الگوی پیاده سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در تعاونی های تولیدی استان ایلام با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

2 استادیار عضو هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

3 استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران.

10.22034/ajcoop.2022.314653.1746

چکیده

باوجود ادبیات غنی بازاریابی کارآفرینانه درمتون مختلف، ماهیت تحقیقات درعرصه کسب وکارهای تعاونی‌گونه با بارفرهنگی و اقتصادی متفاوت، دچار تغییرات عمده شده است و درنتیجه الگوها و مدل‌های موجود بازاریابی کارآفرینانه به خوبی شیوة بازاریابی کارآفرینانه این کسب وکارها را بیان نمی‌کنند. بنابراین، هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پیاده‌سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک درتعاونی‌های تولیدی است. این پژوهش کاربردی و ازنظرنحوه گردآوری داده‌ها، ازنوع پژوهش‌های اسنادی– فراترکیب به شمار می‌رود. برای شناسایی الگوی پیاده‌سازی بازاریابی کارافرینانه استراتژیک درتعاونی‌های تولیدی، تعداد124 مقاله بررسی شدکه ازمیان آنها26 مقاله به کمک برنامه مهارت‌های ارزیابی حیاتی، برای تجزیه وتحلیل نهایی انتخاب شدند. دراین پژوهش، ابتدا298 شاخص معرف بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شناسایی ودر46مفهوم و12 مقوله طبقه‌بندی شدند. برای تعیین وزن شاخص‌ها، از آنتروپی شانون، استفاده شد. براساس یافته‌های تحقیق، ابعاد اصلی پیاده‌سازی بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک، شامل تفکراستراتژیک بازاریابی، عوامل درون‌سازمانی، برنامه‌ریزی راهبردی، انتخاب بازارهدف، شبکه قابلیت‌های ارتباطی-سازمانی، راهبردهای بازاریابی کارآفرین‌محور، الزامات استراتژیک‌کارآفرینانه، آمیخته بازاریابی، حمایت‌های نظام‌مند مدیریت تعاونی‌ها، روش‌های ورود به بازار، تحقیقات بازار وتحلیل رفتار مصرف‌کننده و کنترل و ارزیابی بازارهستند. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که مدیران بخش تعاونی‌های تولیدی کشاورزی می‌توانند ازنتایج این مطالعه درجهت شناسایی مشتریان جدید ونیازهای متنوع آنها، افزایش سهم بازار و ایجاد مزیت زقابتی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of implementing Strategic Entrepreneurial Marketing in production cooperatives of Ilam province Using Meta-Synthesis

نویسندگان [English]

  • taimor naseri 1
  • Mohammad Bagher Arayesh 2
  • marjan vahedi 3
1 Ph. D student of agricultural extension and education, Department of agriculture, Ilam Branch, islamic Azad University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor of the Faculty of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
3 Assistant Professor of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Despite the rich literature on entrepreneurial marketing in various texts, the nature of research in the field of cooperative businesses with different cultural and economic burden has undergone major changes and the existing patterns and models of entrepreneurial marketing do not explain well the entrepreneurial marketing methods of these businesses. Therefore, the main purpose of this study is to identify the implementation model of strategic entrepreneurial marketing in production cooperatives. This study, in terms of purpose, is considered as an applied research and it is a qualitative research in terms of data collection method. To identify the pattern of strategic entrepreneurial marketing implementation in production cooperatives, 124 articles were reviewed, of which 26 articles were selected for the final analysis using the Critical Assessment Skills Program. In this study, first 298 indicators of strategic entrepreneurial marketing were identified and classified into 46 concepts and 12 categories. Shannon entropy method was used to determine the weight of the indices. On the basis of the research findings, the main dimensions of entrepreneurial marketing implementation include strategic marketing thinking, intra-organizational factors, strategic planning, target market selection, network of communication-organizational capabilities, entrepreneur-centered marketing strategies, strategic requirements, entrepreneurial requirements, Systematic support for cooperatives management, market entry methods, market research and consumer behavior analysis, and market control and evaluation. Finally, it can be concluded that managers of production cooperatives can use the results of this study to identify new customers and their diverse needs, increase market share and create a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Production Cooperatives"
  • "Meta-Synthesis"
  • :Strategic Entrepreneurial Marketing"
  • "CASP"