ارائه مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رفتار کاری نوآوری باز: مطالعه‌ای کیفی در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت، مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده پردازی و تجاری سازی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

10.22034/ajcoop.2022.353649.1793

چکیده

زمینه و هدف: با ورود به هزاره جدید و با توجه به تغییرات سریع در صنعت فناوری در سراسر دنیا، رقابت‌پذیری و بقای نهایی یک سازمان به توانایی آن در توسعه و تولید محصولات و خدمات جدید و نوآورانه وابسته است. کشورهای جهان با تکیه‌ بر نوآوری در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت اقتصادی هستند و یکی از دلایل عمده این توجه، وجود رقابت فزاینده بین جوامع است. در این میان، نوآوری باز که بر توسعه شبکه‌های سازمانی جهت استفاده از ایده‌های خارج از سازمان متمرکز است، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین، پژوهش با هدف حاضر ارائه مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رویکرد نوآوری باز در شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان انجام شد.
روش‌شناسی/رهیافت: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از نظریه داده‌بنیان انجام شد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش شامل 15 نفر از صاحب‌نظران دانشگاهی و کارشناسان و مدیران شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان بودند که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری داده‌های مورد نیاز استفاده گردید.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: مدل رهبری کارآفرینانه مبتنی بر رویکرد نوآوری باز حول مقوله محوری خلاقیت قرار دارد و در بعد رهبری کارآفرینانه حول مقوله‌های دستیابی به فناوری جدید، تعیین جایگاه تجاری‌سازی و شایستگی‌های حرفه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دارد. شرکت‌های تعاونی می‌بایست با تمرکز بر نوآوری مشتری‌محور جایگاه تجاری‌سازی خود را بهبود بخشند.
اصالت/نوآوری: مطالعه حاضر با تمرکز بر توسعه مدل رهبری کارآفرینی بر مبنای نوآوری باز در تعاونی‌های دانش‌بنیان، مجموعه گزاره‌هایی تئوریکی و کاربردی برای مدیران و کارآفرینان در جهت توسعه تسهیم ایده‌ها و دانش فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide an entrepreneurial leadership model based on work behavior in open innovation: A qualitative study in knowledge-based cooperatives

نویسندگان [English]

  • Almira Nazari 1
  • Younos Vakil Alroaia 2
  • Farshad Faezi Razi 3
1 PhD Student, Department of management and marketing, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Associate Prof. and Chairman, Entrepreneurship and Commercialization Research Center, Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Associate Prof., Department of Management, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. With the advent of the new millennium and due to rapid changes in the technology industry around the world, the competitiveness and ultimate survival of an organization depends on its ability to develop and produce new and innovative products and services. Relying on innovation, the countries of the world seek to increase productivity and improve the economic situation, and one of the main reasons for this attention is the increasing competition between societies. Therefore, in this study seeks to provide an entrepreneurial leadership model based on the open innovation approach in knowledge-based cooperatives.
Methodology/approach. This research was conducted with a qualitative approach and using Grounded Theory. The participants of this research included 15 academic experts and experts and managers of knowledge-based cooperatives who were selected by the snowball sampling method. Semi-structured interviews were used to collect the required data.
Findings and conclusions. The entrepreneurial leadership model based on the open innovation approach is based on the core category of creativity, and in the dimension of entrepreneurial leadership, it is based on the categories of acquiring new technology, determining the position of commercialization and professional competencies of knowledge-based cooperatives. Cooperatives should improve their commercialization position by focusing on customer-oriented innovation.
Originality. Focusing on the development of the entrepreneurial leadership model based on open innovation in knowledge-based cooperatives, the current study provides a set of theoretical and practical implications for managers and entrepreneurs to develop the sharing of ideas and knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Entrepreneurial Leadership"
  • "Open Innovation Working Behavior"
  • "Knowledge-Based Cooperatives"