بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج

2 اداره امور عشایر فارس

10.22034/ajcoop.2023.357008.1796

چکیده

زمینه و هدف: تعاونی‌های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می‌شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری در استان فارس انجام شد.
روش‌شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره‌گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده‌های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی‌های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس‌های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعۀ راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که، رابطۀ میان سازه‌های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه‌های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی‌های عشایری، مثبت و معنی‌دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی‌های مزبور داشتند.
اصالت: اتحادیۀ تعاونی‌های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می‌تواند در سیاست‌های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه‌های خود جدی بگیرد و آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط انعکاس دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the success of nomadic cooperatives: the case of Fars province

نویسندگان [English]

  • madineh khosrowjerdi 1
  • Mehdi Nooripoor 1
  • Saeid Salehi 2
1 Yasouj University
2 Fars Nomads Organization
چکیده [English]

The current research conducted with the aim of identifying the effective structures on the success of nomadic cooperatives in Fars province. This research used a quantitative approach, which conducted using a survey method. The data obtained via a questionnaire from 380 nomadic cooperatives members in Fars province, who selected using Krejcie and Morgan table with proportional assignment. The results showed that the relationships between internal factors such as relationship between socio-cultural, economic and management structures as well as external factors i.e. socio-cultural, economic, policy and educational structures with the success of nomadic cooperatives was positive and significant at 1% level. In addition, the results of multiple regression in a step-by-step method showed that internal factors such as economic, socio-cultural, educational and managerial structures as well as external economic, political and socio-cultural structures totaled 79.1% of the changes in the dependent variable. Therefore, internal and external factors are effective and have a role in the activities of cooperative companies, which directly and indirectly influence the way cooperatives operate. According to the results, for nomadic cooperatives to be more successful, holding empowerment meetings and workshops related to the principles and goals of the cooperative and the duties of the members and the board of directors recommended. Moreover, providing suitable and easily accessible banking facilities and communicating with other cooperatives by holding meetings to introduce the best cooperatives in the field of production, marketing, and performance, high profitability and waste reduction are also recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nomadic Cooperatives
  • Success
  • Internal Factors
  • External Factors
  • Marketing