بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار تعاونی‌های کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان سیرجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار سیاست و توسعه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، کرمان،ایران.

10.22034/ajcoop.2023.341312.1777

چکیده

بخش کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته برای بهبود وضعیت تولیدی و درآمدی کشاورزان، به ‏سـمت‏ تعـاونی‏هـا‏ که رابط بین تولیدکنندگان روستایی، دولت و مصرف‌کنندگان ‏برای ‏تحقق‏ اهداف‏ توسعة ‏پایدار می‌باشند، گرایش پیدا‏ مـی‏کنـند. بنا به نقش تعاونی‌ها در نیل به توسعه پایدار کشاورزی در این مطالعه ابتدا شاخص توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی در بین نمونه‌ای از کشاورزان عضو تعاونی‌های کشاورزی شهرستان سیرجان در سال 1398 با استفاده از گویه‌های مختلف در طیف لیکرت ارزشگذاری شدند. سپس عوامل مؤثر بر ابعاد مختلف پایداری با استفاده از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد بررسی قرار گرفتند. ابعاد مختلف پایداری اقتصادی، اجتماعی، زیست-محیطی و نهادی به ترتیب 50/0، 55/0، 55/0 و 47/0 محاسبه شدند. بر طبق نتایج حاصل از برآورد رگرسیون، متغیر شرکت در کلاسهای آموزشی-ترویجی بر ابعاد مختلف شاخص توسعه پایدار و علاقه به فعالیت کشاورزی بر ابعاد اجتماعی، نهادی و زیست-محیطی تأثیر مثبتی دارد. بعلاوه سابقه عضویت در تعاونی‌ها بر ابعاد اجتماعی و نهادی اثرگذار است. با توجه به اهمیت نقش آموزش در بهبود وضعیت پایداری توصیه می‌شود تعاونی‌های کشاورزی ارائه آموزشهای مثمرثمر و متناسب با نیازهای کشاورزان را در الویت برنامه‌های خود قرار دهند. با توجه به ناپایداری شدید در ابعاد نهادی و اقتصادی دولت باید با اعمال سیاستهای حمایتی در جهت تقویت و توسعه تعاونی‌ها بکوشد تا آنها قادر باشند در بهبود وضعیت زیرساختها سرمایه‌گذاری کنند و با ایجاد اشتغال و درآمد پایدار، علاقه به فعالیت کشاورزی و ماندن در این شغل پرریسک را در آنان تقویت کند و پایداری بیشتری را به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effective Factors on Sustainable Development of Agricultural Cooperatives (case study: Sirjan County)

نویسنده [English]

  • jaleh koorkinejad
Faculty member of Agricultural Policy and Development, Faculty of Agriculture, Payam Noor University, Kerman, Iran.
چکیده [English]

in order to improve production situation and income of farmers tends to Cooperatives as a link among rural producers, government and consumers and are suitable tools to achieve the goals of sustainable development. In this study, according to the role of cooperatives in achieving sustainable agricultural development, first the sustainable development index in economic, social, institutional and environmental dimensions among a sample of members of agricultural cooperatives in Sirjan using different items in Likert spectra were evaluated. Then, the factors affecting different dimensions of stability were investigated using Seemingly Unrelated Regression Equations (SURE).
Results shows different dimensions of economic, social, environmental and institutional sustainability are 0.50, 0.55, 0.55 and 0.47, respectively. According to the results of regression estimation, the variable of participation in educational-extension classes has a positive effect on various dimensions of the sustainable development index and interest in agricultural activities on social, institutional and environmental dimensions. In addition, the history of membership in cooperatives affects the social and institutional dimensions. Due to the importance of the role of education in improving the sustainability, it is recommended that agricultural cooperatives prioritize the provision of productive education tailored to the needs of farmers. Despite the severe instability in the institutional and economic dimensions, the government should try to implement supportive policies to strengthen and develop cooperatives so that they can invest in improving the state of infrastructure. Also, by creating sustainable employment and income, strengthen their interest in farming and staying in this high-risk job and bring more sustainability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainability
  • Agricultural Cooperative
  • Seemingly Unrelated Regression Equations