طراحی الگوی برون‌رفت از زیان‏دهی شرکت‌های تعاونی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

2 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی،واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

4 دانشیار، گروه مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

10.22034/ajcoop.2022.297367.1709

چکیده

هدف از اجرای تحقیق طراحی الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی استان ایلام است. برای دستیابی به هدف بیان‌شده، از طریق نمونه‌گیری هدفمند، اطلاعات24 نفرازخبرگان مشاغل کشاورزی و تعاون از طریق مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه‌وتحلیل شدند و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، الگوی مناسب برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولیدی ارائه شد. یافته‌های این تحقیق کیفی نشان می‌دهد که الگوی مذکور دارای شش مؤلفه وجود نارسایی های مبتلا به درابعاد اقتصادی، سیاستی، آموزشی، بین المللی، زیرساختی، اجتماعی – فرهنگی و مهارتی ، زیان دهی شرکت‌ها درکنارضعف حمایت دولتی ودخالت درامور تعاونی‌ها و تقویت فرهنگ آموزش محور فعالیت‌های تعاونی و جمعی، ساختارسازمانی بلند ناکارآمدشرکت ها و فقدان توان رقابتی با دلالان در بازار پرتلاطم و اعمال مدیریت سنتی غیر علمی شرکت ها، تقویت ارتباطات سازمانی دولتی مبتنی برآموزش اثربخش بازار محور و سرعت بخشی به روند توسعه روستایی و کشاورزی در سایه ارتقاء ارزش برند شرکت ها و درآمدزایی و رقابت پذیری آنها است که توسعه و پیاده‌سازی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید درگرو مدیریت برتر این مؤلفه‌ها است. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را می‌توان در100 مفهوم ذهنی، 65 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه‌بندی نمود. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند آگاهی فعالان و پژوهشگران عرصه فعالیت های تعاونی را درخصوص سازوکارها، زمینه‌ها، علل، مداخله‌گرها و پیامدهای طراحی الگوی برون رفت از زیان دهی تعاونی های تولید را افزایش دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Handling Losses in Cooperatives of Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Nasrin Moradi 1
  • Mohammad Bagher Arayesh 2
  • hamed chaharsoughi amin 3
  • roya eshraghi samani 4
1 Ph.D Student of Agricultural Extension and Education, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
4 Associate Professor, Department of Agricultural Management, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to provide an appropriate model for handling losses in production cooperatives of Ilam province by consulting with experts in the field of cooperation and agriculture. To this aim, 24 experts in the field of agriculture and cooperation were selected based on purposive sampling. The data were collected and analyzed through semi-structured interviews. Then, an appropriate model was presented for handling losses in production cooperatives using grounded theory. Based on the results, this model includes the existence of deficiencies in economic, political, educational, international, infrastructural, socio-cultural, and skill dimensions; losses of companies, along with weak government support, intervening in cooperatives affairs, and strengthening the education-oriented culture of cooperative and collective activities; long inefficient organizational structure of the companies, lack of competitiveness with brokers in a volatile market, and traditional non-scientific management of companies; strengthening government-based organizational communications based on effective market-oriented training; and accelerating the process of rural and agricultural development under promoting the brand value of the companies and their revenue generation and competitiveness. Developing and implementing a model for handling losses in production cooperatives depends on the superior management of their components. The results indicated that the model for handling losses in production cooperatives can be classified into 100 mental concepts, 65 sub-categories, and 6 main categories. In addition, the results can increase the awareness of activists and researchers in the field of cooperative activities regarding the mechanisms, background, causes, interveners, and consequences of designing a model for handling losses in production cooperatives

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Production cooperatives"
  • "losses"
  • "handling losses"
  • "Ilam Province"