بررسی رکود تعاونی‌های مرغ تخم‎گذار استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی-دانشگاه رازی

2 دانشجو-دانشگاه رازی

چکیده

مطالعة‌ حاضر  با بهره جستن از پارادایم کیفی و نظریة بنیانی با هدف بررسی موانع داخلی و خارجی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سازمانی تعاونیهای مرغ تخمگذار استان کرمانشاه و ارائة راهکارهای مناسب در خصوص فعالسازی و توسعة این واحدهای تولیدی انجام گرفت. داده‌ها از طریق انجام مصاحبهعمیق و نیمهساختارمند با  مدیران عامل تعاونی‌ها و مسئولان اتحادیة مرغ تخم‌گذار در استان کرمانشاه جمع آوری شد. تجزیه وتحلیل داده‌ها با استفاده ازروشتحلیلمقایسةمداومبهشیوة استراووس و کوربین (1380) انجام شد. بر اساس یافته‌های تحقیق، عـدم اسـتفادة بهینه از ظرفیت تولید؛ نبود صنایع جانبی در استان؛  نوسان قیمتنهاده‌های مورد نیاز؛ نبود شبکه مناسب توزیع و فروش و سیستم خرید تضمینی تخم مرغ؛ دولتی بودن تصمیمات؛ تعدد مراجع تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در صنعت طیور؛ نبود تشکلی مناسب و واحد جهت هـدایت و حمایت از تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ و نبود ابزارهای لازم برای حمایت ‌از صادرات تخممرغ مهم‌ترین چالش‌های رودرروی تولید کنندگان تخممرغ در استان کرمانشاه به شمار آمدند. براین اساس، مهم‌ترین راهکارها در کاهش مشکلات موجود در صنعت مرغداری استان عبارت بودند از: اصلاح و بهینهسازی ظرفیت‌های موجود در صنعت مرغداری؛ رفع مشکلات نقدینگی واحدهای مرغداری از طریق ارائه تسهیلات لازم توسط مؤسسات اعتباری و بانک‌ها؛ متمرکز نمودن مراکز تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و حمایتی؛ ساماندهی نظام تأمین نهاده‎های مورد نیاز و اختصاصمشوقصادراتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Inactivity of Cooperatives Laying Hens in Kermanshah Province

چکیده [English]

This qualitative study was implemented using Grounded Theory to evaluate internal and external barriers of laying hens cooperatives in economic, social, cultural and organizational aspects and to determine appropriate solutions to the activation and development of these production units in Kermanshah Province. Data were collected through deep and semi-structured interviews with executives of cooperatives and union officials of laying hens. The data analysis was implemented using the constant comparative in a manner of Astraus and Corbin. Based on the findings, the most important challenges of egg producers are lack of efficient use of production capacity, lack of sub-industries in Kermanshah Province, fluctuations in the price of needed inputs, not suitable network for sales and distribution, lack of egg guaranteed purchase system, decisions of the government, lots of decision-making and policy-making bodies in the poultry industry, lack of organization for conducting and supporting egg producers and the absence of the tools necessary to support the export of eggs. The most important strategies for reducing problems in the poultry industry were improving the capacity of the poultry industry, resolving credit deficiency of poultry units by providing necessary liquidity by credit institutions and banks, centralization of decision-making, policy and advocacy; regulation of input provision system, and export incentives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cooperation
  • Cooperation laying hens
  • Grounded theory
  • Paradigm model
استراووس، ا. و کوربین، ج. (1390). مبانی پژوهش کیفی(فنون و مراحل تولید نظریه­ی زمینه­ای). ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
امینی، ا.م. و صفری شالی، ر. (1381). ارزیابی تأثیر آموزش در موفقیت شرکت­های تعاونی مرغداران. فصلنامه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 6(2)، 17-28.
امینی، ا.م.  و اسماعیلی فلاح، م. (1387).موفقیت شرکت‌های تعاون روستایی استان اصفهان و ارزیابی سازه‌های مؤثر بر آن. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، 12 (46)، 273-288.
انارکی، ز.، کرمی دهکردی، ا.، قیدی، ا. و طاهری، ح.ر. (1392). مسائل و مشکلات موجود در زنجیره ارزش پرورش مرغ تخمگذار(مطالعه موردی استان قم).اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش­های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست. اداره کل پدافند غیرعامل (وزارت کشور). پژوهشکده سوانح طبیعی مؤسسه آمو. 20 اسفند. تهران.
انصاری­زاده، ع.، باور صاد، ب. و آهنگری، ع. (1388). بررسی رکود در صنعت مرغداری با تأکید بر ریسک تجاری و مالی(مطالعه موردی شرکت­های تعاونی و خصوصی مرغداری در شهرستان رامهرمز. فصلنامه تعاون، 20(206-207)، 95-109.
بازرگان، ع. ( 1387 ). مقدمه­ای بر روش­های تحقیق کیفی و آمیخته رویکردهای متفاوت در علوم رفتاری. تهران: انتشارات دیدار.
حسینی، ص. و ایروانی، س. (1390). بررسی اثر سیاست­های حمایتی دولت بر کاهش ریسک درآمدی تولیدکنندگان تخم مرغ با استفاده از معیارCCV.  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1، 19-28.
حسینی نیا، غ. ح. (1393). پرورش طیور، ظرفیتی مناسب برای تأمین گوشت سفید و تخم مرغ در کشورهستند. تهران: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کد مطلب : 9337.
دانایی فرد، ح.، الوانی، م. و آذر، ع. ( 1386 ). روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.
 سیدمصطفوی، م. (1391). چالش­های صنعت مرغداری ایران و راهکار­های مقابله با آنها. مرکز تحقیقات استراتژیک. مجمع تشخیص مصلحت نظام. معاونت پژوهش­های اقتصادی. گزارش راهبردی، شماره 148، کد گزارش 10-91-8-4، ص 1-24.
طهماسبی، ا. و مقدسی، ر. (1388). عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 71، 163-178.
علیپور، ح.، کمیلی، م. و چهار سوقی امین، ح. (1391). بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی­های مرغ گوشتی (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی). نشریه علوم دامی، 96، 57-67.
کانون سراسری انجمن­های صنفی پرورش دهندگان مرغ تخم­گذار کشور (1392). شناخت و تحلیل وضعیت مرغ تخم­گذار کشور. 1-22.بازیابی شده از www.Iran-lff.com
کوهستانی، ح. و لطیفی، س. (1393). شناسایی و اولویت بندی راهکارهای تقویت تعاونی­های دامداری با استفاده از تکنیک دلفی (مطالعه موردی استان همدان). نشریه پژوهش­های علوم دامی، 24(4)، 39-50.
مرکز آمار ایران (1391). چکیده نتایج سرشماری از مرغداری­های پرورش مرغ تخم گذار سال 1391. تهران: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی.
منصوری، ع.ا. (1393). تولید سالیانه 59 هزار تن گوشت مرغ در استان کرمانشاه. خبرگزاری موج. بازیابی شده از http://www.itpnews.com
ناظمی، ش.،  فیاضی، م. و  نوری، ع. (1388). بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونیهای تولیدی: مورد مطالعه تعاونی­های تولیدی استان خراسان رضوی. پژوهشنامه مدیریت تحول، 1(2)، 132-153.
نبی پور، ن. (1391). مشکل تولیدکنندگان تخم مرغ چیست؟. ماهنامه اطلاعات مرغداری، 22، 8-10.
Amini, A. M. & Ramezani, M.( 2008). Investigation the success factors of poultry growers' cooperative in Iran's western provinces. World Applied Sciences Journal, 5(1), 81-87.
Bhuyan, S. (2000). Grower and manager issues in fruit and vegetable cooperatives, Paper presented at the NCR-194 Annual Meetings, Las Vegas, NV.
Charmaz, K. (2008). Grounded Theory as an emergent method. In Hesse-Biber, Sharlene Nagy and Patricia Leavy (Ed). hand book of emergentmethod (pp.155-172). New York: Division of Guilford Publication.
Creswell, J. W. (2005). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research(2nd edition).Upper Saddle River: Pearson Publications.
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design. London: SagePublications.
Didi, B. (2004). Short communication fishing cooperatives participation in managing nearshore resources: The case in Capiz. Central Philippines. Fisheries Research, 67, 81-91.
Given, L. M. (2008). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Method. London: Sage Publications.
Hoffman, J.M., & Mehra, S. (1999). Programs management leadership and pro-ductivity improvement. .International Journal of Quality Management, 2, 221-232.
International Labour Organization (ILO) (2000). Promotion of cooperatives job creation in small and medium-sized enterprises Fifth item on the Agenda. International Labour Conference 89th Session 2001 Report V. (1), Geneva First Published. Printed in Switzerland.
MOAC (2008). Statistical information on Nepalese Agriculture. Agribusiness Promotion and StatisticsDivision. Singh Durbar. Kathmandu. Nepal.
Ridenour, C. S., & Newman, I. (2008). Mixed methods research. Carbondale: SouthernIllinois University Press.
Sharma, B. (2010). Poultry production, management and bio-security measures. The Journal of Agriculture and Environment, 11, 120-125.
Ünal, V., Güçlüsoy, H., & Franquesa, R. (2009). A comparative study of success and failure of fishery cooperatives in the agean, Turkey. Journal Applied Ichthyology, 25 (4),394 - 400.