شناسایی و تبیین چالش‌های پیش‌ روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریة ‎بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله شناسایی و تبیین چالش‌های پیش روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران با استفاده از رویکرد نظریة ‎بنیانی بود. در این تحقیق، به منظور جمع‌آوری داده‌ها با 34 نفر از کارشناسان و برنامه‌ریزان مربوط به بخش تعاونی ‌تولید روستایی مصاحبه‌های عمیق انجام گرفت. معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه نیل به نقطة اشباع نظری بود. تمامی افراد نمونه موردمطالعه با رویکرد هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده‌ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی چالش‌های پیش روی شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در ایران شکل گرفت. نتایج نشان داد که مهم‌ترین چالش پیش روی شرکت‌های تعاونی، "سرمایه محوری" است که از "کمبود دانش و تجربة کاری" و "خلأهای قانونی" منبعث شده و منجر به ایجاد جریان "منفعت‌طلبی مفرط" در شرکت‌های تعاونی تولید روستایی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Challenges Faced by Iranian Rural Production Cooperatives, based on a Grounded Theory Paradigm

چکیده [English]

The main purpose of this paper was to identify and explain the challenges faced by the Iranian rural production cooperatives, based on a grounded theory paradigm. In this research, in order to collect data, 34 experts and planners views were gained by the use of deep interview technique. The main criterion for determining the sample size was set to achieve theoretical saturation point. All subjects were selected by the use of purposive and the snowball sampling method. Coding and data analysis were performed in three steps based on paradigmatic model of forthcoming challenges in the cooperative. The results showed that the most important challenge which cooperatives were faced with them included, "core capital”, “lack of knowledge and experience" and "legal gaps" which caused to leading to the creation of "excessive self-interest" in the rural production cooperatives in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "rural production cooperatives"
  • "grounded theory"
  • "Capital"
آریان­پور، ب. و اللهیاری، م. ص. (1392). بررسی نقاط قوت، ضعف و تهدید فراروی شرکت­ها و اتحادیه­های تعاون روستایی استان گیلان. فصلنامه تعاون و روستا، 5 (16 و 17)، 103-136.
پالوچ، م. و تیموری، م. (1393). مؤلفه­های اقتصادی شرکت­های تعاونی کشاورزی از دیدگاه دست­اندرکاران: چالش­ها و راهکارها. فصلنامه روستا و توسعه، 17(4)، 135-154.
حسینی نیا، غ. (1388). نامگذاری سال 2012 به عنوان سال بین المللی تعاون، مجله بهارتعاون، شمارة 34، 3.
دهقانی‎زاده، م. (1390). تحلیل زیاندهی تعاونی‎های روستایی و اولویت­بندی راهکارهای ساماندهی آنها. فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، 16(3)، 109-131.
سعدی، ح. و اعظمی، م. (1386). آسیب‎شناسی تعـاونی­هـای تولیـد کـشاورزی(مطالعـه موردی استان همدان، شهرستان کبودرآهنگ). ماهنامه جهاد، شماره 277، 61-82.
صلصالی، م.، فخر موحدی، ع. و چراغی، م. ع. (1386). تحقیق گراندد تئوری در علوم پزشکی فلسفه و اصول کاربردی. تهران: نشر بشری.
طالب، م. (1389). مدیریت روستایی در ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ سوم.
لوایی آدریانی، ر. (1395). تحلیلی از زنجیره تأمین کشاورزی در ایران: چشم­اندازی از یک چالش نهادی. چهارمین همایش ملی انجمن­های علمی دانشجویی رشته­های مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. اردیبهشت 95.
نصرالهی، م.، اللهیاری، م. ص.، صداقت­حور، ش. و نور حسینی، س. ع. (1394). عوامل موثر بر عدم موفقیت تعاونی­های چایکاران در استان گیلان. فصلنامه تعاون و کشاورزی، 4(14)، 111-126.
Benturaki, J. (2000). Cooperatives and poverty alleviation. England IDS: TEMA.
FAO (2012). Agricultural Cooperatives: Paving the way for food security and rural development. Retrieved fromhttp://www.fao.org/docrep/ 016/ap088e/ ap088e00.pdf
Ozdemir, G. (2005). Cooperative shareholder relations in agricultural cooperatives in Turkey. Journal of Asian Economics, 16, 315-32.
Shufang, Z., &Apedaile, L. P. (2007). Cooperative organization in rural Canada and agricultural cooperative Movement in China. Center for the Study of Cooperatives University of Saskatchewan. Saskatoon. Sk.
Ünal, V., Güçlüsoy, H., & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the Aegean, Turkey.Journal of Applied Ichthyology, 25(4), 394-400.
Zarafshani, K., Rostamitabar, F., Hosseininia, G. H., Akbari, M., &Azadi, H. (2010). Are agricultural production cooperatives successful?: A case study in western Iran. American Eurasian Journal Agriculture & Environment Science, 8(4), 482-486.