واکاوی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای تعاون محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه کسب و کار جدید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

3 گروه کارآفرینی سازمانی ، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران ، تهران ، ایران

10.22034/ajcoop.2022.344969.1782

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: تعاونی‌ها در سال‌های اخیر به‌عنوان عناصر راهبردی برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و انسجام اجتماعی بیشتر در چارچوب جهانی‌سازی توجه محققین را به سمت خود جلب کرده‌اند. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر واکاوی عوامل مؤثر بر بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای تعاون محور است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی به روش گراندد تئوری است. جامعه پژوهش را مدیران تعاونی دارای سابقه حضور بین‌المللی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 19 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به‌منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و برای تحلیل داده‌های پژوهش نیز از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق در قالب یک الگوی پارادایمی شامل: شرایط علّی (زمینه محور، کارآفرین محور، شبکه محور)، شرایط زمینه‌ای (سازمانی و فراسازمانی)، شرایط مداخله‌گر (بازدارنده‌های انسانی، سازمانی و نهادی)، راهبردها (رقابتی و مشتری‌مدار) و پیامدها (شهرت و بقا). با افزایش و بهبود هر یک از مؤلفه‌ها با راهبرد مختص به هر یک از آنها می‌توان به بین‌المللی‌سازی تعاونی‌ها کمک نمود.
اصالت / نوآوری: نتایج این پژوهش ضمن تقویت ادبیات بین‌المللی‌سازی تعاونی‌ها، دستاوردهای کاربردی مناسبی را برای کمک به مدیران در جهت توسعه بین‌المللی‌سازی تعاونی‌ها به همراه دارد. همچنین می‌تواند راهنمایی برای سیاست‌گذاری عمومی در حوزه صادرات و راه‌گشایی برای بخش تعاون کشور به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری در سطح بین‌الملل باشد. نوآوری پژوهش حاضر جامعیت آن، چه از نظر بررسی کلیه عوامل تأثیرگذار بین‌المللی‌سازی بر روی تعاونی‌ها و چه از نظر مخاطبین هدف موردمطالعه برای استخراج کلیه عوامل مؤثر در راستای طراحی الگوی بین‌المللی‌سازی کسب‌وکارهای تعاون محور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Factors on Internationalization of Cooperative-oriented Businesses

نویسندگان [English]

  • seyedeh elaheh sajedi 1
  • gholamhossein hosseininia 2
  • babak ziyae 3
1 Department of entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
2 New business group. faculty of entrepreneurship , university of Tehran, Tehran, iran
3 Department of Organizational Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Context and purpose: In recent years, cooperatives have attracted the attention of researchers as strategic elements to achieve sustainable economic development and greater social cohesion in the context of globalization. Therefore, this research aims to analyze the factors affecting the internationalization of cooperative businesses.
Methodology: The present research is applied in terms of purpose and uses a qualitative approach through structured grounded theory. The process of studying the phenomenon was discovered based on the analysis of in-depth interviews conducted with 19 directors of active cooperative-oriented businesses with a history of international presence.
Findings and Conclusions: The research findings in the form of a paradigm model include: causal conditions (context-oriented, entrepreneur-oriented, network-oriented), contextual conditions (organizational and extra-organizational), and intervening conditions (human, corporate, and institutional barriers), strategies (competitive and customer-oriented) Consequences (reputation and survival). Increasing and improving each component with a plan specific to each of them makes it possible to help the internationalization of cooperatives.
Originality/innovation: The results of this research, while strengthening the literature on the internationalization of cooperatives, bring practical achievements to help managers develop the internationalization of cooperatives. It can also guide public policy on export and pave the way for the country's cooperative sector to increase international competitiveness. The innovation of the current research is its comprehensiveness, examining all the influencing factors of internationalization on cooperatives and in terms of the study's target audience to extract all the influential elements in line with the design of the internationalization model of cooperative-oriented businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internationalization
  • Cooperative-oriented Enterprises
  • Cooperatives
  • Globalization