بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی تولیدی زنان شهرستان دنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 هیئت علمی دانشگاه یاسوج

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مولفه‌های اثرگذار در عملکرد و موفقیت شرکت‌های تعاونی از جمله تعاونی‌های روستایی است که مورد توجه صاحبنظران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان شهرستان دنا است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری 600 عضو تعاونی تولیدی روستایی زنان شهرستان دنا بوده که بر اساس جدول بارتلت 100 نفر مشخص گردید. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع‌آوری داده‌ها بوده است. نتایج حاصل از پرسشگری با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل آماری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان در شهرستان دنا شاخص‌هایی مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از میان شاخص‌های مورد تحقیق سرمایه اجتماعی شاخص اعتماد اجتماعی بیشترین میزان تأثیر را در موفقیت تعاونی تولید زنان شهرستان دنا نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of social capital in the success women's Production Cooperative in Dena County

نویسندگان [English]

  • Shahintaj Karimi 1
  • Ayatollah Karami 2
  • Fatemeh Alipanahiyan 3
1 The role of social capital in the success women's Production Cooperative in Dena county
2 Department of Rural Development Management, Yasouj University, Yasouj, Iran.
3 Ph.D Student of Agricultural Development, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Social capital is one of the influential components in the performance and success of cooperatives, including rural cooperatives, which is considered by experts. The purpose of this study is to investigate the role of social capital in the success of the rural cooperative in Dana women. The method of this research is descriptive-analytic and a questionnaire technique is used to collect information. The statistical population is 600 members of the rural women's rural cooperative in Dena County, according to Bartlett's table, 100 were identified. The questionnaire was the most important tool for collecting data. The results of the questionnaire were analyzed using Spss software. To test the hypothesis, t-test, Pearson correlation coefficient was used. In order to investigate the role of social capital in the success of rural women's cooperatives in Dena, indicators such as social capital, social trust, and social participation were measured. Based on the results obtained from the indicators of social capital research, social trust index the impact on the success of the DENA Women's Co-operative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Cooperative
  • Dena County
  • Rural Women's Cooperatives