ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی‌های روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، دانشگاه حضرت معصومه (س).

2 گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه دولتی حضرت معصومه(س)

3 گروه مدیریت،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س) قم، ایران

10.22034/ajcoop.2022.312256.1744

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارائه چارچوب پیشایندهای توسعه تعاونی‌های روستایی انجام شده است.
روش‌شناسی/رهیافت: رویکرد پژوهش حاضر آمیخته، بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق در دو مرحله کیفی و کمی، مشابه و شامل خبرگان حوزه کشاورزی و تعاونی‌های روستایی اعم از مدیران و کارشناسان ادارات تعاون روستایی و همچنین مدیران و اعضای فعال در تعاونی‌های روستایی می‌شود. روش نمونه‌گیری در مرحله کیفی هدفمند و در مرحله کمی در دسترس است. در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده و مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری (26 نفر) ادامه یافته و همچنین از تکنیک تحلیل مضمون برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شده است. در مرحله کمی نیز از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است که در این بین، تعداد 40 پرسشنامه بین نمونه آماری توزیع و از تکنیک میانگین وزنی برای اولویت‌بندی مضامین استفاده شده است.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهد که می‌توان پیشایندهای توسعه تعاونی‌های روستایی را در چهار بعد کلی توسعه فردی-شناختی، توسعه نهادی فراگیر، ظرفیت‌سازی چندگانه و هم‌افزایی درون‌زا دسته‌بندی نمود. در نتیجه و بر اساس یافته‌های تحقیق، مهترین پیشایند‌های توسعه تعاونی‌های روستایی شامل سیزده مؤلفه مشتمل بر توسعه روان‌شناختی، توسعه فضای همکارانه، مدیریت عملکرد، توانمندسازی، توسعه نهادی-دولتی، آگاهی‌بخشی و آموزش، وجود پشتوانه‌های مالی، توانمندی زیرساختی- فنی، به‌روز کردن سیستم‌ها، بازاریابی و فروش، مدیریت زنجیره تأمین، توسعه بومی- محلی و شناخت محیط داخلی و پیرامونی است.
اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین عمدتاً در زمینه آسیب‌شناسی تعاونی‌های روستایی؛ آن هم در منطقه محدودی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A framework of antecedents for the development of rural cooperatives

نویسندگان [English]

  • Bahareh Isazadeh Malekmian 1
  • Rasoul Abbasi 2
  • mohammad reza fallah 3
1 Business Management, Hazrat-e Masoumeh University
2 Hazrat-e Masoumeh University
3 Department of Management, Faculty of Humanities, University of Hazrat-e Masoumeh, Qom, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. This study aimed to present the framework of rural cooperative development antecedents.
Methodology/approach. The approach of the present research is mixed, based on the applied purpose and exploratory in terms of data collection. The statistical population in both of qualitative and quantitative stages include experts in the field of agriculture and rural cooperatives, including managers and experts of rural cooperatives as well as managers and active members of rural cooperatives. The sampling method is purposive in qualitative stage and convenient in the quantitative stage. In the qualitative stage, semi-structured interview tools were used and the interviews continued until the theoretical saturation (26 people) was reached and theme analysis technique has also been used to analyze the data. In the quantitative stage, a questionnaire was used to collect data so that 40 questionnaires were distributed among the statistical sample and the weighted average technique was used to prioritize the topics.
Findings and conclusions. Findings show that the development background of rural cooperatives can be classified into four general dimensions: individual-cognitive development, inclusive institutional development, multiple capacity building and endogenous synergy. As a result and based on the research findings, the most important preconditions for the development of rural cooperatives include thirteen components: psychological development, collaborative space development, performance management, empowerment, institutional-government development, awareness and education, financial support, infrastructure-technical capability, systems upgrading, marketing and sales, supply chain management, local development And knowledge of the interior and surroundings.
Originality. Previous studies mainly in the field of pathology of rural cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural Development
  • Rural Cooperatives
  • Sustainable Development
  • Development Antecedents