نقش مؤلفه‌های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی: مورد مطالعه تعاونی‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

3 مدرس گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

10.22034/ajcoop.2023.291308.1701

چکیده

امروزه کارآفرینی به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمان‌ها و شرکت‌های سنتی ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که با ترویج کارآفرینی در سازمان‌ها می‌توان شاهد افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی و افزایش مقاومت آنان در برابر تغییرات و چالش‌های موجود بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤلفه‌های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی‌های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند (176N=) که با استفاده از جدول نمونه‌گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 110 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب (براساس نوع فعالیت) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه‌ای‌ استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرم‌افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه‌های مدیریت کارآفرینانه (راهبرد رشد، جهت‌گیری استراتژیک، جهت‌گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش و ساختار مدیریت) تأثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی داشتند. بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه می‌توان در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاست‌گذاران تعاونی‌های کشاورزی توصیه می‌شود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزش‌ها و باورهای سازمانی، شیوه‌های پاداش‌دهی و ساختار و سبک مدیریت سازمان به شیوۀ کارآفرینانه اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Entrepreneurial Management Components in Organizational Entrepreneurship Development: A Case of Agricultural Cooperatives in Kermanshah Township

نویسندگان [English]

  • Hamed Nazari 1
  • Nematollah Shiri 2
  • Mojgan khoshmaram 3
1 , Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran
3 Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Today, entrepreneurship as a driving force of economic development plays a significant role in the development of traditional organizations and companies; In a way that by promoting entrepreneurship in organizations, we can see an increase in creativity, innovation and prosperity and increase their resistance to changes and challenges. In this regard, the present study investigates the role of entrepreneurial management components in organizational entrepreneurship development among agricultural cooperatives in Kermanshah Township. The statistical population of the study included all managers of agricultural cooperatives in Kermanshah Township (N= 176), Using sampling table of Bartlett (2001), 110 of them by stratified random sampling with appropriate assignment for Studies were selected. The research measurement tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data in two sections of descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum) and inferential statistics (multiple regression analysis), SPS sof tware was used. The results showed that the components of entrepreneurial management (growth strategy, strategic orientation, resource orientation, growth culture, reward philosophy and management structure) had a positive and significant effect on organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. Therefore, by improving entrepreneurial management, we can take action to develop organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. In this regard, managers and policy makers of agricultural cooperatives are advised to rethink entrepreneurial strategies, values and beliefs, reward methods and the structure and management style of the organization in an entrepreneurial manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative Entrepreneurship
  • Organizational Entrepreneurship
  • Entrepreneurial Management
  • Agricultural Cooperatives