تحلیل نقش مهارت کارتیمی بر توانمندی شغلی جوانان روستایی دهستان سنجابی در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه رازی

10.22034/ajcoop.2022.281775.1672

چکیده

توانمندی و توسعه‌ی مهارت‌های شغلی جوانان روستایی به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی توسعه‌ی فعالیت‌های کارآفرینی در مناطق روستایی مطرح شده است که توسعه آن بستگی به عوامل مختلفی دارد. در این بین مهارت کارتیمی از جایگاه ویژه‌ای در توانمندی و توسعه مهارت‌های شغلی برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش مهارت کارتیمی بر توانمندی جوانان روستایی دهستان سنجابی شهرستان کرمانشاه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مقدار قابل قبولی به دست آمد و روایی ابزار پژوهش توسط پانل متخصصان تأیید شد. جامعه آماری پژوهش را جوانان روستایی (35-15 سال) تشکیل دادند (4288 نفر) که تعداد 351 نفر به صورت نمونه‌گیری چندمرحله‌ای طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. براساس نتایج، پاسخگویان از سطح مهارت کار تیمی متوسط و سطح بالای توانایی و مهارت شغلی برخوردار بودند، میانگین مؤلفه ارتباطات درون فردی در جوانان روستایی مورد مطالعه بیشتر از سایر ابعاد مهارت کارتیمی بود. همچنین جوانان روستایی در زمینه روابط و تشریک مساعی از توانمندی بیشتری برخوردار بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین مهارت‌های کارتیمی و مؤلفه‌های توانمندی شغلی رابطه مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن بود که متغیرهای سازگاری، تصمیم‌گیری، ارتباطات درون‌فردی، رهبری و هماهنگی در مجموع 5/52 درصد از تغییرات توانمندی شغلی جوانان روستایی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Role of Teamwork Skill on Job Empowerment of Rural Youth in Sanjabi District of Kermanshah Township

نویسندگان [English]

  • soraya Talaty 1
  • ali mirakzadeh 2
1 -
چکیده [English]

Empowerment and development of job skills of rural youth has been proposed as one of the key strategies for the development of entrepreneurial activities in rural areas, the development of which depends on various factors. In the meantime, teamwork skills have a special place in empowerment and development of job skills. Accordingly, the present study was conducted in a descriptive-analytical manner with the aim of analyzing the role of teamwork skills on the capabilities of rural youth in Sanjabi rural district of Kermanshah. The research tool was a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha coefficient and the validity of the research tool was confirmed by a panel of expert. The statistical population was 15-35 years rural youth (N=4288). A sample of 351 people was selected by stratified multi-stage sampling technique. Based on results, the respondents had a moderate level of teamwork skills and a high level of job empowerment. Interpersonal communication level in the rural youth was higher than other dimensions of teamwork skills. The ability of young people in cooperative activities was above average. Based on correlation analysis there was a direct and significant relationship between teamwork skills and job empowerment. Based on the results of multiple regressions, adaptation, decision making, interpersonal communication, leadership and coordination explain 52.5% of the changes in youth job empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Skill
  • Teamwork
  • Job Employment
  • Rural Youth