بررسی شبکه همکاری شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر تئوری تحلیل شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : کارکردهای بخش تعاون

نویسندگان

گروه آموزشی مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

10.22034/ajcoop.2023.311790.1743

چکیده

زمینه و هدف: اگر در گذشته رقابت از طریق مزیت‌های رقابتی ناشی از کیفیت و عملکرد محصول/خدمات می‌توانست باعث موفقیت در عملکرد و سودآوری شود، اما امروزه مزیت رقابتی تبدیل به ضرورت شده است و کسب‌و‌کارها از شبکه همکاری به عنوان عامل مزیت استفاده می‌کنند. ازاین‌رو پژوهش در پی بررسی شبکه‌های همکاری در سطح شرکت‌های کوچک و متوسط، واقع در شهر اهواز است.
روش‌شناسی/رهیافت: از روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی استفاده شده است. داده‌های همکاری بین شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تحقیقاتی، از‌طریق مصاحبه‌های نیمه ساختار‌یافته با 41 مدیر گردآوری شده است. برای درک بهتر وضعیت همکاری، به تفصیل همکاری در سطح شبکه توزیع، بازارایابی، تحقیق و توسعه، تولید، و مالی نیز بررسی شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که با وجود ضرورت توجه به همکاری بین شرکت‌ها، این متغیر کلیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. اعضای شبکه همکاری به بازیگران برجسته که بر نحوه تعامل شرکت‌ها تأثیر دارند، وابسته هستند. این وضعیت چه در کوتاه‌مدت، و چه در میان‌مدت کسب‌وکارها را با تهدید مواجه می‌کند. ازاین‌رو بهتر است متناسب با ابعاد شبکه همکاری، سناریوها و راهبردهای کاهش وابستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
اصالت/نوآوری: با وجود اهمیت روش تحلیل شبکه‌های اجتماعی، مطالعات انجام شده با این روش، قابل توجه نیست. مطالعات انجام شده بیشتر در پی بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل شبکه همکاری بوده‌اند. ازاین‌رو پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از این رویکرد، دامنه آن را در سطح کسب‌وکارها گسترش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Collaboration Network among SME's bdsed on SNA Theory

نویسندگان [English]

  • Edris Mahmoodi
  • Ali Mehrabi
Management Department, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. Competition could have succeeded in performance and profitability through competitive advantages formerly, due to product/service performance, but today the competitive advantage has become a necessity and businesses are using of the collaboration network as an advantage. Therefore, the research seeks to investigate collaboration networks at the level of SME's companies located in Ahvaz.
Methodology/approach. The social network analysis method is used. Cooperation data of companies, organizations and research centers is collected through conducting semi-structured interviews with 41 CEO. Cooperation analysis has done in detailed at distribution, marketing, R&D, production, and finance level to understand network opportunities better than usual.
Findings and conclusions. The results show that despite the need to pay attention to cooperation between SME's, does not have a favorable situation. Collaboration network members are dependent on prominent actors who influence how firms interact. This situation threatens businesses weather in the short term or in the medium term. Therefore, it is better to examine and study scenarios and strategies to reduce dependence according to the dimensions of the collaboration network.
Originality. Despite the importance of Social Network Analysis (SNA) method, studies conducted with this method are not significant. There is some studies which assessed the factors affecting collaboration network development. Therefore, the study seeks to expand its scope to the business level using this approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaboration
  • SME's
  • Networking
  • Centrality
  • Closeness