شناسایی و اولویت بندی معیارهای اثرگذار تجارت الکترونیک بر خلق فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

2 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران .

3 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

4 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی،علی آباد کتول،ایران

10.22034/ajcoop.2022.272021.1657

چکیده

زمینه و هدف: به‌کارگیری فناوری تجارت الکترونیک در بخش تعاون می‌تواند وضعیت اشتغال‌زایی و درآمدزایی را در شرکت‌‌های تعاونی روستایی بهبود بخشیده و به رشد اقتصادی و توسعه کمک نماید. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی معیار‌های این فناوری در خلق فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های تعاونی روستایی انجام شده است.
روش‌شناسی: در این پژوهش، مؤلفه‌های فرصت‌های کارآفرینانه بر اساس مبانی نظری به تعداد ٣٦ مورد شناسایی شدند و در نهایت، با استفاده از نظر 30 تن از خبرگان به روش دلفی فازی مورد پایش قرار گرفتند. پس از فرآیند پایش، ٢٣ مؤلفه منتخب از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به کمک نرم‌افزار Expert Choice 11 مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفتند. در این مرحله، بر اساس جدول کرجسی ـ مورگان، ١٢٧ نفر از کارشناسان خبره شرکت‌های تعاونی فعال به عنوان نمونه آماری از بین ٢٠٠ شرکت انتخاب شدند.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ابعاد خلق فرصت‌های کارآفرینانه به ترتیب عبارت‌اند از: فرصت‌های تجاری، فرصت‌های سازمانی، فرصت‌های اجتماعی، فرصت‌های اقتصادی و فرصت‌های فناوری که زیرمولفه‌های (زیرمعیارها) مختص به هر یک از آن‌ها وزن‌دهی شدند. بر اساس نتایج تحقیق، مدل بومی در بخش تعاون به منظور تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه فناوری تجارت الکترونیک پیشنهاد شده است.
اصالت/نوآوری: این مطالعه با شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه تجارت الکترونیک در شرکت‌های تعاونی روستایی چارچوبی فراهم می‌کند که به افزایش کارایی این نهادها و بهبود شرایط معیشتی کشاورزان عضو از طریق گرایش به فرصت‌های شغلی جدید کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing effective e-commerce criteria on creating entrepreneurial opportunities in rural cooperatives

نویسندگان [English]

  • Afshin Bazi 1
  • ْSamereh Shojaee 2
  • Alireza Isfandyari Moghaddam 3
  • roohalla samiee 4
1 Department of Entrepreneurship, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
2 Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran.
3 Department of Knowledge and Information Science, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
4 Department of Management, Aliabad katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad katoul, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. The use of e-commerce technology in the cooperative sector can improve the situation of job creation and income gains in rural cooperatives, leading to economic growth and development. Based on this, the current research aims to identify and prioritize the criteria of this technology in creating entrepreneurial opportunities in rural cooperatives.
Methodology/approach. In this research, 36 components of entrepreneurial opportunities were identified based on literature review, and finally, they were refined using the opinion of 30 experts using the Fuzzy Delphi method. After the refining process, 23 selected components were evaluated and ranked through the Analytic Hierarchy Process (AHP) using Expert Choice 11 software. At this stage, based on the Krejcie-Morgan table, 127 experts were selected from 200 cooperatives.
Findings and conclusions. The results showed that the dimensions of creating entrepreneurial opportunities include commercial opportunities, organizational opportunities, social opportunities, economic opportunities, and technological opportunities, and the sub-components of each of them were weighted. Based on the results of the research, the local model in the cooperative sector is proposed in order to recognize and exploit the entrepreneurial opportunities of e-commerce technology.
Originality. By identifying the entrepreneurial opportunities of e-commerce in rural cooperatives, this study has provided a framework that helps to increase the efficiency of these institutions and improve the livelihood of members through orientation to new job opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce
  • Entrepreneurial Opportunity
  • Rural Cooperatives