty: A background paper for the world development, Report 2000/1. IDS, The University of Sussex, UK.
OECD (2001). The DAC guidelines. Poverty Reduction. Paris.
Rondinelli, D., McCullough, J. S., & Johnson, R.W. (1989). Analysing decentralization policies in developing countries: A political economy framework. Development and Change, 20 (1), 57-87.
Simmons, R.  & Birchall, J. (2008). The role of co-operatives in poverty reduction: Network perspectives. The Journal of Socio-Economics, 37, 2131–2140.
Zarazua, M. (2010). What do we know about poverty impacts of microfinance? A meta-analysis.Conference: Ten Years of War against Poverty. 8-10 September 2010. Manchester. Uk.