بررسی همکاری نهادی در زنجیره تأمین غذا: مطالعه‌ای کیفی در تعاونی‌های تولید دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

2 استاد، گروه مدیریت و توسعه، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

10.22034/ajcoop.2022.345936.1783

چکیده

زمینه و هدف: تعاونی‌های بخش کشاورزی به‌طور عمده از کنشگران کلیدی زنجیره تأمین غذا به شمار می‌روند. علی‌رغم آنکه این کنشگران می‌توانند از طریق برقراری روابط همکاری در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین غذا نقش‌آفرینی کنند، آن‌ها فاقد الگوی جامع برای ترسیم نقشه راه همکاری هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر درصدد تبیین مدل همکاری تعاونی‌های دامی در طول زنجیره تأمین غذا است.
روش‌شناسی/رهیافت: این مطالعه به شیوه کیفی و با استفاده از نظریه داده‌بنیان کلاسیک انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و با استفاده از تکنیک‌های نمونه‌گیری گلوله برفی و نظری در بین 32 نفر از کارشناسان و مدیران عامل تعاونی‌های تولید دامی جمع‌آوری شد. فرآیند جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها طی پنج مرحله و در قالب گروه‌های هم‌خانواده 6Cs گلیزر هدایت شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که ایجاد مثلث همکاری میان تعاونی‌ها، اعضاء و اتحادیه بر مبنای رویکرد قراردادی، کنشگری تعاونی‌ها را در زنجیره تأمین هدایت می‌کند. این مثلث همکاری تحت تأثیر عوامل مختلفی تسهیل و یا محدود می‌شود که برای نمونه می‌توان به کنشگری مبتنی بر اعتماد اشاره کرد. به‌طور کلی، ساختار همکاری تعاونی‌ها دارای بستری بالقوه است و برای آنکه بتوان الگوی بالفعلی از این همکاری ارائه داد، لازم است اصول توافق‌های مبتنی بر همکاری را در سه سطح تولید، مدیریت و بازاریابی و بازار پیاده‌سازی کرد؛‌ به‌طوری که ظرفیت‌های تعاونی‌ها و نیازهای بازار نیز در آن لحاظ شود. در این میان، شفافیت و رسمیت‌بخشی به الگوی ظرفیت ـ نیاز اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the Institutional Collaboration in the Food Supply Chain: A Qualitative Study of Livestock Production Cooperatives

نویسندگان [English]

  • Rasool Lavaei Adaryani 1
  • Khalil Kalantari 2
  • Ali Asadi 2
  • Amir Alambeigi 3
1 Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Department of Agricultural Extension & Education, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. Agricultural cooperatives are mainly considered as key actors in the food supply chain. Although these actors can play a role in the formation of cooperative relationships in different stages of the food supply chain, they lack a comprehensive pattern for mapping cooperation. Accordingly, the current study seeks to provide a model for the collaboration of livestock production cooperatives across the food supply chain.
Methodology/approach. This qualitative study was conducted using classic grounded theory. Data were collected through semi-structured interviews with 32 experts and cooperatives' managing directors. Snowball and theoretical sampling techniques were used to select participants. In order to facilitate data collection and analysis, a five-step process was performed using Glaser's 6Cs coding family.
Findings and conclusions. The results showed that the formation of a collaboration triangle among cooperatives, members, and the union, based on the contract approach, directs the activities of the cooperatives across the supply chain. This collaboration triangle is facilitated or restricted by various factors, such as trust-based action. Overall, the collaboration structure of cooperatives has a potential context, and in order to provide a real model of this cooperation, it is necessary to implement the principles of cooperation agreements at three levels of production, management, and marketing and market in such a way that the capacities of cooperatives and the needs of the market are taken into account. In the meantime, transparency and formalization of the capacity-need model seem inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Collaboration
  • Networking
  • Livestock Production Cooperative
  • Grounded Theory