بررسی عوامل موثربرتشکیل شبکه تعاونی‌های تولیدی کشاورزی: مطالعه ای استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیارگروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار گروه کشاورزی ، مرکز تحقیقات پژوهش های علوم زیست محیطی، واحد اسلامشهر؛ دانشگاه آزاد اسلامی ، اسلامشهر ،ایران

10.22034/ajcoop.2022.328928.1766

چکیده

این پژوهش با طراحی الگوی شبکه‌سازی تعاونی‌های تولیدی کشاورزی به دنبال راهکاری اجرایی برای سازماندهی شرکت‌های تعاونی بخش کشاورزی و نهادسازی به منظور توسعه‌ی کسب وکار در بخش کشاورزی می‌باشد. بدین منظور، در این تحقیق که به روش پیمایشی صورت گرفته است به بررسی شبکه‌ای متشکل از شرکت‌های تعاونی کشاورزی به عنوان هسته‌ی مرکزی شبکه و بهره‌بردار اصلی و سایر اجزاء شبکه در قالب یک زیر شبکه تعریف گردیده‌اند. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های تعاونی تحت پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تعاون روستایی استان البرز می باشد (N=540). از میان این جامعه‌ هدف و به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، تعداد176 نفر انتخاب گردیدند. در نهایت 175 پرسشنامه از میان جامعه‌ی نمونه جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پرسشنامه، ابعاد سازوکارهای فنی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی، اجتماعی و سیاست گذاری در الگوی شبکه‌ی پیشنهادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از صاحب نظران رشته‌ی آموزش ترویج و کشاورزی و متخصصان و خبرگان اشنا به مسائل استفاده و تایید کردند و برای محاسبه ضریب پایابی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ که برای سوالات چند مقیاسی کاربرد دارد استفاده شده است که میانگین ضرایب آلفای کرونباخ 803/0 بدست آمد . براساس نتایج این تحقیق سازوکارهای سیاست گذاری با ضریب 539/0، اقتصادی با ضریب 499/0، حقوقی 208/0 و آموزشی با 130/0به ترتیب بیشترین تاثیر را در طراحی الگوی شبکه پیشنهادی گذاشته و سازوکار های فنی و اجتماعی تاثیری در الگوی شبکه پیشنهادی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effective Factors in the Formation of Network of Agricultural Production Cooperatives in the Alborz province

نویسندگان [English]

  • mohammad alimohammad 1
  • ُSeyed Jamal Farajallah Hosseini 2
  • Seyed Mehdi Mirdamadi 3
  • Sahar Dehyouri 4
1 PhD student, Department of Agricultural Economics, Extension and Education, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Associate Professor, Department of Agricultural Economic,, Extension and Education, Science and Research branch
3 Department of Agricultural Economic, Extension and Education
4 Assistant Professor of Agriculture Department, Environmental Sciences Research Center, Islamshahr Branch; Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
چکیده [English]

The major purpose of this study was to investigate the effective factor in the formation of network agricultural production cooperative in the Alborz Province. The statistical population of the study includes cooperatives which are administrated by the "Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare" and the "Rural Cooperative Organization" of the Alborz Province (N = 540). ). From this target population, 176 cooperatives were selected by multi-stage cluster sampling. Eventually, 175 questionnaires were collected and analyzed from the sample population. A questionnaire was developed to examine the technical, economical, educational, legal, social, and policy making factors affecting the formation of network among agricultural production cooperatives. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in the field of Agricultural Extension and Education. To calculate the reliability coefficient of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient, which is applied for multi-scale questions, was used. The mean of Cronbach's alpha coefficients in this study was 0.803 which shows that the internal consistency of the questionnaire items is appropriate. The results showed that policy making, economic, legal, and educational factors had the most impact, while technical and social factors had no impact development of networks among agricultural production cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Production Cooperatives
  • Networking
  • Policy-making Factors
  • Network-oriented Behavior