شناسایی و تبیین روابط میان مؤلفه‌های تعاملات توسعه پایدار روستایی/عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

10.22034/ajcoop.2022.348876.1785

چکیده

زمینه و هدف: به واسطه اهمیت و سهم تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی و عشایری، این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه‌های میان تعاملات توسعه پایدار روستایی/ عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران انجام شده است.
روش‌شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت‌کنندگان مشتمل بر تمامی مدیران خبره در حوزه بانکداری بودند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته جمع‌آوری شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سیاست‌گذاری مطلوب در حوزه توسعه توسعه پایدار روستایی و عشایری با سه مؤلفه پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی از مسیر تسهیلات بانکی؛ و مدل بانکداری اجتماعی با سه مؤلفه سود، مردم و محیط زیست از طریق تسهیل‌گری سرمایه اجتماعی تعاونگران با پنج مؤلفه آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی می‌تواند الگوی مناسبی باشد.
اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین با تمرکز بر توسعه پایدار به‌طور عمده بر رابطه تسهیلات بانکی و توسعه پایدار پرداخته‌اند؛ در حالی که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر سه متغیر توسعه پایدار روستایی/عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران، تعلاملات بین آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و مدل مناسبی برای مدیریت تعاملات سه حوزه ترسیم نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and explaining the relationship between components of sustainable rural/nomadic development, banking facilities and social capital of cooperatives

نویسندگان [English]

  • karim mirzakhani 1
  • mehrdad navabakhsh 2
  • abdolreza adhami 3
1 PhD student in the Department of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Member of the academic staff of the Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Unit, Tehran, Iran.
3 Faculty member, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Context and purpose. Due to the contribution of banking facilities and social capital in sustainable rural and nomadic development, identification and explanation the relationship between components of sustainable rural and nomadic development, banking facilities and social capital of cooperatives have been studied.
Methodology/approach. The present study was conducted using qualitative approach. The participants included all the expert managers in the field of banking. Data were collected using semi-structured interviews. Content analysis method was used to analyze the data.
Findings and conclusions. The results of the research showed that for optimal policy making in the field of sustainable rural and nomadic development with three components of environmental sustainability, economic sustainability and social sustainability through banking facilities, the social banking model with three components of profit, people and environment By facilitating social capital of cooperatives with five components of social awareness, social participation, social network, social cohesion and social trust, it can be a suitable model.
Originality. Previous studies focusing on sustainable development have mainly focused on the relationship between banking facilities and sustainable development; While the present study focused on three variables of sustainable rural/nomadic development, banking facilities and social capital of cooperatives, examined the interactions between them and drew a suitable model for managing the interactions of the three areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperatives
  • sustainable rural and nomadic development
  • social capital and social banking