تحلیل فرصت‌های کارآفرینانه بخش کشاورزی در تعاونی‌های روستایی (مورد مطالعه: استان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام، ایران.

10.22034/ajcoop.2022.288667.1692

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرصت‌های کسب‌و‌کارهای تولیدی بخش کشاورزی برای تعاونی‌های روستایی استان ایلام انجام شد. در این پژوهش از روش دلفی بهره گرفته شد. تحلیل دلفای در سه راند و از طریق مشارکت گروهی از صاحب‌نظران حول موضوع مورد مطالعه انجام شد. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل؛ کارکنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام و شهرستان‌ها، کارکنان شاغل در مدیریت تعاون روستایی استان و شهرستان‌ها، مدیرعامل و هیأت مدیره اتحادیه و شرکت تعاونی‌های روستایی، هیأت مدیره خبرگان کشاورزی و نظام صنفی‌کشاورزی استان ایلام بودند. در کل 110 نفر به عنوان اشخاص خبره و با تجربه، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار اصلی مطالعه، مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختارمند و ساختارمند بود که در سه دور طراحی شد. در این پژوهش برای تجزیه ‌و تحلیل مراحل دلفی از شاخص‌های آماری میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات جهت تعیین میزان اتفاق‌ نظر شرکت‌کنندگان با استفاده از نرم ‌افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که مواردی همچون؛ توسعه تولید قارچ و حل مشکل بازاریابی، توسعه پرورش مرغ بومی، توسعه تولید عسل و حل مشکل بازاریابی عسل، توسعه کاشت گیاهان دارویی، توسعه پرورش دام سبک ( گوسفند و بره و بز) و توسعه باغات شهرستان مانند انگور و انار و انواع میوه و بازاریابی محصولات باغی، از جمله فرصت‌هایی هستند که در تمام شهرستان‌های مورد مطالعه وجود دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Entrepreneurial Opportunities in Agriculture in Rural Cooperatives (Case Study: Ilam Province)

نویسندگان [English]

  • sanaz heydari
  • homayoon moradnezhadi
  • samireh saymohammadi
Department of of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University. Ilam, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the opportunities of agricultural production businesses in the rural cooperatives of Ilam province. In this study, the Delphi method was used. The target population of this study includes; employees working in the Agricultural Jihad Organization of Ilam province and cities, employees working in the management of rural cooperatives of the province and cities, CEO and board of directors of the union and rural cooperatives, board of agricultural experts and the trade union system of Ilam province. A total of 110 people were selected as experts using purposive sampling method. The main tools of the study are interviews and semi-structured and structured questionnaires that were designed in three rounds. To analyze the Delphi stages, the statistical indices of mean, standard deviation and coefficient of variation were used to determine the degree of consensus of the participants using SPSS software. The results showed that cases such as; Development of mushroom production and problem solving, development of native poultry production, development of honey production and problem solving of honey treatment, development of medicinal plants, development of livestock breeding (sheep, lamb and goat) and development of city gardens such as grapes and pomegranates and fruits and products market Garden, are some of the opportunities are available in all counties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Opportunity Identification
  • Entrepreneurial Business
  • Agriculture
  • Rural Cooperatives