استراتژی‌ها و پیامدهای پایداری کسب‌و‌کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان،دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.22034/ajcoop.2023.352001.1788

چکیده

زمینه و هدف: نظام تعاونی نمونه بارزی از کسب‌وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه قرار داده است. اهمیت ویژه و حیاتی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار و مهم‌تر از آن، پایداری کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه‌ای همچون ایران امر مهم و ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف رتبه‌بندی استراتژی‌ها و پیامدهای پایداری کسب‌وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی‌های موفق استان همدان انجام شد.
روش‌شناسی/ رهیافت: این تحقیق از نظر هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و از لحاظ گردآوری داده‌ها، کیفی است. در این پژوهش، 12 تن از مدیران تعاونی‌های موفق استان همدان و اساتید خبره در زمینه بازرگانی با استفاده از روش گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش هزینه‌ها و تأمین مالی، تلاش برای بقاء، نوآوری در ارائه محصولات و خدمات، استراتژی‌های مناسب بازاریابی، استراتژی‌های مناسب تولید، تعامل با سازمان‌های دولتی و تعامل مناسب با نیروی انسانی به‌عنوان مفاهیم استراتژی‌ها و راهبردها، شناخته شدند. به همین ترتیب بقاء، ناامیدی، بازتولید فرهنگ معیوب و شکست تولید و بخش تعاونی به‌عنوان مفاهیم پیامدها، شناسایی شدند.
اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین بیشتر بر بر پایداری کسب‌وکار در تعاونی‌ها و یا استراتژی‌ها و پیامدهای پایداری کسب‌و‌کار در سازمان‌ها متمرکز بوده‌اند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژه‌ای بر استراتژی‌ها و پیامدهای پایداری کسب‌و‌کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی‌های موفق استان همدان داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies and consequences of business sustainability with an entrepreneurial development approach in the successful cooperative sector of Hamedan province.

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Yari 1
  • Alireza Eslambolchi 2
1 Ph.D Student, Department of Management, Faculty of Humanities, Hamedan Branch Islamic Azad University, Hamedan , Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Context and purpose. Cooperative organization is one of the most rational socio-economic tools ever designed by mankind, the sustainability of businesses created in the current state of the world economy, is important and necessary for any developing country like our dear country Iran. Therefore, the current research was conducted with the aim of ranking the strategies and consequences of business sustainability with the approach of entrepreneurship development in the successful cooperative sector of Hamedan province.
Methodology/approach. This research is qualitative in terms of practical-developmental purpose and in terms of data collection. The statistical sample of the current research was selected by the number of 12 managers of successful cooperatives in Hamedan province and expert professors in the field of business using the snowball method based on theoretical saturation.
Findings and conclusions. The results of the research indicate that reducing costs and financing, trying to survive, innovation in providing products and services, appropriate marketing strategies, appropriate production strategies, interaction with government organizations and appropriate interaction with human resources as concepts of strategies and strategies were known and likewise survival, despair, reproduction of defective culture and failure of production and cooperative sector were identified as concepts of consequences.
Originality. Previous studies have mostly focused on business sustainability in cooperatives or strategies and consequences of business sustainability in organizations; meanwhile, the current study has a special focus on the strategies and consequences of business sustainability with the approach of entrepreneurship development in the successful cooperative sector of Hamedan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • business sustainability strategies
  • business sustainability consequences
  • entrepreneurship development
  • successful cooperatives