نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در بهبود رفاه خانوارهای روستایی در شهرستان میاندوآب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران.

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی و منابع‌طبیعی پایدار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران.

10.22034/ajcoop.2023.318707.1753

چکیده

زمینه و هدف: شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نقش مهمی را در توسعه پایدار روستایی ایفا می‌کنند و یکی از مراحل پیشرفته تعاون به شمار می‌روند. تعاونی‌های تولید روستایی با افزایش بازدهی تولید، نقش بسیار مهمی را درکاهش فقر روستایی ایفا می‌کنند و می‌توانند خدماتی را که دولت‌ها قادر به تامین آنها برای مردم فقیر نیستند، فراهم نمایند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در بهبود استقرارپذیری مولفه‌های 12 گانه رفاه لگاتوم در مناطق روستایی بود.
روش‌شناسی/رهیافت: تحقیق حاضر با استفاده از پیمایش و روش شناسی توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را تعداد 17493 خانوار روستایی دارای شرکت‌های تعاونی تولید روستایی شهرستان میاندوآب تشکیل دادند و 377 خانوار به‌طور تصادفی انتخاب گردیدند. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های ساختارمند گردآوری گردیدند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان دادند که شرکت‌های تعاونی تولید روستایی نقش مؤثری در بهبود مولفه‌های 12 گانه رفاه لگاتوم (شامل ایمنی‌وامنیت؛ آزادی فردی؛ حکمرانی؛ سرمایه اجتماعی؛ محیط سرمایه گذاری؛ شرایط کارآفرینی؛ دسترسی به بازار و زیرساخت؛ شرایط اقتصادی؛ شرایط زندگی؛ بهداشت و سلامت؛ آموزش و محیط زیست طبیعی) داشتند. در این میان شرکت‌های تعاونی تولید روستایی بیشترین نقش را در بهبود مولفه آموزش داشتند. در انتها پیشنهادات کاربردی ارائه گردیده است.
اصالت/نوآوری: مطالعات قبلی به بررسی نقش یک یا دو مولفه تشکیل دهنده رفاه پرداخته‌اند و هیچیک از مطالعات قبلی به نقش تمامی مولفه‌های تشکیل دهنده رفاه به طور همزمان نپرداخته است که در میان نوآوریهای تحقیق حاضر بشمار میرود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of rural production cooperatives in improving rural households’ welfare in the Miandoab Township

نویسندگان [English]

  • Kambiz Hassanzadeh 1
  • Shahla Choobchian 2
  • Esmail Karami dehkordi 2
  • Yadgar Momenpor 3
1 Master of Rural Development, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. Student, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Context and purpose: Rural production cooperatives play an important role in sustainable rural development and are one of the advanced stages of cooperation. Rural production cooperatives play a very important role in reducing rural poverty by increasing production efficiency and can provide services that governments are unable to provide for poor people. The purpose of this research was to investigate the role of rural production cooperatives in improving the status of the 12 components of Legatum welfare in rural areas.
Methodology/approach. The present research was conducted using a survey and descriptive-correlational methodology. The statistical population of the present study consisted of 17,493 rural household members and non-members in rural production cooperatives of Miandoab city and 377 households were randomly selected. Data were collected through structured interviews and analyzed using SPSS27 and LISREL software 8.8.
Findings and conclusions. The results showed that rural production cooperatives play an effective role in improving the 12 structures of Legatum welfare (including safety and security; personal freedom; governance; social capital; investment environment; entrepreneurial conditions; market access and infrastructure; economic conditions; living conditions; health; education and natural environment). Meanwhile, rural production cooperatives played the biggest role in improving the education component. In the end, practical suggestions were presented.
Originality. Previous studies have investigated the role of one or two components of welfare, and none of the previous studies have addressed the role of all components of welfare simultaneously, which is considered among the innovations of the current research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety and security
  • Individual freedom
  • Governance
  • Social capital
  • Investment environment