بررسی اثر تمایل به کارآفرینی بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی عضو شرکت‌های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22034/ajcoop.2022.310664.1740

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر گرایش به تمایلات کارآفرینانه و توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی عضو شرکت‌های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می‌باشد.
روش‌شناسی: برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه بر اساس مقیـاس ترتیبـی و طیـف پنج‌ سطحی لیکرت استفاده شد که روایی آن به وسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان روستایی عضو شرکت‌های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم به تعداد 239 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 148 نفر محاسبه شد که اعضای نمونه به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین به منظور تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و با کاربرد نرم‌افزار Smart-pls3 استفاده شد.
یافته‌ها و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد گرایش به تمایلات کارآفرینانه بر سبک زندگی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد و سبک زندگی نیز بر مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی (احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثربودن، احساس معنی‌دار بودن) تاثیر مثبت و معنی‌داری داشت. همچنین نتایج حاکی از تاثیر تمایلات کارآفرینانه بر توانمندسازی روان‌شناختی زنان روستایی عضو شرکت‌های تعاونی کشاورزی با نقش میانجی سبک زندگی سالم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of entrepreneurship on the psychological empowerment of rural women members of agricultural cooperative companies in Semiram County

نویسندگان [English]

  • Hossein Sotudeh 1
  • Mohammad Mehtari- Arani 2
  • Abolfazl Baghbani- Arani 3
1 Department of Management Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Department of Management Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Department of Agriculture Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Context and purpose. This study aimed to analyze the effect of the tendency to entrepreneurial tendencies and psychological empowerment of rural women members of agricultural cooperatives in Semirom County. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey in terms of research method.
Methodology. This research is applied in terms of purpose and is considered a descriptive survey in terms of research method. To collect the data, a questionnaire was used based on the ordinal scale and the Likert level scale, the validity of which was confirmed by experts, and its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient. The study's statistical population was 239 rural women members of agricultural cooperatives in Semirom County. The sample size was calculated using the Krejcie-Morgan table of 148 people and the sample members were selected by simple random sampling. Also, in order to analyze the data, the structural equation modeling method with partial least squares approach and using Smart-pls3 software was used.
Findings and conclusions. Results showed that the tendency to entrepreneurial tendencies has a positive and significant effect on lifestyle. Lifestyle has a positive and significant effect on the components of psychological empowerment (sense of competence, sense of autonomy, sense of effectiveness, sense of meaning) with path coefficients. The results also indicate the effect of entrepreneurial tendencies on the psychological empowerment of rural women members of agricultural cooperatives in Semirom city with the mediating role of a healthy lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship orientation
  • Psychological empowerment
  • Lifestyle
  • Women
  • Agricultural cooperative