تاثیر جهت‌گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف‌کننده و مزیت رقابتی پایدار در شرکت‌های تعاونی تولیدی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی پیام نور

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ajcoop.2023.365687.1805

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت‌گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت کوچک و متوسط کشاورزی و صنایع غذایی استان خوزستان بود. از بین این شرکت‌ها، بر اساس روش نمونه‌گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع‌آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت‌گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف‌کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه‌گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه‌های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت‌گیری کارآفرینی سبز در صنایع غذایی و کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت‌گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف‌کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت‌گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته‌های این پژوهش، شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند با جهت‌گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of green entrepreneurship orientation on consumer perspective and sustainable competitive advantage in agricultural production cooperatives

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Jojam 1
  • Saeid Abdolmanafi 2
  • Abolfazl Baghbani- Arani 3
1 MSc Student Management Department, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Department of Management Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Agriculture Science,, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت‌گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی استان خوزستان بود. از بین این شرکت‌ها، بر اساس روش نمونه‌گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع‌آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت‌گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف‌کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده‌های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه‌گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه‌های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت‌گیری کارآفرینی سبز در شرکت‌های تعاونی تولیدی کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت‌گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف‌کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت‌گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته‌های این پژوهش، شرکت‌های تعاونی کشاورزی می‌توانند با جهت‌گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green entrepreneurship orientation
  • green innovation
  • sustainable competitive advantage
  • consumer perspective
  • environmental performance